Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи млинів примусового подрібнення з обертальним інтенсифікатором

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

академія України здійснили її монтаж та підготовку до випробувань в умовах РЗФ-2. Внаслідок досліджень примусового подрібнення сировинних матеріалів для отримання тальків та цементу по завданню «Союзнеруд» були розроблені проекти технічних вимог на промислові млини МИР-3200х3100. В рамках завдань «Союзнеруд» визначені показники примусового подрібнення тальку, мікротальку, графіту, діопсиду, слюди та компонентів цементу і розроблені проекти технічних вимог на розробку промислових млинів примусового подрібнення діопсиду, тальку і компонентів цементу. Виготовлений та випробуваний в лабораторних умовах синхронний двигун із розщепленою обмоткою збудження, результатом чого став доказ принципової можливості застосування резонансних ефектів для підвищення пускових моментів синхронних двигунів (акт випробувань від 10. 12. 83, Дніпропетровський гірничий інститут). 

 
Основні положення дисертації опубліковані у наступних роботах:
 
1. Кириченко В.І. Про один з перспективних напрямків удосконалення електромеханічних систем барабанних млинів // Збагачення корисних копалин: Наук. -техн. зб. -1998. -№ 2 (43). -С. 140-143. 
2. Кириченко В.І. Примусове подрібнення – перспективний шлях здешевлення продукції // Экотехнологии и ресурсосбережение. -1998. -№ 1. -С. 64-66. 
3. Кириченко В.І. Дослідження та перспективи промислового використання примусового подрібнення графіту // Вибрации в технике и технологиях. -1998. -№ 5 (9). -С. 27-29. 
4. Кириченко В.І. Примусове подрібнення слюди // Збагачення корисних копалин: Наук. -техн. зб. -1998. -№ 1 (42). -С. 65-70. 
5. Бородай В.А., Гомілко В.С., Кириченко В.І., Федоров С.І. До визначення впливу умов подрібнення на енергетичні та технологічні показники примусового подрібнення тальку // Вибрации в технике и технологиях. -1998. -№ 4 (8). -С. 27-28. 
6. Крюков Д.К., Кириченко В.И., Сокур Н.И., Бешта А.С., Мазусов В.Г. Технологические испытания мельницы интенсифицированного размола МИР-500х650 // Обогащение полезных ископаемых: Респ. межвед. науч. -техн. сб. -1988. -Вып. 38. -С. 31-34. 
7. Кириченко В.І. Дослідження примусового самоподрібнення міцних матеріалів на млині МПС-500х200М // Экотехнологии и ресурсосбережение. -1998. – №3. -С. 68-72. 
8. Кириченко В.І. Млини примусового подрібнення та їх працездатність // Уголь Украины. -1998. -№ 4. -С. 50-52. 
9. Кириченко В.І. Вибір параметрів та режиму роботи млинів примусового подрібнення // Уголь Украины. -1998. -№ 5. -С. 45-46. 
10. Кириченко В.И. Об исследовании нагрузок и надежности неподвижного интенсификатора мельниц принудительного измельчения // Вибрации в технике и технологиях. -1998. -№ 4 (8). -С. 23-25. 
11. Кириченко В.И. К исследованию энергетических характеристик ресурсосберегающей мельницы принудительного самоизмельчения МПС (Р) // Техническая электродинамика. -1998. -№ 2. -С. 70-75. 
12. Кириченко В.И. К выбору режима работы интенсификатора ресурсосберегающей мельницы принудительного измельчения МПС (Р) // Збагачення корисних копалин: Наук. -техн. зб. -1998. -№ 2 (43). -С. 43-48. 
13. Кириченко В.І. Про навантаження інтенсифікатора млинів примусового подрібнення МПС (Р) // Вибрации в технике и технологиях. -1998. -№ 3 (7). -С. 51-53. 
14. Кириченко В.И., Казачковский Н. Н., Бородай В. А., Кириченко В. В. К изучению влияния внутримельничной загрузки на барабан ресурсосберегающей мельницы принудительного самоизмельчения // Металлургическая и горнорудная промышленность. -1997. -№1. -С. 64-67. 
15. Гомілко В.С., Кириченко В.І. Про напруженості, зусилля та моменти клиновидної зони млинів примусового подрібнення МПС (Р) // Вибрации в технике и технологиях. -1998. -№ 3 (7). -С. 47-50. 
16. О криволинейных элеваторах разгрузочных устройств барабанных мельниц / Д.К. Крюков, В.И. Кириченко, В.А. Машковский, А.А. Ширяев, Н.И. Сокур, А.С. Бешта // Обогащение полезных ископаемых: Респ. межвед. науч. -техн. сб. -1984. -Вып. 34. -С. 30-36. 
17. Крюков Д.К., Кириченко В.И., Бешта А.С. О траектории движения частиц измельчаемого материала при разгрузке мельниц // Обогащение полезных ископаемых: Респ. межвед. науч. -техн. сб. -1984. -Вып. 34. -С. 36-39. 
 
