Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Об’єкти цивільного права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Об’єкти цивільного права
2. Речі як об’єкти цивільних прав
3. Цінні папери
4. Дії та послуги
5. Нематеріальні блага
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
У теорії та практиці цивільно-правового регулювання майнових і немайнових відносин, які виникають у сучасному українському суспільстві, визначення понять об'єктів цивільних прав займає одне з центральних місць. Цивільне законодавство так чи інакше пов'язане з матеріальними і нематеріальними благами. Без них галузь законодавства втрачає будь-який конструктивний зміст. Будучи базисом фактичних і регулюючих правовідносин, майнові і немайнові блага мають певні особливості, котрі впливають на весь механізм правового регулювання. Що ж потрібно розуміти під об'єктами цивільних прав?
Щоб дати визначення поняттю «об'єкти цивільного права», необхідно розглянути співвідношення його з терміном «об'єкти цивільних правовідносин». Питання про об'єкти цивільних правовідносин є одним із найбільш спірних у теорії цивільного права. Огляд правової літератури з цього питання дали Ю. К. Толстой, В. О. Лапач, О. В. Дзера та ін. Розмежування зазначених понять ґрунтується на таких міркуваннях: об'єктами цивільних правовідносин є те, на що вони спрямовані і певним чином впливають. Як суспільні зв'язки цивільні правовідносини можуть впливати лише на поведінку людини, тобто об'єктом останніх є поведінка їх суб'єктів щодо різних матеріальних благ.
Актуальність теми: необхідність визначення специфіки правової природи об’єктів цивільних прав, дослідження механізмів їхнього регулювання і обґрунтування на цій підставі шляхів подальшого вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають стосовно них.
Об’єкт дослідження – специфіка об’єктів цивільних прав.
Основна мета дослідження курсової роботи полягає у комплексному дослідженні специфіки об’єктів цивільних прав.
Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання:
- дослідити загальну характеристику поняття та види об’єктів в цивільному праві;
- розгляд особливостей окремих видів об’єктів цивільних прав.
Теоретичне та практичне значення: матеріал курсової роботи можливо використовувати при викладанні відповідної теми Цивільного права – «Об’єкти цивільних прав», а також при підготовці наукових семінарів, конференцій тощо.
Структура роботи: курсова робота складається з вступу, п’яти питань, висновку та списку літератури.
 
1. Об’єкти цивільного права
 
Об'єктами цивільних прав є все те, із приводу чого складаються цивільні правовідносини і на що спрямовані цивільні права та цивільні обов'язки їх суб'єктів.
До об'єктів цивільних прав належать:
1) речі, у тому числі гроші та цінні папери;
2) інше майно, майнові права;
3) результати робіт;
4) послуги;
б) результати інтелектуальної, творчої діяльності;
6) інформація;
7) інші матеріальні і нематеріальні блага, зокрема особисті немайнові блага.
Вказані об'єкти можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони:
1) не вилучені з цивільного обороту;
2) не обмежені в обороті;
3) не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. Найпоширенішими об'єктами цивільних прав є речі – предмети матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки.
Передбачено таку класифікацію речей:
1) залежно від можливості переміщення в просторі є: – нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість), до яких належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їхнього знецінення та зміни їхнього призначення (будинки, інші споруди, багаторічні насадження тощо) [9, 167].
Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.
Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Рухомі речі, якими є речі, які можна вільно переміщувати в просторі (книга, стілець, іграшка тощо).
2) залежно від подільності виокремлюють:
- подільні речі, тобто ті, що можна поділити без втрати їх цільового призначення (зокрема, вода, цукор) ;
- неподільні речі – речі, які не можна поділити без втрати їх цільового призначення (стіл, вентилятор тощо) ;
3) залежно від ознак, що їх характеризують, речі є визначеними:
- індивідуальними ознаками, якщо вони наділені тільки їм властивими ознаками, що вирізняють їх з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи їх. Такі речі є незамінними (наприклад, картина І. І. Шишкіна «Сосновий ліс») ;
- родовими ознаками, у разі, коли вони мають ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюються числом, вагою, мірою (цегла, мука, бензин тощо). Ці речі є замінними;
4) залежно він можливості багаторазового використання виділяють:
- споживні речі – речі, що внаслідок одноразового їх використання знищуються або припиняють існувати в первісному вигляді (чай, паливо та ін.) ;
- неспоживні речі – речі, призначені для неодноразового використання, які зберігають при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу (зокрема, костюм, холодильник) ;
5) залежно від призначення є:
- головна річ, якою є річ, що має самостійне призначення (наприклад, гітара) ;
- приналежність, тобто річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею
Фото Капча