Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Недержавні пенсійні фонди

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат
з дисципліни «Організація та облік соціальних виплат»
на тему:
«Недержавні пенсійні фонди»
 
ЗМІСТ
 
 
Вступ
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ
1.1. Сутність бюджетного федералізму
1.2. Бюджетний федералізм у різних країнах світу
1.3 Особливості запровадження бюджетного федералізму в Україні
Висновки
Список використаних джерел
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Задача 1
2.2. Задача 2
2.3. Задача 3
2.4. Задача 4.
2.5. Задача 5
2.6. Задача 6 
 
ВСТУП
 
Механізм міжбюджетних відносин є певною системою принципів, інструментів та методів управління господарськими зв’язками, в які вступають суб’єкти цих відносин. До структури такої системи входять три блоки:
  • принципи управління, які визначають певну ідеологію підходу до міжбюджетних відносин. Розрізняють два головні принципи міжбюджетного співробітництва: централізм та повна фіскальна децентралізація. У реальному житті ці принципи частіше застосовують у комбінованому вигляді окремих елементів першого та другого підходів;
  • сукупність конкретних методів та інструментів регулювання. До цього блоку належать, наприклад, власні дохідні джерела, регульовані доходи, нормативи відрахувань від регульованих доходів, закріплені доходи, бюджетні позички, дотації, субвенції, субсидії, взаєморозрахунки, перерахування до Державного бюджету України, передача коштів з Державного бюджету України обласним і районним бюджетам для розподілу їх між територіальними громадами тощо;
  • інституційно-правові структури. Цю підсистему механізму складають різні правові норми, правила й угоди, які регламентують порядок здійснення міжбюджетного співробітництва.
Принципи управління є однією з актуальних проблем, над розв’язанням якої працюють уряди кожної держави. Так, система бюджетного федералізму у США, побудована на основі децентралізованого поділу повноважень між федеральною і регіональною владою у фінансовій сфері цієї держави, але під головуванням федерації, формувалася десятки років у суперечливих умовах. І тільки протягом останнього десятиріччя склалася стабільна система фінансової взаємодії федерації, штатів і муніципалітетів.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ
 
1.1. Сутність бюджетного федералізму
 
Під бюджетним федералізмом розуміється система податково-бюджетних взаємовідносин органів влади та управління різних рівнів на всіх стадіях бюджетного процесу, заснована на наступних основних принципах:
Самостійність бюджетів різних рівнів (закріплення за кожним рівнем влади і управління власних джерел доходів, право самостійно визначати напрями їх витрачання, неприпустимість вилучення додаткових доходів і невикористаних або додатково отриманих коштів у вищестоящі бюджети, право на компенсацію витрат, що виникають в результаті рішень, прийнятих вищестоящими органами влади та управління, право надання податкових та інших пільг тільки за рахунок власних доходів тощо) ;
Законодавче розмежування бюджетної відповідальності і витратних повноважень між федеральними, регіональними та місцевими органами влади і управління;
Відповідність фінансових ресурсів органів влади та управління тих функцій (забезпечення вертикального і горизонтального вирівнювання доходів нижчестоящих бюджетів) ;
Нормативно-розрахункові (формалізовані) методи регулювання міжбюджетних відносин та надання фінансової допомоги;
Наявність спеціальних процедур запобігання та вирішення конфліктів між різними рівнями влади і управління, досягнення взаємоузгоджених рішень з питань податково-бюджетної політики.
Концепція бюджетного федералізму містить основоположні ідеї федералізму як територіальної форми демократії. Вона повинна забезпечувати реалізацію прав кожної особистості і територіальних спільнот людей на отримання певного обсягу соціальних послуг відповідного їх запитам якості та в відповідають їхнім інтересам і потребам формах. Конкретні втілення концепції бюджетного федералізму спираються на певне поєднання двох взаємодоповнюючих тенденцій: конкуренції між регіональними органами влади на «ринку» соціальних послуг, з одного боку, івирівнювання умов цієї конкуренції та забезпечення на всій території країни загальнонаціональних мінімальних стандартів – з іншого.
 
1.2 Бюджетний федералізм у різних країнах світу
Американський федералізм склався ще в постколоніальну епоху. На функціонування бюджетного федералізму суттєвий вплив справляють особливості американської вертикалі державної влади, відповідно до якої країна поділена на відомчі (банківські, фіскальні, судові, навчальні та ін.) федеральні округи, які не збігаються з адміністративно-територіальним поділом. Наприклад, у фіскальному плані США розділені на дев'ять податкових округів. На території одного штату функціонують установи декількох різних відомчих округів. Це запобігає концентрації ресурсів влади і коштів у певному регіоні в одних руках. Вирішення фінансових питань, що належать до федеральної компетенції на певній території, належить керівникам різної відомчої підпорядкованості.
Американська система фінансових відносин за схемою «федеральна адміністрація – штати – органи місцевого самоврядування» є результатом еволюційного компромісу між локальними і федеральними силами. Тому і модель міжбюджетних відносин є суперечливим поєднанням обмежених повноважень й ініціативних можливостей різнорівневих підрозділів державної адміністрації, їх тісної взаємозалежності та відносної самостійності, сполученням співробітництва й конкуренції, розбіжностей і угод на ґрунті спільних інтересів. Ці риси відображають зміст десятої поправки до Конституції США, згідно з якою влада штатів і федеральний уряд розділені й рівноправні між собою. Декларована мета міжбюджетних взаємовідносин – підвищення ефективності використання бюджетних коштів через координацію федеральних, штатних і місцевих програм, забезпечення на субнаціональному рівні загальнодержавних стандартів якості життя.
Загалом своєрідність американської схеми бюджетного федералізму полягає в існуванні практично автономних бюджетних систем трьох рівнів на основі чіткого розмежування урядових функцій і податкових надходжень.
Бюджетний устрій Федеративної Республіки Німеччини сформувався за традицією, закладеною ще комунальною фінансовою реформою 1893 р. –
Фото Капча