Анотація
 
Кириченко В.І. Обгрунтування конструктивних параметрів та режимів роботи млинів примусового подрібнення з обертальним інтенсифікатором. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05. 05. 06 – Гірничі машини. – Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999. 
Дисертацію присвячено теоретичному і експериментальному обгрунтуванню нового напрямку поліпшення барабанних млинів. Запропоновані ресурсозберігаючий млин примусового подрібнення та засоби забезпечення працездатності, профілі розвантажувальних елеваторів одночасного ковзання, спеціальна конструкція обмоток збудження синхронних двигунів та програмно-комбінований пристрій електричного вирівнювання навантажень гілок привода. Розроблені методики визначення розмірів та навантажень млинів, математичні моделі та рекомендації по вибору режимів примусового подрібнення різних матеріалів, теоретичні засади по визначенню напруженостей, зусиль та моментів клиноподібної зони, уточненню складових потужності приводів та визначення параметрів розщеплених обмоток збудження двигунів. 
Ключові слова: барабанний млин, теорія, експеримент, напруженість, моменти, потужність, тиск, електропривод, вирівнювання навантажень, синхронний двигун. 
 
Авstrakt
 
Kirichenko V.I. The substantiation of design data and operational modes of mills of a forced refinement with revolving intensificator. – Manuscript. 
Thesis on competition of a scientific degree of the doctor of engineering science on a speciality 05. 15. 16 – Mining machines. – National Mining University of Ukraine, Dnipropetrovsk, 1999. 
The thesis is devoted to the theoretical and experimental substantiation of a new direction of improving of drum-type mills. The mill with the savings of resources for forced refinement and means of maintenance of serviceability, structures unloading elevators of a simultaneous sliding special a construction of windings of excitation of synchronous drives and program – combined the system of electrical alignment of loads of branches of the drive is offered. The techniques of definition of sizes and loads of mills, mathematical models and recommendations are developed at the choice of modes of a forced refinement of various materials, theoretical fundamentalses of definition of tensions, gains and moment of a wedgeting zone, clarification of a component potency of drives and definition of parameters of the splitted windings of excitation of drives. 
Key words: a drum-type mill, theory, experiment, strength, moment, potency, pressure, electric drive, alignment of loads, synchronous drive. 
 
Аннотация
 
Кириченко В.И. Обоснование конструктивных параметров и режимов работы мельниц принудительного измельчения с вращающимся интенсификатором. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05. 05. 06 – Горные машины. – Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999. 
Диссертация посвящена теоретическому и экспериментальному обоснованию нового направления улучшения барабанных мельниц. Идея работы состоит в использовании закономерностей взаимодействия внутримельничного заполнения с рабочими поверхностями мельницы, принципа программного формирования токов возбуждения и резонансных явлений в расщепленных обмотках возбуждения для увеличения межремонтного срока и эффективности использования мельниц принудительного измельчения. 
Показано, что известные мельницы принудительного измельчения со спиралевидным интенсификатором недостаточно надежны и для увеличения коэффициента движения их интенсификатор должен быть вращающимся, цилиндрическим и пустотелым, иметь защитные хвостовики и поперечные щели перед ними. При этом ширина щелей должна быть меньше измельчаемых кусков, а толщина хвостовиков – значительно больше. Футеровка барабана должна быть переменной жесткости и обеспечивать рыхление центрифугирующего слоя. Встановлено, что давление на рабочих поверхностях, диаметр и эксцентриситет интенсификатора определяются его скольжением и общим обжатием клинообразной зоны, центрифугирующего слоя и футеровки барабана, причем в пределах 0... 1 уменьшение проскальзывания увеличивает максимум давления и его угловое положение, вращающий момент барабана и мощность внутримельничной загрузки. 
Показано, что принцип одновременного начала скольжения продуктов и динамика их движения определяют необходимую кривизну и расположение элеваторов, в результате чего теоретически определен рациональный профиль криволинейного элеватора и координаты его присоединения к разгрузочному конусу. 
Доказано, что возможности использования выравнивания нагрузок в двухдвигательном синхронном приводе определяются номинальными параметрами и условиями использования двигателей, причем рост мощности и количества пар полюсов уменьшает, а увеличение напряжения питания и запаса мощности увеличивает способность устройства компенсировать угловое рассогласование роторов. Встановлено, что рост частоты кинематических возмущений зубчатого зацепления мельниц со сверхкритической частотой вращения ухудшает динамическое равенство нагрузок ветвей привода и его надежность. Для решения этой проблемы предложено использовать программное формирование гармонических составляющих токов возбуждения, которые компенсируют угловое рассогласование роторов двигателей и тем самым стабилизируют и выравнивают нагрузки ветвей привода, увеличивают срок службы зацепления в целом. 
Определено влияние степени заполнения барабана, частоты его вращения и угла расположения интенсификатора на форму, средний и пусковый моменты механических характеристик мельниц. Рекомендовано ось интенсификатора располагать в пределах четвертого квадранта, а коэффициент заполнения барабана принимать равным 0, 6... 0, 7, что в итоге дает возможность применять двигатели нормального исполнения. Экспериментально и теоретически доказано, что применение расщепленных обмоток возбуждения в сочетании с распределенной емкостью при определенных условиях способствует созданию в них резонансных явлений в асинхронных режимах и тем самым повышает надежность запуска мельниц. 
В результате статистической обработки результатов измельчения различных сырьевых материалов доведена целесообразность замены шаровых и рудногалечных мельниц на мельницы принудительного измельчения с вращающимся интенсификатором. 
Разработаны методики определения размеров и нагрузок мельниц, математические модели и рекомендации по выбору режимов принудительного измельчения различных материалов, теоретические основы определения напряжений, усилий и моментов клинообразной зоны, уточнения составляющих мощности приводов и определения параметров расщепленных обмоток возбуждения двигателей. 
Ключевые слова: барабанная мельница, теория, эксперимент, напряженность, моменты, мощность, давление, электропривод, выравнивание нагрузок, синхронный двигатель.
Фото Капча