Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування напрямів розширення і підвищення ефективності туристичних послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
126
Мова: 
Українська
Оцінка: 

запозичених додаткових фінансових коштів може досягти критичної величини.

17. Коефіцієнт структури довгострокових капіталовкладень:
Ксд. вк. = ,
де ДП – середня вартість довгострокових пасивів;
Вн. ак. – середня вартість необоротних активів.
Даний коефіцієнт показує частку учасників (акціонери, інвестори) у створенні бізнесу. Він розраховується як відношення довгострокових пасивів до середньої вартості позаоборотних активів готелю. За певних умов цей коефіцієнт показує частку основних коштів, яка сформована за допомогою запозичених кредитних коштів. У залежності від конкретних умов даний коефіцієнт може інтерпретуватися по-різному. У новому готелі на початковому етапі розвитку він може відображати пропорцію участі засновників, акціонерів, банкірів, і інших позичальників у створенні бізнесу. При участі в створенні бізнесу банківського капіталу може свідчити про його перспективність і надійність засновників. Для готелів, що функціонують вже тривалий час, цей коефіцієнт може показувати масштаби здійснюваних заходів щодо розширення або технічного розвитку. У цьому плані досить змістовну інформацію може дати аналіз спільної динаміки довгострокових зобов'язань і обсягів незавершеного будівництва.
18. Коефіцієнт структури запозиченого капіталу:
КСЗк = ,
де ДП – середня вартість довгострокових пасивів;
Пк – середня вартість позикового капіталу.
Даний коефіцієнт відображає частку позикового капіталу, що припадає на довгострокові зобов'язання. Він показує частку зобов'язань, погашення яких має бути здійснене не в даний період, а в перспективі, тобто від якої частини своїх зобов'язань готель вільний в поточному періоді.
19. Доход (прибуток на акцію) :
Д1ак= ,
де Пч – чистий прибуток за звітний період;
Дпр. акц – сума дивідендів за привілейовані акції;
ЗК. зв. ак – загальна кількість звичайних акцій.
Даний коефіцієнт показує кількість чистого прибутку що приносить одна акція інвестованого капіталу. Розглядається як індикатор для фінансової стабільності і привабливості інвестицій.
20. Коефіцієнт оборотності запасів (у днях) :
Коб. з. =  ,
де Тр. ан. п. – тривалість аналізованого періоду (у готельному бізнесі – 365 днів) ;
К'об. з. – коефіцієнт оборотності запасів в оборотах.
Даний коефіцієнт визначає середню кількість днів, протягом яких запаси зберігаються в готелі. Свідчить про нагромадження (скорочення) запасів.
21. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:
К’об. кр. з =  ,
де, КЗ- кредиторська заборгованість;
Тр. ан. п. – тривалість аналізованого періоду (у готельному бізнесі – 365 днів) ;
Ср – собівартість реалізації послуг.
Даний коефіцієнт показує тривалість кредиторської заборгованість у днях, а також її динаміку в днях.
22. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості:
Кпд. з. =  
де ДЗ – дебіторська заборгованість;
Вр – виторг від реалізації.
Даний коефіцієнт показує яку частку має дебіторська заборгованість у доходах від реалізації послуг.
23. Частка запасів в оборотних активах:
ЧЗоб. ак. =  ,
де З – запаси;
ОК – оборотні кошти.
Даний коефіцієнт показує долю запасів в оборотних коштах. Має велике значення при проведенні аналізу фінансово-господарського стану готелю для внутрішнього користування і насамперед для розробки напрямку підвищення ефективності його поточної діяльності. При оцінці рівня платоспроможності і ліквідності має допоміжне значення. Можна сказати, що показник обсягу запасів готелю має суперечливий характер. З одного боку незначний їх обсяг може свідчити про дефіцит оборотних коштів, труднощі з отриманням товарних кредитів тощо, а з іншого боку – наявність значного обсягу запасів може бути наслідком надмірних разових закупівель, нераціонального управління матеріально-технічним постачанням і складською діяльністю.
24. Продуктивність праці:
ПП= ,
де ВР – виторг від реалізації послуг;
ЧП – середня чисельність персоналу.
Даний показник відображає кількість проданих послуг, що припадає на одного працівника.
25. Трудомісткість виробництва:
Твир. =  ,
де ЧП – середня чисельність персоналу;
Вр – виторг від реалізації.
Даний показник відображає процентне співвідношення на продуктивності праці в отримана реалізації.
26. Коефіцієнт ефективності обслуговування:
Кеоб. = ,
де Об – кількість обслугованих клієнтів перед звітним періодом;
ЧП – середня чисельність персоналу.
Даний коефіцієнт показує ефективність обслуговування і кількість обслугованих клієнтів, які припадають на одного працівника.
Запропонована система показників на наш погляд дає можливість повною мірою оцінити ефективність функціонування готелю і його послуг, здійснити аналіз його рентабельності, а також дослідити фактори, що впливають на неї і знайти шляхи і резерви її підвищення. Застосування цих показників вимагає перебудови звітності готелю. Різноманіття показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. Кожний з вихідних показників розкладається у фактурну систему з різним ступенем деталізації, яка задає межі виявлення та оцінки резервів надання послуг. При аналізі рентабельності і шляхів її підвищення важливо розділити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Дані показники дають уявлення про ступінь здатності готелю забезпечити акціонерів, кредиторів, позичальників наявними коштами у зв'язку з використанням наявного потенціалу.
1. 3. Законодавче регулювання процесу надання готельних послуг
Основними нормативно-правовими актами, що визначають порядок надання готельних послуг є:
1. Про туризм: Закон України від 15. 09. 95 р. № 324/95-ВР (зі змінами та доповненнями) ;
2. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та
Фото Капча