Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

наукової думки. Область професійної діяльності інженера-біотехнолога включає дослідження, отримання і застосування ферментів, вірусів, мікроорганізмів, клітинних культур тварин і рослин, продуктів їх біосинтезу і біотрансформації; створення технологічних процесів їх виробництва і технологій використання. Випускники за напрямом підготовки дипломованого фахівця «Біотехнологія» можуть реалізувати себе в таких видах професійної діяльності як виробничо-технологічна, проектно-конструкторська, науково-дослідна, організаційно-управлінська.

Фахівець в області біотехнології має бути професіоналом, здатним комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність, яка орієнтована на створення високоефективних структур, стимулюючих зростання і розвиток різних сфер соціально-економічної діяльності.
Беручи до уваги, що ця сфера абсолютно нова і вимагає надзвичайно кваліфікованих фахівців з високим рівнем знань, особливої актуальності набула підготовка фахівців-біотехнологів з напряму «Біотехнологія».
 
1.2 Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів
 
Починаючи з 2001 року, у мережі вищих навчальних закладів Україні відкриваються факультети біотехнології, створюються умови для здобуття вищої освіти професійно вмотивованій молоді, в навчальний процес впроваджуються інноваційні педагогічні технології.
На даний час в Україні фахівців-біотехнологів готують такі університети:
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
- Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ) ;
- Національний університет харчових технологій (м. Київ) ;
- Національний авіаційний університет (м. Київ) ;
- Національний університет «Львівська політехніка»;
- Дніпродзержинський державний технічний університет (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) ;
- Дніпропетровський національний університет;
- Національний фармацевтичний університет (м. Харків).
Безпосередньо пов’язані з вивченням біотехнології університети, які готують фахівців за спеціальністю «біотехнічні та медичні апарати і системи». До таких університетів відносять:
- Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (м. Київ) ;
- «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
- Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ) ;
- Житомирський інженерно-технологічний університет.
Крім того, ґрунтовні знання з біотехнології студентам надаються в Одеській державній академії харчових технологій, в якій функціонує наукова школа з фізико-хімічних та біотехнологічних основ отримання біологічно активних речовин і домішок як компонентів функціональних продуктів харчування. Що стосується Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету, який готує біотехнологів, то він не має державної акредитації.
Щоб уявити, що собою являє неперервна професійна підготовка фахівців-біотехнологів у ВНЗ, розглянемо її характерні особливості.
Підготовка майбутніх фахівців для промислової та аграрної галузі здійснюється ВНЗ III-IV рівнів акредитації за галуззю знань “Біотехнологія”, код напряму 0929, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 червня 2005 р. № 363 «Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» [7, 144].
До 2005 року у стандартах системи вищої освіти і науки України налічувалося до 76 напрямів та 584 спеціальності, проте з урахуванням Європейської трансферної системи положень і Болонського процесу прийнята тенденція до їх об'єднання та скорочення (приблизно 150 спеціальностей). У той же час напрям «Біотехнологія» залишився та розвинувся, а кількість спеціальностей з 3 зросло до 5.
У 2006 році відбулося засідання науково-методичної комісії з напряму 0929 «Біотехнологія», на якому вперше розглядалось питання про кількісну та якісну уніфікацію програм дисциплін для всіх українських університетів, які готують фахівців-біотехнологів відповідно до Болонського процесу.
Сьогодні в Україні фахівців і професіоналів біотехнологів готують за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- I кваліфікаційно-освітній рівень: «бакалавр» (рівень освіти – базова вища освіта, кваліфікація – фахівець з біотехнології) ;
- II кваліфікаційно-освітній рівень з рівнем освіти – повна вища освіта: «магістр» (кваліфікація – магістр біотехнології, викладач ВНЗ, інженер-дослідник-біотехнолог) ; «спеціаліст» (кваліфікація – інженер-біотехнолог).
Магістрів і спеціалістів біотехнологів готують за такими спеціальностями:
- промислова біотехнологія;
- фармацевтична біотехнологія;
- агробіотехнологія;
- екобіотехнологія та біоенергетика;
- молекулярна біотехнологія. Зазначимо, що за суттю лише остання відрізняється від інших докорінним чином (генна і клітинна інженерія прокаріотів і еукаріотів, спрямований мутагенез, трансгенні рослини і тварини).
Підготовка фахівців і професіоналів зі спеціальності 8. 092901 «Екобіотехнологія» є новим і перспективним напрямом в освітній галузі, що зумовлена потребами сучасного суспільства в енергетичній, продовольчій, сировинній, медичній, аграрній та природоохоронній сферах.
Зокрема, на даний час послуги з надання освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Спеціаліст» напряму 0929 «Біотехнологія» пропонують вищі навчальні заклади, які територіально розміщені в м. Києві – Національний університет харчових технологій, Національний авіаційний університет. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пропонує здобути ОКР «Магістр» напряму 0929 «Біотехнологія» зі спеціальності 8. 092901 «Екобіотехнологія».
Підготовка бакалаврів – фахівців з біотехнології в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті біотехнології за напрямом «Біотехнологія» ведеться за денною, заочною та екстернатними формами навчання і здійснюється за двома основними спрямуваннями «Екологічна біотехнологія в сільськогосподарському виробництві», «Екологічні біотехнології та біоенергетика».
Порівняно із іншими навчальними закладами, підготовка магістрів за напрямом «Біотехнологія» в НУБіП України орієнтована, в першу чергу, на аграрному секторі і передбачає забезпечення його висококваліфікованими професіоналами, які набули необхідні знання та вміння
Фото Капча