Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оформлення курсової роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Мета й зміст процесу підготовки курсової роботи.
1. 2. Основні етапи підготовки курсової роботи
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
2. 1. Структура курсової роботи
2. 2. Вимоги до змісту курсової роботи
2. 2. 1. Титульний аркуш
2. 2. 2. Зміст
2. 2. 3. Вступ
2. 2. 4. Основна частина
2. 2. 5. Висновки
2. 2. 6. Список використаних джерел
2. 2. 7. Додатки
РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3. 1. Загальні вимоги
3. 2. Нумерація
3. 3. Ілюстрації
3. 4. Таблиці
3. 5. Формули
3. 6 Загальні правила цитування й посилання на використані джерела
3. 7. Оформлення списку використаних джерел
3. 8. Оформлення додатків
РОЗДІЛ 4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
РОЗДІЛ 5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
 
 ВСТУП
Виконання навчального плану за фахом 6. 050201 – Менеджмент організацій та адміністрування, передбачає підготовку та захист (презентацію) комплексної курсової роботи.
Комплексна курсова робота – це самостійна кваліфікаційна робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках певного курсу, є формою контролю набутих студентом у процесі навчання інтегрованих умінь, знань та навичок. Курсова робота є ефективним інструментом практичної орієнтації навчального процесу, що підтверджує вміння студентів застосовувати фундаментальні і прикладні модулі, узагальнювати результати проходження практики на підприємствах різних форм власності, у фінансових органах, податкових службах і банківській системі, в інституціональних органах управління.
Курсова робота виконується у 9 семестрі, після проходження практики у 8 семестрі та оцінюється як диференційований залік. Комплексна курсова робота розрахована на надання студентам навичок управління в самих різних сферах виробництва від державних структур до малого приватного підприємства. Вона дозволяє виявити здатність студента самостійно осмислити та дослідити певну проблемну ситуацію, що склалась на досліджуваному підприємстві, отже її написання дає можливість сформувати у студента навички науково-дослідної діяльності, що є основою компетентністного підходу до підготовки менеджерів. Методичні рекомендації мають бути корисними при виконанні дипломних робіт.
 
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Мета й зміст процесу підготовки курсової роботи.
Метою курсової роботи є розширення й розвиток теоретичних знань і практичних навичок студентів, отриманих у процесі вивчення дисципліни «Ділове адміністрування» з курсу «Менеджмент» при вирішенні актуальних практичних завдань.
Курсова робота дозволяє оцінити компетенції студента, тобто знання, вміння та навички, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що передбачає робоча програма з курсу.
Предметом захисту курсової роботи з курсу «Менеджмент» є вирішення актуальної науково-практичної проблеми. Наукова спрямованість складається у використанні загальнонаукових методів і підходів, а також накопиченого досвіду попередніх досліджень при економічному та управлінському аналізі, розробці рішення й практичному вирішенні проблемної ситуації, що виникає в реальному економічному об'єкті.
Практична спрямованість орієнтує студента на виділення практичної проблеми, у вирішенні якої потребує або проявляє зацікавленість конкретний реальний господарський суб'єкт. Практична складова робить проведене дослідження необхідним і дозволяє оцінити економічну ефективність його результатів.
Курсова робота повинна відображати сукупність теоретичних і практичних знань й умінь, отриманих студентом у ході вивчення курсу «Менеджмент». Для обґрунтування, висновків і конкретних пропозицій за предметом дослідження в курсовій роботі необхідно використовувати сучасні підходи й накопичений досвід досліджень за даною проблематикою.
Теоретичний і практичний матеріал курсової роботи необхідно викладати чітко, переконливо й послідовно, щоб досліджені реальні проблеми в конкретній предметній області одержали логічне завершення у вигляді висновків і рекомендацій студента.
Курсову роботу студент виконує самостійно. Студент самостійно обирає тему курсової роботи у відповідності до специфіки виду діяльності підприємства та проблеми, що вирішується. Відповідно до вимог складається план, який затверджується науковим керівником. Після затвердження плану студент працює над розкриттям теми відповідно до основних етапів підготовки курсової роботи.
 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
У роботи необхідно стисло, логічно й аргументовано представляти зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових затверджень, тавтології.
При написанні курсової роботи студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису. Стиль курсової роботи – науковий (вживання літературних фразеологічних оборотів та метафор забороняється).
2. 1. Структура курсової роботи
Курсова робота повинна містити:
 • титульний аркуш (додаток А) ;
 • бланк оцінювання (додаток Б)
 • зміст (додаток В) ;
 • вступ;
 • основну частину;
 • висновок;
 • список використаних інформаційних джерел;
 • додатки (за наявності).
 
2. 2. Вимоги до змісту курсової роботи
2. 2. 1. Титульний аркуш
Титульний аркуш курсової роботи (додаток А) містить:
 • найменування вищого навчального закладу й факультету, де виконана робота;
 • прізвище, ім'я, по батькові студента;
 • назву курсової роботи;
 • шифр і найменування спеціальності;
 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові викладача курсу;
 • місто й рік.
2. 2. 2. Зміст
Зміст представляється на початку курсової роботи. Він містить найменування й номери початкових сторінок всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають
Фото Капча