Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік у зарубіжних країнах

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Теоретична частина
1. Тести
2. Ваучерна система контролю за грошовими коштами
3. Облік викупу акцій
Практична частина
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
З розвитком ринкової економіки посилюються економічні зв’язки між різними країнами світу. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційних процесів сприяє входженню країни в світову економіку.
На сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність є саме тим перспективним варіантом господарювання, що дає можливості гармонійно поєднувати інтереси держави в досягненні політичної і економічної незалежності з інтересами підприємств щодо максимізації прибутку та у відповідному його перерозподілі.
Українастоїть на шляху до ринковоїекономіки, і цейпроцессупроводжується великими змінами. Нам, як майбутнімекономістамчи бухгалтерам, потрібно знати світовітенденціїрозвиткуекономіки для створеннянової та незалежноїринковоїекономіки у нашійдержаві.
Мета контрольноїроботи – дослідитиважливіпитанняобліку у зарубіжнихкраїнах та набути практичнихнавичок при розв’язанні задач, розкриттязасвоєнихприйомів і навичок, отриманих на аудиторнихзаняттях та навичоксамостійноговивченнядисципліни.
Контрольна робота повинна свідчити про вміння студента чітко і грамотно відповідати на поставлені запитання, вільно користуватися відповідною термінологією, а також про достатньо високий рівень його економічного мислення.
Основнимизавданнями є:
визначити поняття та основні принципи ваучерної системи контролю за грошовими коштами;
охарактеризуватиобліквикупу акцій;
визначити собівартість витрачених матеріалів, використовуючи метод середньозваженої оцінки в постійній і періодичнійсистемах обліку запасів.
вказатибухгалтерські проводки приреалізаціїтоварів.
 
Теоретична частина
 
1. Тести
 
26. Яку назву має МСФЗ 8?
а) “Сегменти діяльності”;
б) “Страхові контракти”;
в) “Перше застосування МСФЗ”;
г) “Платіж на основі акції”;
д) “Фінансові інвестиції: розкриття інформації”.
Відповідь: а) “Сегменти діяльності”;
57. Річна фінансова звітність у Албанії містить:
а) баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про нерозподілений прибуток, звіт про зміни у фінансовому стані, примітки
б) бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, додатки до балансу і звіту про прибутки і збитки аудиторський висновок;
в) баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про акціонерний капітал, примітки до звітів, звіт управлінський огляд та аналіз, звіт незалежних аудиторів;
г) баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів,
примітки, управлінський звіт директорів, додаткову інформацію;
д) баланс, звіт про прибутки і збитки, примітки.
Відповідь: д) баланс, звіт про прибутки і збитки, примітки.
80. Що називається компенсаційним залишком?
а) певна незнижувана сума коштів, на яку не нараховуються відсотки або нараховуються низькі відсотки;
б) певна незнижувана сума коштів, на яку нараховується відсотки;
в) гарантія наданого кредиту;
г) кредитна лінія;
д) плаваюча сума коштів в залежності від рівня інфляції, на яку не
нараховуються відсотки.
Відповідь: в) гарантія наданого кредиту;
116. Для одиниць запасів, які не є взаємозамінними, собівартість слід визначати:
а) методом ФІФО або середньозваженої вартості;
б) методом ЛІФО;
в) методом роздрібних цін;
г) способом використання конкретної ідентифікації їхньої індивідуальної собівартості;
д) методом стандартних витрат.
Відповідь: г) способом використання конкретної ідентифікації їхньої індивідуальної собівартості;
128. Після первісного визнання основних засобів їх подальший облік
може здійснюватися згідно МСБО 16 за однією з двох моделей:
а) за моделлю залишкової вартості і моделлю собівартості;
б) за моделлю собівартості і моделлю переоцінки;
в) за моделлю відновної вартості моделлю переоцінки;
г) за моделлю собівартості і моделлю ринкової вартості;
д) всі відповіді невірні.
Відповідь: б) за моделлю собівартості і моделлю переоцінки;
166. У міжнародній практиці заведено списувати сумнівну дебіторську заборгованість (СДЗ) на витрати підприємства. Якому способу списання СДЗ надається перевага?
а) списання через створення резерву для сумнівних боргів;
б) пряме списання.
Відповідь: а) списання через створення резерву для сумнівних боргів;
174. Виплати (такі як дивіденди) утримувачам фінансового інструменту, класифікованого як інструмент власного капіталу, здійснюються:
а) з прибутку;
б) безпосередньо з капіталу;
в) як з прибутку, так і з капіталу;
г) за рахунок резервів;
д) всі відповіді не вірні.
Відповідь: а) з прибутку;
193. Погашення існуючого зобов’язання може здійснюватися різними
способами:
а) сплати грошовими коштами;
б) передання інших активів;
в) надання послуг;
г) перетворення зобов’язань на капітал;
д) всі відповіді вірні.
Відповідь: д) всі відповіді вірні.
204. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та їх розкриття у фінансовій звітності зарубіжнихкомпанійвизначаються:
а) МСБО 1;
б) МСБО 16;
в) МСБО 37;
г) МСБО 18;
д) МСБО 19.
Відповідь: г) МСБО 18.
217. Погодьте терміни та їх визначення шляхом внесення літер: 
Літе-ра№ п/пТерміниЛі-тераВизначення термінів
12345
В1ДохідАСума закупівель, витрат з вир-ва власних і зі сторони, а також поч. -х і кінцевих залишків сировини і матеріалів
Г2Момент реалізаціїБВмонтування рахунків виробничого обліку в загальну систему рахунків
А3Собівартість проданої продукціїВЗбільшення економічних вигод протягом
облікового періоду у вигляді надходжень
активів чи зменшення зобов’язань
Б4Інтегрована система облікуГПередача власності на
Фото Капча