Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування напрямів розширення і підвищення ефективності туристичних послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
126
Мова: 
Українська
Оцінка: 

посилюється, з іншого, підвищується значення ефективності готельних послуг.

Значимість, актуальність і масштабність цих проблем послужили підставою для багатьох наукових робіт і публікацій останнього часу. Тим не менш, цілий ряд завдань функціонування готельної сфери вирішити ще тільки належить. До їх числа відносяться підвищення ефективності готельних послуг.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних аспектів підвищення ефективності готельних послуг.
Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені наступні завдання:
 • вивчити особливості туристичних послуг;
 • здійснити узагальнення та критичний аналіз базових теоретичних положень і методичних підходів визначення ефективності готельних послуг;
 • здійснити оцінку діяльності готелю під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • обгрунтовано напрями удосконалення надання послуг у ТзОВ «Озерний край».
Об’єктом дослідження виступала проблема підвищення ефективності готельних послуг.
Предметом дослідження були теоретичні, методологічні та практичні питання визначення ефективності готельних послуг на ринку туристичних послуг.
Ключові слова: ефективність послуг, готель, основні послуги, додаткові послуги.
 
Annotation
to diploma work on « Rationale areas expand and improve hotel services (based on PE «Ozernui krai») « specialist specialty 7. 03050301 «International Economics» Lviv Institute of Economy and Tourism. Magocka Chrustuna. Head: Pogrebnyak L. V.
Hotel industry as a kind of economic activity includes the provision of services and organization of short-term accommodation in hotels, motels, campgrounds and other accommodation facilities for a fee. With the growth of sales volume on the one hand and competition, exacerbated by the other, increases the magnitudes of hotel services.
Importance, urgency and magnitude of these problems gave rise to many scientific papers and publications recently. However, a number of problems functioning hotel areas yet to be solved. These include improving the efficiency of hotel services.
The study is the study of theoretical and methodological aspects of increasing the efficiency of hotel services.
To achieve this goal in the work are the following objectives:
- Explore the features of tourist services;
- Make a synthesis and critical analysis of the basic theoretical positions and methodological approaches to determine the effectiveness of hotel services;
- To evaluate the property under the influence of internal and external environment;
- The matter of service to LLC « Ozernui krai «
The object of research performed efficiency problem of hotel services.
The subject of the study were theoretical, methodological and practical issues in determining the effectiveness of hotel services for the tourist market.
Keywords: efficiency of services, hotel, basic services, additional services.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
 1. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року N 19.
 2. Про затвердження Типового Положення про соціальний готель: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 3 квітня 2006 р. за № 98; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18. 04. 2006 р. за № 450/12324 // Офіційний Вісник України. – 2006, – №16. Ст. 1213.
 3. Про захист прав споживачів: Закон України від 01 грудня 2005 р. за № 316. 1 -IV станом на 01. 12. 2005 р. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. Режим доступу: http: /zakon. rada. gov. ua/cgibi/laws/ main. cgi? page= 1&nreg=3161% 2D15.
 4. Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 803
 5. Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Правил обов'язкової сертифікації послуг харчування: наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27. 01. 1999 року №37.
 6. Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27. 01. 99 № 37: наказ Державного комітету України з питань Технологічного регулювання та споживчої політики від 3 вересня 2007 р. за № 207; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 р. за № 1418/14685 Офіційний Вісник України. – 2008. – № 1. – Ст. 23.).
 7. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18. 11. 2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 32.
 8. ДСТУ 4268: 2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги».
 9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV; станом на 12. 04. 2008 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: http: //zako№1. rada. gov. ua/cgibi№/laws/mai№cgi? page=20&№reg=435-15).
 10. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 p. № 436: -IV; станом на 16. 05. 2008 p. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. Режим доступу: http: /zakon. rada. gov. ua/cgibi/laws/ main. cgi? page- 436-15.
 11. Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К. : Знання України, 2002. – 370 с.
 12. Александрова А. Ю. Международный туризм. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 464 с.
 13. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К. : Альтерпрес, 2005. – 208 с.
 14. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 382 с.
 15. Бровченко І. О. Участь третіх лиц у цивільно-правових зобов'язаннях: Авгореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юр. наук: спеп. 12. 00. 03 «Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право»/ І. О. Бровченко. – 2009. – 20с. – С. 6.
 16. Гецевич Н. А. Основы экскурсоведения: Учеб. пособие. Минск: Университетское, 1999. – 160 с.
 17. Грибанова С. В. До питання про підготовку екскурсійних кадрів в Україні на початку XX ст. / Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1., 4. 2 К., 1998. – С. 165-170.
 18. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583 // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В. К. Федорченка. – К. : Юрінком-Інтер, 2002. – С. 32 – 40.
 19. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. Учебник. – 4-е изд. – М. : Советский спорт, 2003. – 216с.
 20. Жмулина Д. А. Правовое регулирование деятельности по ока занию гостиничных услуг: Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юр. наук: спец. 12. 00. 03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Д. А. Жмулина. – СПб., 2009. – 26 с. – С. 8.
 21. Зінченко В. А. Молодіжний міжнародний туризм в Україні (70-80-ті роки ХХст.) – К. : Інститут історії України НАН України, 2002. – 58 с.
 22. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Минск: Новое знание, 2004. – 215 с.
 23. Квартальнов В. А., Сенин В. С. Организация туристско-экскурсионного обслуживания. Уч. пособ. – М. : ЦРИБ «Турист», 1999. – 220 с.
 24. Логинов Л. М., Рухлов Ю. В. История развития туристско-экскурсионного дела М. : ЦРИБ «Турист», 1989. – 77 с.
 25. Лукьянова Л., Дорошенко Т. Европейский ремонт или интернациональный стиль? // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2000. № 1. – С. 50-51.
 26. Материалы зарубежной периодики. // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2003. – С. 29-30.
 27. Мунін Г., Змійов А., Зінов’єв Г та кол. авт. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. Посібник. – К. : Ліра-К, 2005. – 520 с.
 28. Науменко Г. П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні / Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К., 2002. – 160с.
 29. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича»/Г. П. Науменко, С. В. Грибанова, О. П. Дорошкотаін. – К., 1998 – 401с.
 30. Основні напрями розвитку екскурсійної діяльності в Україні // Діловий Вісник. – № 07 (122), 2005. – С. 24 – 31.
 31. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. Отели и рестораны. – М. : Экономика, 2003. – 207 с. Современные тенденции в гостиничном бизнесе.
 32. Пересічний О. В. Готельно-ресторанний бізнес, стан та перспективи розвитку. – К. : Знання. – 2007. – 430 с.
 33. http: //karpaty. nezabarom. com. ua
 34. http: //www. hoteluzhgorod. com
 35. http: //www. intur-zak. com
 36. http: //www. smida. gov. ua
 37. http: //www. tour. com. ua
 38. http: //www. world-tourism. org
 
 
Фото Капча