Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нормативно-правове регулювання малого бізнесу в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
Вступ
1. Нормативно-правове регулювання малого бізнесу в Україні
2. Закони України із регулюванням діяльності малого бізнесу
3. Накази та Погстанови для регулювання організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу
4. Проблеми регулювання діяльності малих підприємств
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Малий бізнес здатен в умовах економічної кризи в країні при мінімальному рівні державної підтримки створювати нові робочі місця, зменшуючи соціальну напругу у суспільстві; забезпечувати досить вагому частку бюджетних надходжень у вигляді податків, ризиково розробляти та впроваджувати нові зразки продукції та послуг. 
Внаслідок прийняття протягом останнього часу Президентом України та Урядом важливих рішень у сфері підтримки підприємництва вдалося сформувати певні правові й організаційні умови для розвитку малого бізнесу, як в цілому по країні, так і по окремих регіонах.
Державна політика підтримки, стимулювання розвитку малого бізнесу та впровадження заходів з цього питання місцевими органами виконавчої влади, сприяє зростанню кількості суб’єктів господарювання. За 2013 рік кількість зареєстрованих суб’єктів підприємництва зросла проти 2012 року, на 7, 9%. 
 
1. Нормативно-правове регулювання малого бізнесу в Україні
 
Нормати́вно-правови́й база – це сукупність законів, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. 
Правове регулювання системи відносин підприємництва – актуальна проблема сучасного і майбутнього соціально-економічного життя країни. Аналіз практики підприємницької діяльності в Україні свідчить про необхідність самостійного правового забезпечення (врегулювання) малого підприємництва та визначення його правового статусу в системі підприємництва. 
Правова база малого підприємництва, – це сукупність законів, нормативних та інструктивних документів, які визначають порядок створення підприємств, реєстрацію підприємців, фізичних осіб – їхні правові та організаційні форми, порядок організації виробництва, забезпечення його необхідними ресурсами, збут, систему оподаткування, відносини між державою та підприємцями, суб'єктів підприємницької діяльності між собою, а також дають підприємцям певні правові гарантії. 
Формування правової бази малого підприємництва – найголовніша передумова його становлення та розвитку. Законодавство у сфері малого підприємництва має становити єдину систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю самого нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. 
Світовий досвід показує, що для успішного розвитку малого підприємництва необхідно створити правову базу його функціонування, забезпечити належним чином юридичне закріплення прав та постійне правове забезпечення з боку держави, що гарантує захист законного функціонування малого бізнесу, сприяє його розвитку. Міжнародна практика господарювання доводить, що малий бізнес не може існувати без чітких та ефективних законодавчих актів. Тому формування сприятливих умов для ведення бізнесу неможливе без прийняття та реальної дії таких законів, які б чітко визначали порядок реєстрації суб'єктів малого підприємництва, умови та середовище конкуренції, банкрутство, контракти та інші аспекти підприємницької діяльності. 
Правове забезпечення і захист малого підприємництва в індустріально розвинутих країнах світу здійснюється, насамперед, через прийняття низки законів антимонопольного характеру. Вони покликані регламентувати процес концентрації капіталу, запобігати поглинанню малих фірм великими, сприяти обмеженню можливостей їхньої дискримінації. Для контролю за дотриманням таких законів та правил добросовісної конкуренції існують спеціальні державні антимонопольні органи. 
Крім законодавчих актів антимонопольного характеру, правовий режим малих фірм регулюється також системою спеціальних законів щодо їхнього статусу, податкового механізму та кредитної підтримки, спрощення процесу реєстрації та усунення обмежень, що перешкоджають вільному розвиткові малого бізнесу. 
Слід підкреслити, що формування та реалізація державної політики підтримки малого підприємництва в Україні – це комплексне, широкопланове завдання. 
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який безпосередньо бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку та підтримки малого підприємництва, є Державний комітет України з питань розвитку підприємництва, який було створено Указом Президента України 29 липня 1997 року. (У грудні 1999 року цей комітет перейменовано у Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва). 
Основні завдання комітету: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку й підтримки підприємництва та ліцензування підприємницької діяльності; координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з розробкою та реалізацією заходів щодо розвитку та підтримки підприємництва в Україні; узагальнення практики застосування законодавства з питань підприємницької діяльності та її ліцензування, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення; сприяння розвиткові малого підприємництва, системи його консультативної та інформаційної підтримки; підготовка пропозицій про впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки підприємництва; підготовка пропозицій щодо усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод на шляху розвитку підприємництва тощо. 
Отже, можна зробити висновок, що сьогодні правове регулювання малого підприємництва здійснюється численними нормативно-правовими актами як загального, так і спеціального характеру. Однак уповільнення темпів зростання кількості суб'єктів малого підприємництва, зменшення кількості зайнятих на них певною мірою свідчить про недостатність і недосконалість нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва, яка має бути першоосновою, фундаментом (базою – у повному розумінні цього слова) формування та розвитку суб'єктів малого підприємництва. 
 
2. Закони України із регулюванням діяльності малого бізнесу
 
В Україні підприємницька діяльність регулюється наступними законодавчими актами: 
Податковий Кодекс. 
Закон України « Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємства в України»
Фото Капча