Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційна структура і функції Центру зайнятості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Автоматизація функцій в соціальній роботі
2. Системний підхід до професійної підготовки персоналу в соціальній роботі
3. Організаційна структура і функції Центру зайнятості
Список використаної літератури
 
1. Автоматизація функцій в соціальній роботі
 
Повна інтегрована автоматизація функцій менеджменту соціальної роботи припускає охоплення наступних інформаційно-управлінських процесів:
зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформації;
аналіз інформації, підготовка тексту;
підтримка індивідуальної діяльності;
програмування і вирішення спеціальних завдань.
До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності відносяться:
персональні комп'ютери, об'єднані в мережі;
змістообробні системи (проблемно-орієнтовані комп'ютерні системи, які мають великі функціональні можливості, зокрема, система підбору вакансій соціальних служб тощо) ;
копіювальні машини;
комунікаційні засоби, телефонна техніка;
засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами) ;
засоби для обміну інформацією (“електронна пошта”) ;
відеоінформаційні системи;
локальні комп'ютерні мережі;
інтегровані мережі організацій.
Таким чином, у сучасних умовах винятково важливе значення має перебудова технічної і технологічної баз управління соціальною роботою, що забезпечує процеси інформатизації. Однак не слід переоцінювати роль інформаційно-управлінської техніки, вона виконує насамперед забезпечення функції. Основні напрямки робіт з автоматизації функцій менеджменту соціальної роботи лежать в області організаційної, соціальної, кадрової перебудови управлінської діяльності. Важливого значення набули наступні соціально-психологічні аспекти управління:
стабільність службового становища – головний стимул у роботі;
звільнення з ініціативи адміністрації порівняно рідко, тому що зв’язано з дотриманням безлічі різних правил;
виховання в працівників почуття прихильності своїй професії (видання фірмових інформаційних бюлетенів, журналів, у яких висвітлюються діяльність і події життя; показ престижних відео – і кінофільмів; організація свят і днів відпочинку).
Система соціального управління покликана забезпечити ефективну роботу технічної системи. Вона створюється в тісному взаємозв\язку з нею і не передається в розпорядження підрозділів по управлінню організацією.
У сучасних умовах підготовці і перепідготовці кадрів менеджерів соціальної роботи надається важливе значення як на офіційному рівні, так і на рівні окремих організацій. Перехід до нових технологій вимагає значних витрат, пов'язаних з відновленням знань, перепідготовкою працівників. Вважається, що перепідготувати працівника дешевше, ніж замінити його. Розвиток нових технологій вимагає більш досконалих знань і умінь. Проблема полягає в тому, щоб знайти механізм постійного підвищення кваліфікації всіх зайнятих у процесі переходу від одного набору необхідних знань і навичок до іншого.
Ефективне становлення ринкових відносин в Україні багато в чому визначається формуванням сучасних управлінських відносин і в галузі соціальної роботи, підвищенням її керованості. Саме менеджмент, управління забезпечує зв'язаність, інтеграцію процесів в системі автоматизації функцій менеджменту соціальної роботи.
Менеджмент – одне з найважливіших поняття в соціальній роботі. Зміна умов діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління, позначаються не тільки на удосконалюванні його організації, але і на перерозподілі функцій управління по рівнях відповідальності, формам їх взаємодії і т. д. Мова йде насамперед про таку систему управління (принципи, функції, методи, організаційну структуру), яка породжена об’єктивною необхідністю і закономірностями автоматизації функцій менеджменту соціальної роботи, пов’язаними з задоволенням у першу чергу індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників у найвищих кінцевих результатах, широким використанням новітніх досягнень науково-технічної революції. Усе це вимагає адаптації до ринкових умов, подолання виникаючих протиріч в економічному і науково-технічному процесах.
Першочергове завдання автоматизації функцій менеджменту соціальної роботи полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, що стимулюють працівників на нововведення. Керівники покликані стати ініціаторами в області реалізації технологічних і організаційних змін. Тому найважливішим фактором успіху, стає безупинне теоретичне і практичне навчання керівників нового типу: високопрофесійних, компетентних у широкому колі економічних, соціальних і технологічних питань, з високим почуттям відповідальності за результати діяльності організації.
Сучасна теорія і практика менеджменту соціальної роботи набуває особливе значення: По-перше, перехід української економіки на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління, на рівні основної господарської ланки – виробничого відділення (окремі соціальні структури). Практичне використання такого досвіду- одне з першочергових завдань. По-друге, широкий вихід організацій, які надають соціальні послуги, на ринки, обумовлюють необхідність глибокого вивчення і знання практики менеджменту. Це висуває високі вимоги до підготовки фахівців-менеджерів соціальної роботи і в першу чергу тих, котрі будуть зайняті в соціально-економічній сфері діяльності і зв’язані з підготовкою і прийняттям рішень у цій області.
 
2. Системний підхід до професійної підготовки персоналу в соціальній роботі
 
Соціальна робота, як і будь-яка інша діяльність, вимагає цілого комплексу різноманітних умов та факторів, які повинні сприяти її ефективному виконанню.
Насамперед, і це неодноразово відзначалося як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі, сама специфіка соціальної роботи потребує від людини особливого психічного складу, здатності до емпатії, уміння зосередитися на потребах і негараздах іншого. В психологічному аспекті здійсненню соціальної роботи повинна передувати так звана передстартова мобілізація, в процесі якої працівник ставить перед собою мету, оцінює умови, накреслює прийнятні шляхи і методи її досягнення, а також мотивацію дій та перспективну оцінку матеріальних, часових, духовних витрат.
Це важливо з огляду на специфіку соціальної роботи як
Фото Капча