Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка показників фізичного розвитку дітей дошкільного віку при короткозорості

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Оцінка показників фізичного розвитку дітей дошкільного віку при короткозорості
 
Грейда Н. Б.
Волинський державний університет ім. Лесі Українки
 
Анотація. Грейда Н. Б. Оцінка показників розвитку дітей дошкільного віку при короткозорості. У статті визначено, що під час занять з фізичної культури з метою корекції та профілактики короткозорості необхідним є системність дії фізичних вправ і послідовність їх застосування, регулярність дій та тривале застосування фізичних вправ, що призводить до підвищення рівня фізичного розвитку дітей.
Ключові слова: короткозорість, соматоскопічний показник, фізичний розвиток, фізичні вправи, фізіометричний показник.
Аннотация. Грейда Н. Б. Оценка показателей развития детей дошкольного возраста при близорукости. В статье определено, что во время занятий физической культурой с целью коррекции и профилактики близорукости необходимы системность влияния физических упражнений и последовательность их применения, регулярность действий и длительное применение физических упражнений, что приводит к повышению уровня физического развития детей.
Ключевые слова: близорукость, соматоскопический показатель, физическое развитие, физические упражнения, физиометрический показатель.
Abstract. Greida N. B. Estimation of indexes of physical development children of preschool age at myopia. It is certain in the article, that during employments from a physical culture with the purpose of correction and prophylaxis of myopia the system of action of physical exercises and sequence of their application, regularity of actions and protracted application of physical exercises is a necessity, that results in the increase of level of physical development of children.
Key words: myopia, somatoscopichniy index, physical development, physical exercises, fiziometrichniy index.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Актуальність проблеми нашого дослідження визначається тим, що обмеження фізичної активності осіб, які страждають на короткозорість, як це рекомендувалось ще не так давно, в даний час визнане неправильним. Однак надмірне фізичне навантаження може несприятливо вплинути на здоров’я дитини і сприяти ускладненням. Тому підбір та розробка рекомендацій, які б сприяли правильному використанню фізичних вправ на заняттях з дітьми, які страждають на короткозорість, є актуальною проблемою сьогодення.
Необхідно поступово збільшувати фізичне навантаження на кожному наступному занятті та індивідуально підбирати фізичні вправи залежно від віку, статі, стану здоров’я дітей [1; 5].
Інтенсивність фізичних вправ доцільно збільшувати поступово. Рекомендується переважно виконання загальнорозвиваючих вправ і поступове збільшенням спеціального тренування для розгиначів голови і тулуба. Особлива увага приділяється навчанню правильному диханню. Співвідношення дихальних і загальнорозвиваючих вправ повинно бути спочатку 1: 1, потім 1: 2. Динамічні дихальні вправи повинні бути прості за будовою, виконуватися вільно, без зусиль. До спеціальних вправ відносяться дихальні і коригуючі вправи, які виконуються у наступних вихідних положеннях: лежачи, сидячи, стоячи [2].
Діти з гіперметропією і міопією більше 6, 0 дптр незалежно від гостроти зору, а також з хронічними і дегенеративными захворюваннями очей займаються в спеціальній групі за індивідуальною програмою. З метою припинення прогресування захворювання необхідно обмежувати дітей у великих зорових навантаженнях, сприяти збільшенню рухової активності, дотримуватися гігієнічних норм побуту.
Використовуються наступні форми фізичного виховання: обов'язкові і факультативні заняття; культурно-масові заходи; самостійні заняття, що включають ранкову гігієнічну гімнастику і заходи по загартуванню організму, а також спеціальні вправи для цилеарного м'язу [4; 6].
За наявності короткозорості середнього ступеня діти повинні займатися фізичною культурою за полегшеною програмою. Практичні заняття з ними слід проводити окремо від дітей основної медичної групи. В програмні вимоги для них доцільно ввести деякі обмеження: виключити стрибки з висоти більше 0, 5 м, вправи, що вимагають великого і тривалого фізичного навантаження. Ступінь нервово-м'язового навантаження і загальне навантаження при заняттях фізичною культурою повинні бути дещо нижчими, ніж у дітей з основної медичної групи.
Для дітей підготовчої медичної групи окрім занять з фахівцем необхідно передбачити також самостійні заняття, що включають спеціальні вправи для м'язів очей або заняття лікувальною фізкультурою [3].
При побудові заняття з фізичної культури необхідно дотримувати всіх її основних принципів: системність дії фізичних вправ і послідовність їх застосування; регулярність дій; тривалість застосування фізичних вправ; поступове збільшення фізичного навантаження на кожному наступному занятті; індивідуалізація фізичних вправ залежно від віку, статі, стану здоров’я; поєднання загального і спеціального тренування під час занять.
Відповідно до мети дослідження, яка полягала у визначенні рівня фізичного розвитку дітей з короткозорістю на початку та після проведеного експерименту, нами сформульовано таке завдання дослідження: визначити рівень фізичного розвитку хлопчиків та дівчат 5-6 років з короткозорістю на початку та після експерименту за фізіометричними та соматоскопічним показниками.
Для вирішення поставлених завдань застосовувались наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; антропометрія; динамометрія; спірометрія; метод індексів.
Організація та результати дослідження.
Дослідження проводилось протягом 2006-2007 рр. і включало декілька етапів. На першому етапі було зроблено аналіз даних літературних джерел; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, розроблено програму дослідження. На другому етапі було проведено дослідження рівня фізичного розвитку дітей з короткозорістю. Третій етап експериментального дослідження – це проведення основного педагогічного експерименту, суть якого полягала в застосуванні фізичних вправ для дітей з порушеннями зору з метою підвищення рівня фізичного розвитку. На четвертому етапі дослідження було проведено повторний експеримент та узагальнено результати експериментальної роботи та підготовлено висновки до роботи.
Експериментальну роботу
Фото Капча