Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЖИДЄЄВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
 
УДК 657. 1
 
ОБЛІК І АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі підприємств Полтавської області)
 
Спеціальність 08. 06. 04 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського кооперативного інституту, Укоопспілка Науковий кандидат економічних наук, професор керівник ЄФІМЕНКО Василь Іванови, Київський національний економічний університет, професор кафедри обліку та аудиту в промисловості.
Офіційні доктор економічних наук, профессор опоненти: БУТИНЕЦЬ Франц Францович, Житомирський інженерно-технологічний інститут Міністерства освіти України,  завідувач кафедри обліку та аудиту кандидат економічних наук, доцент КОЦУПАТРИЙ Михайло Миколайович  Київський національний економічний університет, кафедра обліку та аудиту в сільському господарстві.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Становлення та розвиток України як незалежної держави з одночасним формуванням ринкової моделі господарювання вимагає розробки нових теоретичних підходів і практичних методів в оцінці її складових частин, однією із яких є облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності. Для досягнення цієї мети необхідні кардинальні зміни, які спрямовані на розвиток взаємовигідного співробітництва підприємств у зовнішньоекономічних відносинах. 
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємств залежить від системи управління, цілей адміністрації, рівня професіоналізму працівників, а також інформації, наданої фінансовими, бухгалтерськими та плановими службами. Бухгалтерські служби повинні не тільки забезпечувати інформацією і визначати фінансові результати, а й сприяти активному управлінню діяльністю підприємства, передбачати та враховувати всі можливі ризики при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 
Дослідження методів обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності, в умовах формування ринкових відносин, на виробничих і торговельних підприємствах дало підставу для обгрунтування напрямків їх удосконалення. Зокрема, це стосується експортно-імпортних, розрахункових та валютних операцій, особливостей формування витрат відповідно до міжнародних стандартів та напрацювання змін стосовно нормативно-правової бази, що регулює зовнішньоекономічні відносини. Питання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності виробничих підприємств і підприємств торгівлі недостатньо досліджені в економічній літературі. 
У вітчизняній науковій літературі дана проблема не знайшла комплексного дослідження. Окремим питанням удосконалення обліку зовнішньоекономічної діяльності України (порядок відображення операцій в іноземній валюті, окремих видів зовнішньоекономічної діяльності) приділялась увага в роботах вітчизняних вчених С. Голова, В. Завгороднього, Ю. Кузьмінського, Є. Мниха, В. Палія, В. Пархоменка, В. Савченка, В. Сопка, М. Чумаченка та інших, а також зарубіжних вчених: Є. Григор’єва, О. Мухіна, М. Овсійчука. 
Дослідження методики внутрішнього та зовнішнього аудиту, його інформаційного забезпечення знайшли відображення в наукових працях В. Бабича, М. Білухи, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Завгороднього, С. Зубілевич, М. Кужельного, О. Петрик, В. Сопка, В. Савченка, Є. Свідерського (Україна), А. Соколова, В. Суйца, (Росія) та інших. 
Аналіз результатів досліджень свідчить, що в опублікованих працях в основному розглядаються проблеми обліку окремих видів операцій і загальні проблеми аудиту. Однак, спеціальні дослідження методики аудиту в сфері зовнішньоекономічної діяльності проводились недостатньо. 
Пошук шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств та проблеми надходжень до бюджету обумовлюють необхідність розвитку аудиторської діяльності. Сфера аудиторської діяльності на практиці розширилась за рахунок розвитку аудиторських послуг, особливо в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Актуальність викладених аспектів бухгалтерського обліку та аудиту, проблеми удосконалення обліку і аудиту зовнішньоекономічних операцій обумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Полтавського кооперативного інституту і є складовою кафедральної науково-дослідної теми “Удосконалення бухгалтерського обліку в галузях господарства споживчої кооперації”. 
Мета і задачі дослідження полягають в обгрунтуванні теоретичних положень і практичних аспектів діючої системи обліку та аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності, розробці рекомендацій з удосконалення методики та організації обліку у цій сфері, пропозицій з відображення експортно-імпортних операцій, формування собівартості, визначення методичних прийомів та удосконалення методики аудиту. Досягнення поставленої мети потребувало вирішення наступних задач: 
•з’ясувати суть, мету бухгалтерського обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності; 
•розробити рекомендації з удосконалення обліку експортно-імпортних та валютних операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
•визначити методологічні та організаційні основи взаємозв’язку обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності; 
•уточнити об’єкти, методи та методичні прийоми обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності; 
•визначити роль облікової інформації про витрати у сфері зовнішньоекономічної діяльності та її вплив на прийняття управлінських рішень; 
•виробити рекомендації з удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та покупцями за видами зовнішньоекономічної діяльності; 
•удосконалити методику внутрішнього та зовнішнього аудиту операцій зовнішньоекономічної діяльності; 
•запропонувати більш досконалу методику аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 
Предметом дослідження є методологія та організація обліку, аудиту та аналізу операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Об’єктом дослідження обрана зовнішньоекономічна діяльність виробничих і торговельних підприємств, аудиторських фірм Полтавської області. 
Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного дослідження стало можливим вирішити задачі з удосконалення обліку та аудиту в сфері зовнішньоекономічної діяльності і одержати такі наукові результати: 
•визначено умови реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності на основі аналізу структури видів зовнішньоекономічної діяльності; 
•доведено необхідність та визначено напрямки подальшого удосконалення нормативно-правових документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, як основу організації обліку і аудиту у відповідності з міжнародними стандартами; 
Фото Капча