Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи млинів примусового подрібнення з обертальним інтенсифікатором

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

відомих підходів, запропоновані рішення забезпечують моменти зрушення на рівні 10... 30% від усталених, найменші коефіцієнти заповнення механічних характеристик млинів і компенсацію наявних гармонічних складових кінематичних збурень гілок приводу з синхронними двигунами. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методів розрахунку конструктивних і динамічних параметрів потужних барабанних млинів з інтенсифікаторами, методики визначення параметрів електропривода млина, в розробці на рівні винаходів низки технічних рішень стосовно конструкції барабанних млинів та їх приводів і рекомендацій по вибору режимів подрібнення різних матеріалів, технічних вимог та умов на проектування потужних барабанних млинів і удосконалення систем їх привода. На основі відпрацьованих за участю автора технічних вимог Кольський філіал СКБ Механобру (м. Апатити) розробив робочі креслення, а КЦРЗ (м. Кривий Ріг) виготовив експериментальний промисловий ресурсозберігаючий млин МПС (Р) -1200х700 з установленою потужністю приводів 310 кВт. У подальшому для обгрунтування доцільності випробувань цього млина в умовах ПівнГЗК на основі технічних умов НГА України, розроблених за участю автора НДПІ МЕХАНОБРчормет виконав проектні опрацювання для визначення економічного ефекту від впровадження промислових млинів цього типу в умовах РЗФ-2 (м. Кривий Ріг). Згідно розрахунків, заміна 9 млинів МРГ-5500х7500 і секції доподрібнення скрапу на млини МПС (Р) -3200х4500 дає економію 2, 1 млн крб на рік у цінах 1990 року. У подальшому НДПІ МЕХАНОБРчормет розробив проект, а ПівнГЗК та Національна гірнича академія України здійснили монтаж та підготовку до випробувань в умовах РЗФ-2 подрібнювальної установки з млином МПС (Р) -1200х700. В рамках завдань «Союзнеруд» і виконання НГА України НДР № 030348 розроблені креслення, виготовлена, змонтована і випробувана в умовах дослідного стенду ВНДІнеруда діюча модель млина МИР-500х300 з круглоциліндричним інтенсифікатором і потужністю 30 кВт, в результаті чого визначені показники примусового подрібнення тальку, мікротальку, графіту, діопсиду, слюди та компонентів цементу і затверджено очікуваний економічний ефект від впровадження результатів НДР у розмірі 68 тис. крб (у цінах 1988 року), розроблені проекти технічних вимог на розробку промислових млинів примусового подрібнення діопсиду, тальку і компонентів цементу. При виконанні НДР № 030326 НГА України розробила, виготовила та здійснила випробування на дослідній фабриці НДПІ «Механобрчормет» млина МИР-500х650 потужністю 30 кВт із нерухомим, з подовжніми щілинами спіралеподібним інтенсифікатором, в результаті чого визначений та затверджений очікуваний економічний ефект 183, 22 тис. крб (у цінах 1987 року) від заміни двох кульових млинів МШЦ-3600х5500 на один млин МИР-4000х1600. В рамках НДР № 030325 виготовлений та випробуваний в лабораторних умовах синхронний двигун із розщепленою обмоткою збудження, результатом чого став доказ принципової можливості застосування резонансних ефектів для підвищення пускових моментів синхронних двигунів (акт випробувань від 10. 12. 83, Дніпропетровський гірничий інститут). 
Особистий внесок здобувача. 
Автором самостійно сформульовані мета і задачі досліджень, ідея роботи, наукові положення, висновки та рекомендації роботи. Усі теоретичні та експериментальні роботи виконані при безпосередній участі здобувача як відповідального виконавця або наукового керівника. Особисто здобувачем розроблені засоби забезпечення працездатності ресурсозберігаючих млинів і їх електроприводів, принципи та методики визначення навантажень робочих поверхонь і потужності приводів, рекомендації стосовно доцільних режимів подрібнення, отримане рівняння профілю елеватора одночасного ковзання та оптимальні координати його поєднання з розвантажувальним конусом, рівняння механічних характеристик млина, запропоновані використання резонансних ефектів та розщеплення обмоток збудження синхронних двигунів і принципи визначення параметрів їх схем заміщення, низькочастотне примусове подрібнення та оптимізація кутового розташування інтенсифікаторів, принцип компенсації кінематичних збурень шляхом формування гармонічних складових струмів збудження. 
Основні положення, наукові і практичні результати роботи оприлюднені на секціях науково-технічних рад «Механобра'', «ВНДІнеруда'' та «Механобр-чормета'' (1981... 1995) ; науково-технічних конференціях: «Проблеми створення нових машин і технологій» (Кременчуг, 1997), «Розвиток теорії і практики, удосконалення технології рудопідготовки при збагаченні» (Ленінград, 1981), «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» (Алушта, 1998), ювілейній, присвяченій 90-річчю ДГІ (Дніпропетровськ, 1989) ; III Всесоюзній «Електробезпека на гірничорудних підприємствах чорної металургії СРСР» (Дніпропетровськ, 1982) ; Республіканській «Перспективи розвитку електромашинобудування на Україні» (Харків, 1983) ; зональних «Процеси дроблення, подрібнення і класифікації в технології переробки залізних руд» та «Стан і напрямки розвитку техніки та технології рудопідготовки в 11-й п'ятирічці в чорній металургії» (Бєлгород, 1983, 1985) ; на зональній нараді «Підсумки розвитку техніки та технологій збагачення залізних руд Кривбасу в 11-ій п'ятирічці» (Кривий Ріг, 1985) ; конференціях: Всесоюзній «Прискорення науково-технічного прогресу в промисловості будівельних матеріалів і будівельної індустрії (Бєлгород, 1987) ; Міжнародних «Теорія і практика процесів подрібнення та розподілення» (Одеса, 1994) та «Сучасні шляхи розвитку гірничого обладнання технологій переробки мінеральної сировини» (Дніпропетровськ, 1997) та науковій «Колоїдна хімія і фізико-хімічна механіка природних дисперсних систем» і сьомій науковій школі «Вібро-технологія» (Одеса, 1997) ; 5-й Ювілейній Міжнародній «Теорія и практика процесів подрібнення, розподілення, смішування та ущільнювання» (Одеса, 1997) ; Міжнародних 2-ій «Управління енерговикористанням» (Львів, 1997) та «ХХІ століття – проблеми і перспективи освоювання родовищ корисних копалин» (Дніпропет-ровськ, 1998) науково-практичних конференціях; 5-ій ювілейній науково-технічній конференції з міжнародною участю «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» (Алушта, 1997) ; Міжнародних науково-технічних конференціях «Сучасні технології економічного та безпечного виробництва і використання електроенергії» та «Комп'ютерні технології у навчанні, наукових дослідженнях і промисловості» (Дніпропетровськ, 1997, 1998) ; на семінарах ПНДЛ-2 та засіданнях кафедр НГА України. 
Публікації. Основний зміст дисертації опублікований у 38 друкованих роботах, з яких 24 – у
Фото Капча