Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Наукове обґрунтування змісту і методики викладання курсу «соціально-психологічні аспекти підприємницької діяльності» (для спеціальності «Трудове навчання»)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
 
КОЗАЧОК Лариса Геннадіївна
 
УДК 378. 147: 371. 38: 316. 6
 
Наукове обґрунтування змісту і методики викладання курсу «соціально-психологічні аспекти підприємницької діяльності» (для спеціальності «Трудове навчання»)
 
13. 00. 02 – теорія та методика трудового навчання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Тхоржевський Дмитро Олександрович, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри трудового навчання та креслення.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, Прокопенко Іван Федорович, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ректор; кандидат економічних наук, доцент, Вачевський Мирон Васильович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Я. Франка, доцент кафедри менеджменту і підприємництва.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра методики трудового навчання, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться 12 лютого 2002 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 053. 05 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий «8» січня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Захарченко Р. О.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність та доцільність дослідження. Зміни в суспільно-економічному житті України за останнє десятиріччя свідчать про безповоротний перехід до ринкових умов господарювання. Основною ознакою цього періоду є розвиток приватного підприємництва як основи ринкової економіки. Якщо на початку 90-х років минулого століття приватна ініціатива розглядалася лише в перспективі, то сьогодні вона набула цілком конкретних, реальних рис і стала життєво необхідною складовою суспільного життя держави.
Підготовка молоді до підприємницької діяльності у сучасних умовах стає категорією суспільно-державною, оскільки від її якості залежатиме в кінцевому результаті успіх економічних ринкових перетворень і подальше плідне функціонування вітчизняної економіки та держави в цілому. Економічний розвиток держави прямо залежить від готовності та вміння молоді і населення загалом займатися підприємницькою діяльністю.
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується об'єктивними труднощами, зумовленими тоталітарним минулим і повним пануванням державного сектора та державним плануванням, що позначилося на суспільній свідомості. На відміну від високорозвинених країн, які мають тривалу історію становлення і розвитку ринкових відносин, перед Україною нагально стає питання переходу до ринкової економіки в максимально стислі строки. Ситуація ускладнюється тим, що більшість населення України виявилася непідготовленою до різкої масової зміни усталених психологічних та економічних орієнтирів, тому важливо починати їх формування із загальноосвітньої школи.
Проголошення державного суверенітету та подальше становлення України як європейської держави, перехід до ринкових відносин в період реформування національної економіки зумовлюють необхідність нових підходів до вдосконалення економічної освіти у вищих навчальних закладах та середній загальноосвітній школі (особливо це стосується профілю трудового навчання «Основи підприємницької діяльності»), науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у середній загальноосвітній школі та педагогів нової генерації з урахуванням світових тенденцій та пріоритетів розвитку освіти в Україні.
Випускник вищого педагогічного навчального закладу з відповідної спеціалізації повинен бути не тільки особисто підготовленим до життя в ринкових умовах, але й на належному рівні оволодіти методикою викладання «Основ підприємницької діяльності». Від рівня його професійної підготовки залежатиме ефективність формування готовності випускників середньої загальноосвітньої школи до життя і майбутньої професійної діяльності в ринкових умовах, а також ініціативність, компетентність, творча підприємливість та діловитість нового покоління. Отже, забезпечення ефективного функціонування ринкової економіки в сучасних умовах вимагає підготовки педагогів, здатних викладати навчальний курс «Основи підприємницької діяльності» відповідно до сучасних вимог.
Аналіз педагогічної, психологічної та спеціальної літератури дозволяє зробити висновок про відсутність науково-методичної системи підготовки фахівців з профілю «Основи підприємницької діяльності», хоча її підгрунття закладено в працях ряду вітчизняних та зарубіжних вчених М. Бірштейн, В. Боброва, В. Дрижака, А. Казанцева, А. Ліфшица, Г. Левченка, В. Мадзігона, І. Носаченко, В. Подлєсних, І. Прокопенка, В. Рибальського, І. Сасової, Л. Сєрової, В. Сидоренка, М. Тименка, Д. Тхоржевського, А. Ширса та ін.
Сьогодні в окремих вищих педагогічних навчальних закладах окреслюються перспективи впровадження нового змісту, методів і форм організації викладання курсу «Соціально-психологічні аспекти підприємницької діяльності» з урахуванням регіональних особливостей, потреб ринку праці та інтересів студентів.
Аналіз чинних програм з підготовки вчителів трудового навчання за спеціалізацією «Підприємницька діяльність» свідчить, що: окремі програми є скопійованими з аналогічних програм вищих навчальних закладів економічного профілю без врахування специфіки педагогічного університету, інституту, і їх укладачі не мають спільної думки щодо того, який зміст включати до програми; розробка програм ускладнюється відсутністю науково обґрунтованих дидактичних вимог до них; зміст нині чинних програм не відповідає вимогам до сучасної економічної освіти передусім за якісним наповненням навчальним матеріалом, а також за його обсягом; зміст ряду навчальних курсів дублюється.
Здійснений аналіз навчальних програм педагогічних інститутів та
Фото Капча