Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 
МАЛИНОВСЬКИЙ Валентин Ярославович
 
УДК 352: 354
 
Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади
 
23. 00. 02 – політичні інститути та процеси
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
 
Чернівці – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській Академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Пойченко Анатолій Михайлович, Українська Академія державного управління при Президентові України, професор кафедри політології.
Офіційні опоненти: доктор політичних наук Головатий Микола Федорович, Міжрегіональна академія управління персоналом, віце-президент доктор політичних наук Канцелярук Борис Іванович, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, головний науковий співробітник.
Провідна установа – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра політології.
Захист відбудеться 5 липня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76. 051. 03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Однією з найбільш актуальних наукових проблем українського державотворення, що потребує системного аналізу та невідкладного вирішення, є якісне поліпшення організації та функціонування виконавчої влади. Адже загальновизнаною є думка, що саме органи виконавчої влади реалізують найважливіші функції держави. З огляду на це, теоретичне обгрунтування оптимізації функцій управління – ключового чинника ефективного функціонування органів виконавчої влади – набуває особливого значення як з теоретичної, так і з практичної точок зору.
Питання функцій органів виконавчої влади є центральним у теорії політичного управління, або управління політичними процесами, адже управлінські функції фактично визначають діяльність апарату державного управління. Водночас теорія цих функцій досі не була виділена в окремий напрям досліджень в межах політичної науки. Нерозробленість зазначеної наукової проблеми значною мірою стримує проведення функціональної та структурної реформ системи виконавчої влади, позбавляє політико-управлінську діяльність необхідної організуючої спрямованості та ефективності.
Відповідно звернення до проблеми наукового дослідження функцій органів виконавчої влади та пошуку шляхів їх оптимізації є своєчасним. Без її вирішення неможливе ефективне здійснення завдань, що стоять перед виконавчою гілкою влади на сучасному етапі державного будівництва України. Адже йдеться про з'ясування причин неадекватності наділення управлінськими функціями окремих існуючих структур виконавчої влади та про теоретичне осмислення шляхів їх оптимізації. Питання полягає в дослідженні організаційного потенціалу функціонального навантаження виконавчої гілки влади та її окремих органів. Функціональний аспект проблеми є надзвичайно важливим через те, що в ньому зосереджено найбільше потенційних можливостей оптимізації виконавчої влади.
Проведене дослідження сприятиме формуванню самостійної сфери наукового знання – управлінської політології, науково-теоретичному обгрунтуванню оптимізації функцій органів виконавчої влади, що є однією з передумов успішного реформування системи виконавчої влади в рамках проведення адміністративної реформи в Україні. Адже лише за умов фундаментального наукового забезпечення вона буде спроможною на радикальну модернізацію апарату державного управління та перетворення його у дійовий політико-адміністративний механізм. Зважаючи на це, в дисертації домінуючим є розуміння того, що науковий пошук повинен сприяти проведенню узгоджених між собою заходів, спрямованих на створення оптимальної в сучасних умовах системи органів виконавчої влади України та суттєве підвищення ефективності її діяльності.
Тобто значущість запропонованого наукового дослідження як з теоретичної, так і з практичної точок зору, його своєчасність є цілком обгрунтованими.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження взаємопов'язаний із науковою діяльністю Української Академії державного управління при Президентові України. Робота виконувалась у межах комплексного наукового проекту Академії “Державне управління та місцеве самоврядування” (номер державної реєстрації РК0199U002827).
Особливого наукового значення набуває зв'язок дисертаційного дослідження із Стратегією реформування системи державної служби в Україні, затвердженою Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 599/2000, Науковою програмою дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року № 953 та Заходами на виконання Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженими розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 11 грудня 2000 р. № 639.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вдосконалення теоретичної і методологічної бази функцій державного управління, теоретичне обгрунтування і розроблення наукових підходів та методів оптимізації функцій органів виконавчої влади на сучасному етапі державотворення України.
Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:
введення до розгляду та проведення теоретико-методологічного аналізу управлінських функцій;
визначення сутності та змісту функцій управління;
визначення особливостей та суттєвих ознак функцій управління;
аналіз взаємозв'язку і співвідношення виконавчої влади і державного управління;
виділення функцій, які здійснюються органами виконавчої влади України у процесі державного управління;
визначення відповідних видів управлінських функцій на основі розроблення підходів до їх класифікації;
аналіз стану реалізації основних функцій державного управління органами виконавчої влади України на сучасному етапі державотворення;
виявлення причин неефективності здійснення управлінських функцій апаратом державного управління;
удосконалення політико-правових засад та моделей ефективного функціонування
Фото Капча