Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану підприємства: ТОВ «Світанок»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1. 1. Зміст і завдання аналізу фінансової звітності
1. 2. Оцінка фінансового стану підприємства: їх необхідність і значення
1. 3. Методи аналізу фінансової звітності
1. 4. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу
1. 5. Аналіз показників рентабельності підприємства
1. 6. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємств
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Світанок»
2. 1. Попередній аналіз діяльності підприємства
2. 2. Аналіз складу майна і джерел його формування
2. 2. 1. Порівняльний аналітичний баланс
2. 2. 2. Порівняння змін у валюті балансу зі змінами обсягів реалізації
2. 2. 3. Визначити частки інтенсивних та екстенсивних факторів збільшення виручки від реалізації продукції
2. 2. 4. Оцінка майнового стану підприємства за аналітичними показниками
2. 3. Оцінка фінансової стійкості підприємства
2. 3. 1. Абсолютні показники оцінки фінансової стійкості
2. 3. 2. Оцінка ринкових показників фінансової стійкості
2. 4. Оцінка платоспроможності підприємства
2. 5. Аналіз ліквідності балансу
2. 6. Аналіз ділової активності
2. 6. 1. Аналіз оборотності активів
2. 6. 2. Аналіз періоду операційного циклу
2. 6. 3. Аналіз періоду фінансового циклу
2. 7. Аналіз фінансових результатів і рентабельності
2. 8. Аналіз рентабельності
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
 
 
 
Вступ
За умов ринкових відносин оцінка розпочалася з моменту приватизації. В економіці України відбувається розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств, їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності в умовах виникнення різноманітних форм власності.
Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан – це сукупність показників, що відображають його здатність погасити свої боргові зобов'язання.
Головна мета – своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану і його платоспроможності.
Прибуток і збиток характеризують фінансовий результат діяльності підприємства і можуть бути визначені тільки в системі бухгалтерського обліку. З точки зору бухгалтерського обліку прибуток відображає фінансовий результат від господарської діяльності, отриманий підприємством за звітний період (у разі перевищення доходів над витратами).  Прибуток відноситься до числа найважливіших показників оцінки роботи підприємств та визначення ефективності діяльності.  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Зростання прибутку створює базу для самостійного фінансування, розширення виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок прибутку виконується також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.
Актуальність теми: обрана мною тема курсової роботи «Оцінка фінансового стану підприємства» є актуальною на сьогоднішній день. Багато підприємств у нашій країні знаходяться на межі банкрутства, причиною цього міг з'явитися несвоєчасний або неправильний аналіз діяльності підприємства. Тому необхідно проводити ретельний аналіз фінансового стану підприємства в цілому.
Мета курсової роботи: на основі наявних даних фінансовий стан підприємства, а також виявити основні проблеми фінансової діяльності.
Завдання курсової роботи: вивчення майнового стану підприємства, складу і структури майна; визначити забезпеченість підприємства власними оборотними засобами; уточнити ефективність використання оборотних активів; розрахувати показники рентабельності; дати загальну оцінку фінансових результатів та рекомендації щодо зміцнення фінансового становища підприємства.
Предметом дослідження є фінансові ресурси ТОВ «Світанок», їх формування та використання.
Об’єкт дослідження: фінансова звітність ТОВ «Світанок» за 2015-2016 рр. : баланс, звіт про фінансові результати.
 
РОЗДІЛ І. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 
Зміст і завдання аналізу фінансової звітності
Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.
Згідно з П (С) БО 1 до фінансової звітності відносять:
 • Баланс (ф. № 1) ;
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2) ;
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) ;
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4) ;
 • Примітки до звітів (ф. № 5).
Завдання аналізу:
 1. Проаналізувати склад, структуру та динаміку майна підприємства та джерел його формування;
 2. Оцінити ефективність використання майна та оптимальності структури капіталу підприємства;
 3. Проаналізувати доходи, витрати та фінансові результати роботи підприємства;
 4. Провести аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства;
 5. Оцінити структуру та динаміку власного капіталу підприємства, тощо.
За допомогою аналізу фінансової звітності проводять:
 • попередню (загальну) оцінку фінансового стану підприємства;
 • аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності його балансу;
 • аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
 • аналіз фінансових результатів підприємства;
 • аналіз обігу оборотних коштів;
 • оцінку потенційного банкрутства;
 • аналіз дохідності (рентабельності) ;
 • аналіз використання капіталу;
 • аналіз рівня самофінансування; аналіз валютної самоокупності;
 • аналіз ризиків;
 • оцінку інвестиційної привабливості підприємства.
 
1. 2. Оцінка фінансового стану підприємства: їх необхідність і значення
Значні трансформаційні зміни, що відбуваються останніми роками в умовах ринкових відносин в Україні, зокрема кардинальні зміни банківської системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського обліку, надають надзвичайної актуальності питанням аналізу та управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання як основним і пріоритетним. Це зумовлено
Фото Капча