Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація управління фінансовою сталістю підприємств в умовах переходу до ринку

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти України
Львівський державний університет імені Івана Франка
 
Плиса Володимир Йосипович
 
УДК 658. 14 (477)
 
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТАЛІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ
 
Спеціальність 08. 02. 03. – Організація управління, планування та регулювання економікою
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 1998
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів і кредиту Львівського державного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Ковалюк Олексій Миколайович, кафедра фінансів і кредиту Львівського державного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу економічних проблем розвитку промисловості регіону кандидат економічних наук Турко Федір Михайлович Львівський банківський коледж, заступник директора, завідувач навчально-тренувальним банком
Провідна установа: Державний університет “Львівська політехніка”
Захист дисертації відбудеться “__29__” _грудня_ 1998 р. о _13_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35. 051. 01 у Львівському державному університеті ім. І. Франка, м. Львів, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського державного університету ім. І. Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Перехідний період в економіці України від однієї системи господарювання до іншої викликав об’єктивні труднощі, пов’язані зі зламом однієї системи управління і незавершеністю, фрагментарністю побудови іншої. Загострюються ці складності суб’єктивними причинами, викликаними відсутністю чітко виробленої стратегії і тактики переходу від державної економіки до ринкової. З уваги на це, особливої актуальності і гостроти набули проблеми перебудови, адаптації та розвитку всіх систем підприємства, вирішення яких забезпечить створення механізмів пристосування, виживання та гнучкості реакції на зміни зовнішніх факторів – факторів нестабільності і невизначеності, притаманних умовам переходу до ринкових форм господарювання.
У цих умовах своєчасним і необхідним є розробка як стратегії забезпечення підприємства фінансовими та іншими ресурсами, так і ефективної системи управління сталістю його фінансового стану. Вирішення питань вибору економічної стратегії розвитку в умовах переходу до ринку для вітчизняних підприємств є новими завданнями управління.
Трансформація народного господарства України в економіку відкритого типу створює для підприємств зовсім нові умови, принципово інше зовнішнє середовище. До цих умов, які постійно змінюються, треба пристосовуватися, адаптувати усі системи підприємства, перетворити їх так, щоб із основної ланки планової економіки підприємство перетворилося у незалежний економічний суб’єкт управління і господарювання, який ефективно функціонує і розвивається в умовах ринку.
Українському варіанту ринкової економіки бракує розвинутої інституціональної та правової інфраструктури, він характеризується високим рівнем невизначеності й ризику, потребує від вітчизняних менеджерів глибокого та гнучкого економічного мислення, володіння сучасними методами прийняття фінансових рішень і принципами антикризового управління.
Промислові підприємства почали працювати в нових економічних умовах, в яких запорукою виживання і стабільного становища служить їх сталість. Головним компонентом загальної сталості підприємства є фінансова сталість – дзеркало стану фінансових ресурсів підприємства. Цілком очевидно, що від ефективної організації управління фінансовою сталістю залежать перспективи успішної роботи підприємства. Прискорений перехід до ринкової економіки потребує засвоєння нових нестандартних підходів до вибору стратегії розвитку системи управління фінансовою сталістю підприємств. Ці підходи повинні спиратися на науково-обгрунтовані стратегії розвитку, на широко розгалужену інформаційну мережу.
Проблеми фінансового оздоровлення та ефективного управління сталістю фінансового стану стоять перед будь-яким підприємством і вимагають оперативного вирішення. Це вимагає вироблення універсального підходу до управління з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємств. Такий підхід повинен грунтуватися на об’єктивних закономірностях функціонування і розвитку економічних систем, враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, особливості його діяльності.
Питання, пов’язані з проблемами фінансової сталості підприємств, висвітлюються і полемізуються на шпальтах наукових журналів, таких як “Фінанси України”, “Економіка України”, “Банківська справа”, “Бухгалтерський облік і аудит” та деяких інших.
Питанням фінансової сталості підприємств присвячені наукові праці І.А. Бланка, Є.В. Мниха, В.А. Федоровського та інших.
Серед досліджень зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії та практики вивчення фінансової сталості підприємств слід відзначити роботи В.П. Астахова, С.Б. Барнгольц, Л.А. Бернстайна, Є. Брігхема, В.Г. Гортоломей, Р. Дамарі, О.В. Єфімової, А.І. Ковальова, В.В. Ковальова, О.І. Козлова, М.Н. Крейніної, В.С. Паладі, В.П. Привалова, В.М. Родіонової, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета, Дж.К. Хорна, М.А. Федотової та низки інших.
Значна частина опублікованих досліджень згаданих вище авторів присвячена переважно оцінці одномоментних показників фінансової сталості і обмежуються загальною трактовкою самого поняття та його складових частин. Прогалиною у наукових дослідженнях з даної тематики, на нашу думку, виступає питання управління сталістю фінансового стану підприємств, його організаційне та інформаційне забезпечення.
Недостатня розробленість питань управління фінансовою сталістю підприємств, а також їхня актуальність зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, структуру та завдання.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування теоретичних та практичних підходів до розробки системи управління фінансовою сталістю підприємства. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення комплексу таких задач:
теоретичне обгрунтування необхідності розробки і реалізації системи управління фінансовою сталістю підприємств;
аналіз існуючих теорій і сучасних тенденцій у розвитку підходів і принципів управління фінансовою
Фото Капча