Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік, контроль та аналіз руху товарів в управлінні запасами підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
107
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота 
на тему:
«Облік, контроль та аналіз руху товарів в управлінні запасами підприємства»  
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ РУХУ ТОВАРІВ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Економічна сутність операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства 
1.2. Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на операції з руху товарів 
1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, контролю і аналізу операцій з руху товарів 
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОХОРОНА ПРЦІ В ГАЛУЗІ 
2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 
2.2. Охорона праці в галузі 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ТОВАРІВ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Організація обліку товарів на підприємстві 
3.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства 
3.3. Методика податкового обліку надходження та реалізації товарів 74
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ТОВАРІВ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
4.2. Організація проведення аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства 
4.3. Методика проведення аудиту операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства 
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РУХУ ТОВАРІВ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
5.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства 
5.2. Аналіз складу, структури та динаміки операцій з руху товарів в управлінні товарними запасами підприємства 
ВИСНОВОК 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
ВСТУП
 
У торговельних організаціях термін товари вживається тільки відносно товарно-матеріальних цінностей, які спеціально придбані в інших організацій або фізичних осіб для наступного продажу. Наступний продаж по-іншому називається перепродажем.
Визначення товару для цілей бухгалтерського обліку дане в ПБУ «Запаси»: «товари є частиною матеріально-виробничих запасів, придбаних або отриманих від інших юридичних або фізичних осіб і призначені для продажу».
Коли торговельна організація здобуває товари, вона повинна спочатку їх оприбуткувати, тобто внести записи про вступ товарів. Відомості включають:
‒кількість товарів,
‒ціна,
‒відомості про постачальника й
‒документи, по яких зробив товар
‒у відповідні облікові документи. 
Тільки після оприбуткування товарів їх можна продавати. Вибуття товарів фіксується в тих же облікових документах. Так вирішується завдання обліку товарних запасів і забезпечується їхня схоронність.
Для того щоб робити записи про рух товарів в облікових документах, організація повинна вибрати одиницю обліку товарів. Обраний метод повинен забезпечити формування повної й достовірної інформації про товарні запаси, а також контроль над їхньою наявністю.
Бухгалтерський облік у торгівлі, як і в інших галузях, ведеться згідно із законодавством України й національним стандартам бухгалтерського обліку.
Тому в керівництві будуть розглянуті питання обліку вступу й реалізації товарів в оптовій і роздрібної торгівлі, обліку витрат обігу, обліку тари й торговельних патентів, тобто ті, які більше відбивають специфіку обліку в галузі.
Особливості галузі визначають особливості обліку в ній:
1. У торгівлі немає витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, але є витрати, пов'язані зі зберіганням і реалізацією товарів. Ці витрати називаються витратами обігу й ураховуються на рахунках 93 «Витрати на збут» і 92 «Адміністративні витрати».
2. Торговельні підприємства закуповують товари за купівельними цінами, а продають дорожче – за цінами продажу. В оптовій торгівлі облік придбаних товарів ведеться за купівельними цінами або по продажних. У роздрібній торгівлі товари враховують за купівельними цінами або за цінами продажу [П (З) БУ9], якщо інші методи оцінки використовувати недоцільно. До прийняття національних стандартів облік за цінами продажу був єдиним дозволеним у роздрібній торгівлі. Це обумовлене великою номенклатурою товарів і продажем їх у невеликій кількості. Вираховувати купівельну й продажну ціну кожних реалізованих 300 г товару недоцільно й трудомістко. Тому при обліку за цінами продажу на підприємствах роздрібної торгівлі при придбанні товарів на них відразу встановлюється торговельна націнка (кредит рахунку 285 «Торговельна націнка») і далі визначається обсяг реалізації тільки за цінами продажу. Наприкінці місяця розраховується середня величина торговельних націнок у продажній вартості реалізованих товарів і, відповідно, купівельна вартість реалізованих товарів.
3. Фінансовий результат від реалізації товарів у торгівлі визначають як різницю між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) і купівельними цінам (собівартості) реалізованих товарів і витратами обігу. Ціни продажу, відповідно, повинні встановлюватися в такому розмірі, щоб окупити витрати обігу й забезпечити певний рівень прибутки.
Метою дипломної роботи є вивчення методики і організації обліку, контролю, аналізу та аудиту з руху товарів в управлінні товарними запасами.
Предметом дослідження є товарні запаси підприємства та їх рух.
Об'єктом дослідження виступає ЗАТ «Укрмаркет».
За допомогою даних первинного обліку, регістрів синтетичного й аналітичного обліку відбита особливість обліку витрат обігу й валового доходу даної фірми, а також проаналізований роздрібний товарообіг. Ці показники дуже впливають на всі кількісні і якісні показники роботи підприємства роздрібної торгівлі.
Для досягнення мети дипломної роботи в роботі були вирішені наступні завдання:
‒аналіз економічної сутності товарів
Фото Капча