Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти України
Львівський державний університет ім. І. Франка
 
Лисий Ігор Васильович
 
УДК 336. (477) + 339. 727. 22/. 24
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Спеціальність: 08. 02. 03 – організація управління, планування і регулювання економікою
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
 
ЛЬВІВ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному університеті ім. І. Франка. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент КОНЧАКІВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, кафедра економіки підприємства Львівського державного університету ім. І. Франка.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор ПЕТРОВИЧ ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту державного університету «Львівська політехніка». кандидат економічних наук, доцент КАЧМАРИК ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ, кафедра економіки Львівської комерційної академії Провідна організація: Тернопільська академія народного господарства.
Захист відбудеться « 4 « березня 1999 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Львівському державному університеті ім. І. Франка, пр. Свободи, 18.
Автореферат розісланий « 30 « січня 1998 року.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського державного університету ім. І. Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
 
І. Загальна характеристика роботи
 
1.1. Актуальність теми дослідження та ступінь розробленості проблеми. Ринкове реформування економіки України суттєво ускладнене через глибинні суперечності, породжені командно-адміністративною системою колишнього СРСР. Низька адаптованість більшості підприємств до нових умов господарювання суттєво стримує процеси реструктуризації вітчизняної економіки. Необхідність значних капітальних ресурсів для подолання економічної кризи і забезпечення швидкого зростання надає особливої ваги питанням, пов'язаним з організацією планування, регулювання і управління інвестиційною діяльністю як на загальнодержавному рівні, так і на мікрорівні. Тому закономірним є зростання кількості наукових праць, в яких досліджуються проблеми ефективної організації інвестиційної діяльності в умовах переходу до ринку. Більшість з них присвячені практичному аналізу сучасного стану інвестиційного процесу в Україні, методичним питанням оптимізації інвестиційної діяльності на мікрорівні, закордонній практиці державного регулювання інвестиційної діяльності. Значна увага також приділена оцінці роботи іноземних інвесторів на українському ринку і механізмам активізації залучення закордонних капіталів у вітчизняну економіку.
Водночас масштаби і рівень наукової розробки таких проблем як закономірності трансформації економічного змісту інвестиційної діяльності у процесі переходу до ринку, механізми формування інвестиційного потенціалу підприємств і його ефективної реалізації в нових умовах господарювання, організація моніторингу інвестиційної діяльності, на нашу думку, є недостатніми з погляду методологічного забезпечення розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Також суперечливими є підходи до реформування політики держави в галузі інвестицій і забезпечення її ефективності.
Необхідність зростання інвестиційної активності в Україні, підвищення ефективності роботи вітчизняних і іноземних інвесторів потребують пошуку нових шляхів і підходів до формування державної політики з організації управління, планування і регулювання інвестиційною діяльністю, чим і зумовлений вибір теми дисертаційної роботи.
1.2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Окремі проблеми, які досліджено в дисертації, є складовими частинами планової теми Ем-193Б «Розробка організаційно-економічного механізму функціонування приватних підприємств» (№ др 0196V017395), над якою працює колектив кафедри економіки підприємства Львівського державного університету ім. І. Франка. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з розробкою розділу Програми економічного і соціального розвитку Львівської області з питань регіональної інвестиційної політики.
1.3. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обгрунтування організації інвестиційної діяльності при переході до ринкової економіки та розробка ефективних механізмів активізації інвестиційних процесів в Україні. Відповідно до заданої мети визначені такі завдання:
- розкрити закономірності еволюції економічної суті понять «інвестиції» та «інвестиційна діяльність»;
- на підставі критичного аналізу існуючих підходів до класифікації інвестицій розробити класифікаційну схему, яка б відповідала вимогам сьогодення;
- враховуючи наявний стан інвестиційного клімату в Україні та закордонний досвід державного регулювання інвестиційної діяльності, сформулювати концепцію реформування інвестиційної політики;
- дати оцінку сучасної державної політики організації управління і регулювання інвестиційною діяльністю в Україні;
- дослідити механізми формування і реалізації інвестиційного потенціалу підприємств в умовах трансформації економічної системи;
- систематизувати світовий досвід організації інвестиційної діяльності;
- встановити функціональну роль моніторингу в регулюванні інвестиційної діяльності і розробити механізм організації його системи;
- визначити шляхи фінансування розвитку інвестиційної діяльності в Україні.
Предметом дослідження є інвестиційна діяльність в умовах переходу до ринку, а об'єктом дослідження – економіка України.
Методика дослідження ґрунтується на теоретичних основах ринкової економіки та сучасного інвестиційного менеджменту. Під час написання роботи використано такі методи теоретичного дослідження, як аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення. Для аналізу інвестиційних процесів широко застосовано динамічні порівняння та графічне зображення даних. Джерелами інформації стали: статистичні дані про основні макроекономічні показники, структуру промисловості, динаміку продукції галузей економіки України, обсяги і структуру вітчизняних та іноземних інвестицій.
1.4. Наукова новизна одержаних результатів. Зміст наукової новизни дисертаційного дослідження полягає у такому:
- удосконалено схему класифікації форм інвестицій, зокрема, виділено стимули, які спонукають до вкладення капіталу, розглянуто можливість аналізу ефективності інвестиційної діяльності щодо поставленої мети і функціональних завдань, розширено поняття
Фото Капча