Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація оперативного управління вугільною шахтою на основі контролю вихідних параметрів

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти України
Національна гірнича академія України
 
ЄРОХОНДІНА Тетяна Олександрівна
 
УДК 658. 012: 622. 272
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВУГІЛЬНОЮ ШАХТОЮ НА ОСНОВІ КОНТРОЛЮ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ
 
Спеціальність 08. 06. 01 – «Економіка підприємства та організація виробництва»
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук
 
Дніпропетровськ-1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Національній гірничій академії України Міністерства освіти України (м. Дніпропетровськ). 
Науковий керівник: 
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч вищої школи України Саллі Володимир Ілліч, Національна гірнича академія України, завідувач кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Прокопенко Василь Іванович, Національна гірнича академія України, завідувач кафедри прикладної економіки кандидат економічних наук Кабанов Анатолій Іванович, Міністерство вугільної промисловості України (м. Донецьк), заступник начальника науково-технічного управління.
Провідна установа: Донецький науково-дослідний вугільний інститут, лабораторія шахтного фонду Міністерства вугільної промисловості України
Захист дисертації відбудеться « 21 « жовтня 1999 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08. 080. 03 при Національній гірничій академії України (49027, Україна, м. Дніпропетровськ – 27, просп. К. Маркса, 19) 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної гірничої академії України (49027, Україна, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19). 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Основу економіки промислове розвинених країн і паливно-енергетичний комплекс. З усіх відомих джерел енергії в Україні переважна їх частина припадає на кам'яне вугілля. Тим часом політична й економічна ситуація в державі складається таким чином, що видобуток вугілля значно знизився навіть у порівнянні з 1990 роком і продовжує падати, хоча протягом останніх літ інтенсивність цього процесу дещо зменшилася. Не можна стверджувати, що однаково всі шахти у критичному стані. Є й такі, де успіхи достатньо стабільні й за нинішніх економічних умов. Це, наприклад, шахти ім. Засядька. “Червонолиманська”, “Червоноармійська-Західна” та інші. 
Аналіз свідчить, шо в комплексі чинників, які забезпечують стабільну роботу названих колективів, значну роль відіграли правильно прийняті та своєчасно реалізовані рішення стратегічного й оперативного управління підприємством. Одже, дослідження, пов'язані з обгрунтуванням та розробкою методик оцінки прийнятих управлінських рішень і поточного контролю виробничої діяльності вугільних шахт в умовах нестабільної економіки – досить актуальні. 
Дисертаційна робота виконана як складова наукових досліджень, зумовлених реструктуризацією вугільної промисловості України, що здійснюються в Національній гірничій академії України (ДП-233 “Економічні методи керування матеріальними, природними і фінансовими ресурсами вугільних шахт v період реструктуризації галузі” та ін.). 
Мета досліджень – розробка інженерної методики комп'ютерної оцінки прийшлих управлінських рішень і оперативного контролю виробничої Діяльності на вугільних шахтах України в умовах нестабільної економіки. 
Основні задачі досліджень: 
- збирання, опрацювання й аналіз інформації про стан вугільної промисловості України; – збирання, опрацювання та аналіз даних про поточну діяльність типових вугільних шахт; 
- аналіз інформації про засоби прийняття й аналізу управлінських рішень в умовах нестабільної економіки; 
- розробка моделей, їх математичний опис і аналіз отриманих залежностей; 
- розробка, затвердження та впровадження методики оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень. 
Основна ідея роботи в тому, що діюча шахта розглядається як складна динамічна система, яка сприймає випадкові зовнішні впливи. Математичний опис останньої виконується з використанням апарата теорії випадкових процесів. 
Методи досліджень: аналіз інформаційних джерел та натурних показників діяльності вугільних шахт, статистичне опрацювання кількісних показників на основі методів випадкових процесів, комп'ютерне моделювання. Основні наукові положення, що захищаються в дисертації: 
1. За однієї і тієї ж тривалості оперативного впливу управлінського рішення можливість позитивного для досліджуваного об'єкта (шахти) виходу тим вища, чим стабільніші основні показники господарської діяльності -видобуток і собівартість, що дає змогу збільшити період впровадження планованого заходу та його етапів. 
2. Незалежно від видів вугілля, гірничотехнічних умов і місця розташування структура стохастичної моделі шахти описується експонентою, основні параметри якої пов'язані гіперболічною залежністю XY=K, що після опрацювання вихідного статистичного матеріалу дозволяє швидко визначати тимчасові ймовірнісні межі комплексу управлінських рішень. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше для оцінки прийнятих управлінських рішень в умовах нестабільної економіки доведено можливість управляти виробничим об'єктом як динамічною системою зі стохастнчною структурою на основі теорії випадкових процесів; 
- встановлено можливість використання в якості комплексного показника, який характеризує діяльність шахти в умовах нестабільної економіки, її видобутку, функціонально пов'язаного з розміром собівартості; 
- встановлено закономірності зміни часу оперативного впливу від розміру можливості позитивного виходу прийнятого управлінського рішення; 
- отримано залежності часу оперативного впливу управлінського рішення від ступеня виконання шахтою планових показників, завдяки чому можна робити ймовірнісну оцінку можливих термінів реалізації управлінських рішень. 
Наукове значення роботи – у розкритті закономірностей та функціональних зв'язків між основними показниками роботи шахти (видобуток й собівартість) і часом, необхідним для їхнього поліпшення після прийняття управлінських рішень на основі ймовірнісних оцінок. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці та впровадженні комп'ютерної методики оцінки правильності прийняття управлінських рішень і оперативного контролю за виробничою діяльністю шахти. 
Методика затверджена державним інститутом з проектування шахт Дніпродіпрошахт і реалізована на шахті “Алмазна” ДХК
Фото Капча