Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці на ПП "ВІЛІС"

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Охорона праці на ПП „ВІЛІС”
 
Охорона праці є органічним елементом процесу виробництва, яка має як організаційно-технічні, технологічні, так і соціальні аспекти. Призначення охорони праці полягає в захисті робітників від впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників.
Рівень охорони праці великою мірою залежить від якості нормативно-технічної документації. Залежно від галузі розповсюдження її поділяють на загальнодержавну, міжгалузеву, галузеву і документацію підприємства. Міжгалузеві документи затверджуються урядом, документи галузевого застосування – міністерствами, відомствами, органами державного нагляду за узгодженням з професійними спілками. Документи підприємства з охорони праці (наприклад, інструкції з охорони праці) розробляються і затверджуються адміністрацією підприємства разом з профспілковим комітетом.
Законодавство про охорону праці складається з Закону України “Про охорону праці”, прийнятого 14 жовтня 1992 року, кодексу законів про працю та інших нормативних актів. Ці закони обов’язкові для всіх підприємств незалежно від їх відомчої належності і є загальнодержавними.
Міжгалузеві правила і норми з техніки безпеки і виробничої санітарії є також загальними і закріплюють найважливіші гарантії безпеки та гігієни праці в деяких галузях або ж під час окремих видів робіт чи на окремих типах обладнання в будь-яких галузях народного господарства.
В зв’язку з тим, що деякі галузі народного господарства мають специфічні умови праці, виникає потреба розробляти галузеві правила і норми охорони праці. Вони розповсюджуються тільки на окрему галузь виробництва в маштабах всієї країни і утримують гарантії безпеки та гігієни праці, специфічні для даної галузі.
Нормативно-технічна документація з охорони праці є основою для розробки заходів щодо забезпечення на всіх робочих місцях безпечних і здорових умов праці. На підприємстві з урахуванням вимог згаданих нормативно-технічних документів розробляють інструкції з охорони праці з урахуванням конкретних умов для кожної робочої професії. Ці інструкції узгоджуються з профспілковим комітетом і затверджуються керівником підприємства.
Система управління охороною праці на ПП „ВІЛІС”- це сукупність взаємопов’язаних правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і управлінських рішень, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням і створення безпечних умов праці на виробництві.
Система управління охороною праці (СУОП) є цільовою підсистемою загальної системи управління Товариством. Ця система повинна при організації і функціонуванні виробничих процесів забезпечувати підготовку, прийняття і реалізацію організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників у процесі праці на виробництві.
Об’єктом управління охороною праці є умови і стан охорони праці на робочих місцях.
Метою впровадження системи управління охороною праці є забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці для працівників на всіх стадіях виробничого процесу; умов, за яких забезпечується не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень норм з охорони праці, але й попередження можливості їх виникнення.
Основними принципами функціонування СУОП є:
визначення і забезпечення пріоритету життя і здоров’я працівників Товариства відносно результатів виробничої діяльності;
єдиноначальність і повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
комплексність управління і координація діяльності всіх суб’єктів управління з метою вирішення завдань охорони праці;
відповідність заходів і засобів, спрямованих на охорону праці, рівню потенційної небезпеки виробничих об’єктів і фактичному стану умов праці на зазначених об’єктах;
економічна зацікавленість роботодавця і працівників у постійному поліпшенні умов і безпеки праці.
Організаційна структура СУОП формується на базі діючої організаційної структури управління Товариством, підпорядковується всім притаманним їй принципам управління.
Управління охороною праці здійснюють:
в Товаристві в цілому – Генеральний директор;
у цеху – начальник цеху;
у іншому структурному підрозділі – керівник структурного підрозділу;
на робочому місці – безпосередній керівник робіт.
В управлінні охороною праці беруть участь представники трудового колективу.
Для проведення організаційно-методичної роботи з управління охороною праці та координації діяльності всіх структурних підрозділів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, для контролю за дотриманням законодавчих і нормативних актів про охорону праці і виконанням посадових обов’язків в Товаристві відповідно до Типового положення, затвердженого Держнаглядохоронпраці України, створюється служба охорони праці. Свою діяльність служба охорони праці здійснює згідно з СУОП – 09-00 Положенням про службу охорони праці.
На кожному рівні організаційної структури Товариства реалізується завдання управління охороною праці з використанням типових елементів управлінського циклу (планування, організація, оперативне керівництво і координація, контроль, облік, аналіз та оцінка, стимулювання).
Основною інформацією, що використовується в СУОП для прийняття управлінських рішень в Товаристві, є:
Закони України;
Укази Президента України;
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
Рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України;
Накази органів державного нагляду за охороною праці;
Накази і розпорядження Голови правління – Генерального директора ВАТ “Укртелеком”;
Матеріали статистичної звітності;
Колективні договори і угоди з питань охорони праці;
Приписи наглядових органів;
Матеріали перевірок стану охорони праці;
Комплексні заходи щодо поліпшення стану охорони праці;
Матеріали розслідування нещасних випадків і професійних захворювань.
Підготовку управлінських рішень з питань охорони праці здійснюють:
в Товаристві в цілому і в Генеральній дирекції – відділ охорони праці у вигляді наказів (розпоряджень) Голови правління – Генерального директора ВАТ “Укртелеком”;
у філії – служба охорони праці у
Фото Капча