Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обмін думками з теми «Розвиток експериментальних компетентностей учнів під час вивчення Фізики»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Трофімчук Анатолій Борисович,
завідувач кабінету фізики, доцент кафедри методики і змісту
природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Обмін думками з теми «Розвиток експериментальних компетентностей учнів під час вивчення Фізики»
 
У час науково-технічного прогресу й переходу до нового змісту освіти помітно зростає роль експерименту в навчанні фізики в школі. Система демонстраційних, фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних задач, фронтальних лабораторних робіт та фізичного практикуму сприяє глибшому й усебічному засвоєнню програмного матеріалу, допомагає учням ознайомитися з принципами вимірювання фізичних величин, оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу похибок.
Експеримент у шкільному курсі фізики – це відображення наукового методу дослідження, що властивий науці фізиці. Постановка дослідів і спостережень має важливе значення у процесі ознайомлення учнів із сутністю експериментального методу, з його роллю в наукових дослідженнях із фізики, а також для озброєння школярів деякими практичними навичками. Вивчення явищ на основі фізичного експерименту сприяє формуванню наукового світогляду учнів, глибокому засвоєнню фізичних законів, підвищує інтерес школярів до вивчення предмета.
Навчальний експеримент – це відтворення за допомогою спеціальних приладів фізичного явища (рідше – використання його на практиці) на уроці в умовах найбільш зручних для його вивчення. Тому він служить одночасно джерелом знань, методом навчання й видом наочності.
Яка ж система сучасного шкільного фізичного експерименту? Щоб відповісти на це питання, виберемо, перш за все, ознаку для його класифікації, враховуючи, що навчальні досліди обмежені визначеними рамками, а саме відповідністю:
• вказаному програмою змісту навчання (в тому числі перерахованими в ній вміннями і навичками) ;
• основній формі занять – уроку, який проводиться з усіма учнями одночасно;
• матеріальним можливостям школи.
З урахуванням цього найбільш зручною є класифікація фізичного експерименту за організаційною ознакою. У цьому випадку система сучасного навчального експерименту з фізики включає наступні види:
1. Демонстраційні досліди (демонстраційний експеримент). Їх постановка вимагає високої експериментальної майстерності, яка пов’язана з використанням складного обладнання. Виконуються означені досліди вчителями для всього класу.
Перелік обов’язкових демонстрацій з кожної теми курсу є в програмі.
Важливе значення мають демонстрації дослідів, які ілюструють пояснення вчителя. Так, при вивченні прямолінійного руху демонструють рівномірний і нерівномірний рух візочка по демонстраційному столу, при вивченні агрегатних перетворень – кипіння води. Такі демонстрації мають високу педагогічну ефективність, оскільки вчитель керує спостереженням учнів і звертає їх увагу на важливі для розуміння явища, обставини.
Для здійснення задач політехнічного навчання в процесі викладання фізики, ілюстрації зв’язку фізики і техніки демонструють досліди, у ході яких вивчається використання фізичних явищ у техніці і принципи дій деяких технічних установок. Важливо, що при цьому учні не лише знайомляться з роботою конкретних технічних об’єктів, але й закріплюють та зміцнюють знання про явища, які вивчалися раніше. Враховуючи, що технічних об’єктів, у яких використовується одне й теж фізичне явище, багато, вчитель обирає для демонстрації лише найцінніші з точки зору задач політехнічного навчання.
2. Фронтальні лабораторні роботи, досліди та спостереження. У деяких джерелах фронтальні досліди відокремлюються від лабораторних робіт. Тут загальною і найбільш суттєвою ознакою всіх експериментальних робіт учнів є фронтальний метод їх проведення. Важливо те, що роботи виконуються всіма учнями класу (бригадами або індивідуально) одночасно на одноманітному обладнанні і під керівництвом вчителя, який проводить вступний інструктаж, показує прийоми роботи, виконує на дошці необхідні малюнки і записи, організує обговорення одержаних результатів.
3. Фізичні практикуми. Ними завершується вивчення фізики в кожному класі на другому ступені вивчення. Учні виконують роботи самостійно (бригадами по 2 чоловіки), користуючись письмовими інструкціями, за якими вони заздалегідь готуються до виконання експерименту. Лабораторні роботи практикуму значно складніші, ніж фронтальні, тому на їх виконання зазвичай відводять 2 уроки.
4. Позакласні досліди і спостереження. До них належать нескладні досліди, які виконуються учнями вдома, і спостереження, які проводяться в щоденному оточенні, природі, промисловому та сільськогосподарському виробництві та без контролю вчителя. У ході таких експериментальних робіт учні використовують предмети домашнього побуту, підручні матеріали, іграшкові набори, конструктори і комплекти, які випускає промисловість.
5. Експериментальні задачі. Експериментальними називають такі задачі, в яких експеримент служить засобом визначення величин, необхідних для розв’язання, дає відповідь на поставлене в задачі питання або є засобом перевірки зроблених відповідно умові обчислень. Проте варто зазначити, що вони відрізняються від фронтальних і спостережень з фізики і не замінюють їх. Головна їх мета роботи – дослідження явищ і нагромадження учнями експериментальних явищ. У процесі розв’язання експериментальних задач ці навички формуються і розвиваються, спостереження та вимірювання виконуються для конкретних проявів фізичних закономірностей, а не з’ясування чи підтвердження останніх, що іноді спостерігається в лабораторних роботах.
Така класифікація шкільного фізичного експерименту найбільш розповсюджена, вона дає можливість розглядати його з точки зору методів навчання, правильно визначити місце кожного із його видів, раціонально підібрати навчальне обладнання.
Підсумовуючи все сказане, виділимо дидактичні цілі навчального фізичного експерименту у школі:
1) постановка навчальної проблеми, яка потребує розв’язання;
2) повідомлення нових знань;
3) ілюстрація повідомлених учнем фактів;
4) формування практичних умінь і навичок;
5) перевірка якості засвоєння знань, умінь і навичок;
6) повторення, закріплення та узагальнення матеріалу;
7) розвиток творчих здібностей учнів.
Фото Капча