Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ризиків при аналізі інвестиційних проектів

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 8. Оцінка ризиків при аналізі інвестиційних проектів

 

8.1. Сутність ризику, основні підходи до його тлумачення.

8.2. Класифікація ризиків інвестиційних проектів.

8.3. Основні методи оцінки ризиків інвестиційних проектів.

8.4. Екологічне страхування.

 

8.1. Сутність ризику, основні підходи до його тлумачення

 

Вибір та обгрунтування доцільності реалізації будь-яких інвестиційних проектів завжди пов'язані з аналізом подій, які можуть відбутися в майбутньому. Це зумовлює невизначеність результату реалізації проекту, тому існує необхідність враховувати в інвестиційних розрахунках певний ризик у зв'язку з невизначеністю та мінливістю економічного, екологічного, політичного, соціального середовища, а також різними умовами функціонування конкретного об’єкту інвестування.

Ризик - це складне явище, що має безліч, іноді навіть протилежних тлумачень. Поняття ризику трактують як:

- потенційну можливість настання несприятливої події, що веде за собою різного роду збитки (наприклад,

втрата майна, одержання доходів нижче очікуваного рівня тощо);

- рівень невизначеності, пов'язаної з інвестиціями чи реалізацією проекту, невизначеність очікуваних фінансових результатів у майбутньому, пов'язана з можливістю виникнення несприятливих ситуацій і наслідків;

- вартісне вираження імовірнісної події, що веде до втрат;

- шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і ушкоджень;

- імовірність втрати частини ресурсів (фінансових, матеріальних, товарних), недоотримання доходів або виникнення додаткових витрат, якщо обставини й умови здійснення діяльності будуть змінюватись у напрямку, відмінному від передбаченого планами і розрахунками чи в результаті виникнення подій, які впливають на відхилення параметрів функціонування системи;

- настання будь-якої несприятливої події для організації: від відносно несуттєвих фінансових втрат до банкрутства або втрати бізнесу в цілому.

- варіація результату діяльності в умовах невизначеності середовища функціонування системи.

- можливість відхилення від мети, заради якої приймається рішення.

Існування ряду різних визначень зумовлена, насамперед, конкретними цілями і завданнями, в зв'язку з якими автори розглядали поняття „ризик”, зосереджуючи увагу на окремих його проявах.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що в основі ризику лежить, як правило, імовірнісна природа виробничої діяльності в результаті невизначеності середовища та ситуації при її здійсненні, що може призвести до неодержання запланованих результатів.

Більшість авторів розглядають господарський ризик у досить вузькому розумінні, тобто тільки як рівень втрат. В той час як невизначеність та імовірнісний характер середовища, в якому здійснюється господарська діяльність, зумовлює можливість як одержання збитків, так і отримання додаткових доходів, інакше інвестору не було б сенсу ризикувати і вкладати капітал у даний проект Незважаючи на суб'єктивні підходи, в загальному випадку економічна сутність ризику виявляється в можливості отримання як додаткових надходжень, так і додаткових втрат (збитків).

 

8.2. Класифікація ризиків інвестиційних проектів

 

На сучасному етапі виділяють два основних підходи до проблеми оцінки ризику: якісний та кількісний його аналіз.

Якісний аналіз ризику має описовий характер і дозволяє виявити основні фактори та відповідні їм види ризику, що впливають на конкретний інвестиційний проект. Суть такого аналізу полягає в тому, щоб визначити всі найважливіші фактори, від яких може залежати ефективність даного проекту, і на основі цього описати види ризику для того чи іншого об'єкту вкладення інвестицій. Однак якісний аналіз дозволяє виявити лише види ризику, в той час як інвестора головним чином турбує його рівень (кількісна величина). Оцінити останню можна за допомогою кількісного аналізу ризику.

На сьогоднішній день нараховується понад 40 різних критеріїв (класифікаційних ознак) та понад 220 видів ризиків, і, відповідно, кожен автор наводить свою класифікацію. Проте будь-яка класифікація до деякої міри є умовною, оскільки провести чітку межу між деякими видами ризику досить складно. Тому, відштовхуючись від поширених та загальновизнаних критеріїв, можна побудувати базову класифікацію ризиків в залежності від того, в якій галузі діяльності вони виявляються.

По-перше, ризики бувають чисті і спекулятивні. Чисті ризики означають можливість одержання збитку чи нульового результату. Спекулятивні ризики виражаються в можливості одержання як позитивного, так і негативного результату.

За ступенем можливості підприємства впливати на ризики, вони бувають зовнішні (передбачувані або не передбачувані) та внутрішні, які підприємство може проконтролювати.

Залежно від основної причини виникнення ризиків вони діляться на наступні категорії: природні, екологічні,

політичні, транспортні, комерційні, фінансові, організаційні і т.д. ризики.

В свою чергу за структурною ознакою комерційні ризики поділяються на майнові, виробничі, торгові та фінансові.

Фінансові ризики включають ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків:

інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризики ліквідності.

Інвестиційні ризики включають наступні підвиди: ризик упущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ризик прямих фінансових втрат. Ризик зниження прибутковості включає процентні ризики і кредитні ризики. Ризики прямих фінансових втрат включають біржовий ризик, селективний ризик, ризик банкрутства, а також кредитний ризик.

Ризики підрозділяються на наступні основні види: виробничий, комерційний, фінансовий (кредитовий),

інвестиційний і ринковий.

Виходячи з причини виникнення ризику його ще поділяють на:

- ризик, пов'язаний з господарською діяльністю;

- ризик, пов'язаний з особою підприємця;

- ризик, пов'язаний з недоліком інформації про стан зовнішнього середовища.

Залежно від сфери виявлення

Фото Капча