Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облікова політика підприємства ВАТ "Рокитнівський склозавод"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
2. Рекомендації з удосконалення облікової політики
3. Перевірка якості складання звітів
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми зумовлена тим, що зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей адаптації до історично сформованих традицій, особливостей менталітету та української дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан – відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної практики.
Метою даної роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують облікову політику підприємства ВАТ «Рокитнівський склозавод».
Об’єктом дослідження обрано ВАТ «Укрстальконструкцiя».
Предметом дослідження є річна фінансова звітність ВАТ «Укрстальконструкцiя» за 2010 рік.
Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пушкара, В. В. Сопка, В. Г. Швеця; і зарубіжних – Р. А. Алборова, А. С. Бакаєва, П. С. Безруких, М. Ф. ван Бреда, Н. П. Кондракова, С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Б. Нідлза, С. О. Ніколаєвої, В. Ф. Палія, Л. П. Хабарової, Е. С. Хендриксена, Л. З. Шнейдмана.
 
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
 
ВАТ «Укрстальконструкцiя» засновано вiдповiдно Установчого договору вiд 1 жовтня 1996 року шляхом перетворення Науково-виробничого об'єднання в вiдкрите акцiонерне товариство «Укрстальконструкцiя».
Засновниками Товариства є заводи, якi виготовляють металоконструкцiї.
ВАТ «Укрстальконструкцiя» займається монтажем металоконструкцiй та укладає з українськими та зарубiжними замовниками договори генпоставки металоконструкцiй та розмiщує їх на умовах субпiдряду на пiдприємствах України. Товариство забезпечує координацiю дiяльностi учасникiв з метою створення конкурентноздатного виробничо-господарського комплексу з проектування та монтажу будiвель i споруд з металу, надання маркетингових, технiчних, консультацiйних, iнформацiйних, пошукових послуг. ВАТ «Укрстальконструкцiя» має зареєстрований вiдповiдно до норм чинного законодавства України товарний знак.
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми 1С: Бухгалтерiя 7: 7.
Облiкова полiтика ВАТ «Укрстальконструкцiя» обгрунтована наказом № 1 вiд 01. 01. 2008 року. Згiдно цього наказу обумовлений порядок облiку активiв товариства, його змiнних, не змiнних i адмiнiстративних витрат, порядок вiдрахувань в резерв сумнiвних боргiв та регiстри бухгалтерського облiку. В 2010 роцi змiни до наказу по облiковiй полiтицi не вносились.
Фiнансова звiтнiсть Товариства включає Баланс станом на 31 грудня 2010 року, Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк, Звiт про власний капiтал за 2010 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне надання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки;
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, у зв'язку з об'єктивною неможливiстю сформувати непарний кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї (вiдсутнiсть достатньої кiлькостi акцiонерiв Товариства, якi можуть входити до її складу), в Товариствi створена Ревiзiйна комiсiя для здiйснення внутрiшнього контролю за дiяльнiстю Товариства в у складi однiєї особи, яка звiтує перед правлiнням товариства з питань перевiрки використання грошових коштiв та майна, дотримання порядку оплати працi та затверджує фiнансову звiтнiсть Товариства.
Фiнансовi звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан станом на 31 грудня 2010 року та фiнансовi результати за 2010 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено.
Товариство «Укрстальконструкцiя» було створено вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України № 667 вiд 12. 06. 96 р. шляхом перетворення Науково-виробничого об'єднання «Укрстальконструкцiя» у вiдкрите акцiонерне товариство. Засновниками товариства є: Фонд державного майна України, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 28/9 – 73% статутного фонду; Донецький орендний завод металоконструкцiй (м. Донецьк)
Фото Капча