Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Науково-методична робота з керівниками освіти як складова професіоналізації управління (методичний діалог)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Люшин М. О.
 
Науково-методична робота з керівниками освіти як складова
професіоналізації управління (методичний діалог)
 
Основою новітніх підходів до професіоналізації управління освітою є розвиток педагогічного менеджменту, зокрема школознавства. Під школознавством розуміють галузь педагогічної науки, що досліджує зміст і методи управління шкільною справою, особливості керівництва школою, організації її роботи. Ефективне керівництво навчальним закладом можливе за наявності високого рівня науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, професіоналізму членів адміністрації, вчителів, інших спеціалістів. «Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, – наголошував В. О. Сухомлинський, – щоб у найважчій справі виховання на очах учителів створювався, визрівав і утверджувався кращий досвід, який втілює в собі передові педагогічні ідеї. І той, хто є творцем цього досвіду, чия праця стає зразком для інших вихователів, – той і повинен бути директором школи. Без такого директора … не можна собі уявити в наші дні школу» [10, с. 12-13].
Концепція нашого дослідження ґрунтується на положеннях про те, що вміле оновлення управлінської діяльності установ освіти, навчальних закладів є показником ефективності освітньої діяльності, високого рівня компетентності, професіоналізму керівних і педагогічних працівників, наявності у них інноваційного мислення. У зв’язку з цим, на передній план висуваються системний підхід, проектування цілісних педагогічних і управлінських структур, розробка і впровадження технологій інноваційного розвитку. Підвищується значущість менеджерської функції управління інноваційним процесом, дослідницьких методів управління, зокрема впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
Із метою теоретичного обґрунтування концепції дослідження нами здійснено аналіз науково-педагогічної літератури за даною проблемою, в результаті якого узагальнено декілька вихідних положень.
Перше з них розкриває суть ідей школознавства, покладених в основу розбудови інноваційної педагогічної системи навчального закладу. Загальні засади школознавства, враховуючи інноваційність української школи, досліджували В. Г. Кремень, О. Я. Савченко [3], З. М. Онишків [4], В. С. Пікельна [7], інші вчені-педагоги.
Друге вихідне положення пов’язане з розкриттям важливості технологізації методичної роботи для створення і розвитку інноваційного освітнього середовища (Н. П. Волкова [1], С. С. Пальчевський [5], М. М. Фіцула [12] та інші). Предметом дослідження В. В. Химинця став інноваційний потенціал школи як «здатність створювати, сприймати та реалізовувати нововведення» [13, с. 122].
Третє вихідне положення дослідження розкриває практичний аспект підготовки керівників навчальних закладів до управління інноваційними процесами (Л. І. Даниленко [6], Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко [6; 11]). Науково-методичний супровід як нова технологія післядипломної освіти створює умови для оволодіння керівниками інноваційною діяльністю (О. М. Василенко, А. М. Єрмола [2], Т. М. Сорочан [8]). Важливим, на наш погляд, є розгляд сучасного стану науково-методичного забезпечення управління освітою.
Нині кабінет управління закладами середньої освіти Рівненського ОІППО працює над реалізацією науково-методичної проблемної теми «Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інноваційної діяльності». У межах ВУКОРу (Відкритого університету керівників освіти Рівненщини) діє оптимальна структура методичної роботи. Зокрема, психолого-педагогічний семінар керівників освіти, творча група керівників спеціалізованих навчальних закладів, три школи (резерву керівних кадрів «Мій шанс», керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху», управлінської компетентності).
Дотримуємося інноваційного підходу при формуванні сучасної системи курсової підготовки управлінських кадрів регіону. Спільно з кафедрою управління освітою інституту розроблено оптимальні моделі організації навчального процесу під час планового підвищення кваліфікації і системи його інформаційного, методичного та дидактичного забезпечення. Укладено, апробовано і впроваджено нові програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації за модульними компонентами. Модернізовано лекційні курси, управлінські практикуми на основі мультимедійних та комп’ютерних технологій, систему педагогічного контролю (вхідне та вихідне діагностування), основним методом якого є комп’ютерне тестування. Запроваджено спецкурси «Правова підготовка керівника ЗНЗ», «Стратегічне управління освітніми організаціями», «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗНЗ». Започатковано дистанційне навчання, навчання директорів ЗНЗ на курсах за програмою «Intel® Навчання для майбутнього». Застосовано заочну форму навчання спеціалістів місцевих органів управління освітою.
Однією з плідних ідей інноваційного структурування кабінету управління закладами середньої освіти є створення тимчасового науково-дослідного колективу. За програмою його діяльності успішно проведено наукове дослідження «Теоретичні основи та стан управління проектно-цільовою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу», результати якого апробовано на обласних проблемних семінарах директорів загальноосвітніх шкіл із тем: «Педагогічний і психологічний моніторинг як основа ефективного управління навчально-виховним процесом» (Радивилівський район); «Управління проектно-цільовою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу» (Гощанський район); «Управлінський супровід формування здорового способу життя у соціалізуючому середовищі школи» (Зарічненський район); «Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі» (Корецький район).
Урахування потреб конкретного вчителя, педагогічного колективу, навчальних закладів району (міста) лежить в основі планування всіх заходів, які організовуються і проводяться кабінетом управління закладами середньої освіти в міжкурсовий період. Так, на модернізацію всього освітнього простору Рівненщини, створення нової інноваційної практики в галузі були скеровані:
- обласна науково-практична конференція з теми «Профільне навчання як домінанта сучасного закладу освіти» (Демидівський район);
- майстер-класи заслуженого працівника освіти України, колишнього директора Великомежиріцького НВК «Школа І ступеня-гімназія» Корецького району С. В. Чумака «Забезпечення умов становлення і розвитку навчального закладу для обдарованих дітей у сільській місцевості», директора Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» А. В. Фаєвської – «Упровадження інноваційних технологій в управління навчальним закладом»;
- «круглі столи» «Використання сервісів Інтернету в освітній діяльності», «Інформаційний сервіс керівника ЗНЗ»;
Фото Капча