Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування напрямів розширення і підвищення ефективності туристичних послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
126
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи спеціаліста
 
на тему: «Обґрунтування напрямів розширення і підвищення ефективності туристичних послуг»
 
Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти розширення і підвищення ефективності готельних послуг
1.1. Сутність та особливості готельних послуг1. 2. Основні аспекти розширення і методичні підходи визначення ефективності готельних послуг
1. 3. Законодавче регулювання процесу надання готельних послуг
Розділ 2. Характеристика та аналіз сучасного стану діяльності ТЗОВ «Озерний край»
2.1. Організаційно-економічна і фінансова характеристика підприємства
2.2. Аналіз діяльності підприємства в конкурентних умовах
2.3. Оцінка діяльності підприємства під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища
Розділ 3. Напрями удосконалення надання послуг у ТЗОВ «Озерний край»
3.1. Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
3. 2. Техніко-економічне обґрунтування заходів щодо удосконалення
послуг на ТЗОВ «Озерний край»
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних
ситуаціях
4. 1. Організація та охорона праці на підприємстві
4. 2. Розробка заходів з охорони праці, гігієни та виробничої санітарії
на підприємстві
4. 3. Безпека в надзвичайних ситуаціях
4. 4. Економічна ефективність заходів з поліпшення охорони праці
Висновки і пропозиції 
АНОТАЦІЯ
Список використаної літератури
Додатки
 
ВСТУП
 
Для будь-якої держави необхідно мати належний рівень розвитку готельного господарства, адже він сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів та зв’язків, посилює економічний потенціал регіонів, піднімає рейтинг держави, окремих її міст у світовому співтоваристві, і навпаки, нестача готелів гальмує всі ці процеси.
Готельно-туристичне господарство – важлива складова сфери послуг України. Його ефективне функціонування є індикатором позитивних змін в економіці нашої держави, важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв’язків та інтеграції країни у світове співтовариство. Пріоритетним напрямом розвитку сфери туристично-готельних послуг є доведення їх якості до міжнародних стандартів та удосконалення туристичних технологій, впровадження нових видів і форм обслуговування, що дозволить у більш повному обсязі задовольнити потреби клієнтів.
У сучасних умовах функціонування світового ринку характеризується інтенсивним розвитком усіх його складових. Одним із найважливіших, динамічно зростаючих, напрямів, що входять до його структури, є сфера послуг. Оскільки функціонують підприємства, які займаються наданням послуг, що в загальному складають ринок послуг, то, відповідно, створюється конкурентне середовище. Лише те підприємство, яке зуміє належним чином організувати надання послуг, дотримуючись законодавчо-правових актів, стандартів, і враховуючи специфічні особливості послуг, буде стійким та конкурентоздатним на ринку послуг.
Готельна індустрія як вид економічної діяльності включає надання послуг і організацію короткострокового мешкання в готелях, мотелях, кемпінгах і в інших засобах розміщення за винагороду. При зростанні об'єму продажів з одного боку і конкуренції, що посилюється, з іншго, підвищується значення ефективності готельних послуг.
Комплекс проблем організації готельного господарства вже розкрито у роботах багатьох науковців. Вагомий внесок у дослідження цього питання зробили В. Федорченко, Л. Нечаюк, М. Бойко, Н. Чорненька, О. Любіцева, С. Байлик та інші.
Значимість, актуальність і масштабність цих проблем послужили підставою для багатьох наукових робіт і публікацій останнього часу. Тим не менш, цілий ряд завдань функціонування готельної сфери вирішити ще тільки належить. До їх числа відносяться підвищення ефективності готельних послуг.
Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності готельних послуг.
Досягнення поставленої мети в роботі передбачає вирішення наступних завдань:
  • вивчення методологічних основ ефективності готельних послуг;
  • аналіз та оцінка сучасного стану діяльності готелю;
  • обґрунтування шляхів удосконалення надання послуг у ТЗОВ «Озерний край».
Об’єктом дослідження виступала проблема підвищення ефективності готельних послуг. Предметом дослідження були теоретичні, методологічні та практичні питання визначення ефективності готельних послуг на ринку туристичних послуг.
Дослідження базуються на загальних економічних положеннях щодо сутності і принципів визначення ефективності готельних послуг. Як джерела інформації використовувалися внутрішні документи ТЗОВ «Озерний край» (баланс, річна фінансова звітність) різні теоретичні, аналітичні та статистичні матеріали, міжнародні законодавчі акти та закони України з питань туризму, готельного бізнесу, зовнішньоекономічної політики, міжрегіонального та транскордонного співробітництва.
Робота може бути використана фахівцями туристичної галузі, зокрема, керівниками готелів в якості довідникового та аналітичного матеріалу.
 
Розділ 1
Теоретичні аспекти розширення і підвищення ефективності готельних послуг
 
1. 1. Сутність та особливості готельних послуг
Економічна сутність готельної індустрії полягає в нематеріальному характері її діяльності. Результат виробничо-експлуатаційної діяльності готелів – основний продукт у формі своєрідного виду послуг – послуг гостинності. Їхня особливість пов'язана з тим, що вони створюються та реалізуються в межах одного підприємства. Виробництво продукту гостинності не може здійснюватись окремо від матеріального продукту, тобто виробничого використання матеріально-технічної бази (споруд, комунікацій, устаткування, інвентарю). Вона є основою одночасного виробництва та реалізації послуг. Згідно з особливостями обслуговування у готельному господарстві, де поєднують виробництво та споживання послуг, цей процес визначають поняттям «надання послуг».
Готельна послуга – це дія (операція) підприємства з розміщення споживача через пропозицію номера (місця) для тимчасового проживання у готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням і тимчасовим перебуванням [13, с. 65].
Готельна послуга складається з основних і додаткових послуг, які пропонують споживачеві під час розміщення та проживання в готелі. Зокрема:
  • основні послуги – це обсяг
Фото Капча