Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-педагогічні засади навчання слухачів факультету довузівської підготовки (на матеріалі дисциплін природничного циклу)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
 
БИЧКОВА ІРИНА ІВАНІВНА
 
УДК 378. 126. 1
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (на матеріалі дисциплін природничного циклу)
 
13. 00. 01 – Теорія та історія педагогіки
 
АВТОРЕФЕРАТ
 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
КИЇВ – 1999
 
Дисертацією є рукопис 
Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти України Науковий керівник: – доктор педагогічних наук, професор Андрієвський Борис Макійович, Херсонський державний педагогічний університет, професор кафедри педагогіки початкової освіти.
Офіційні опоненти: 
- член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук Мороз Олексій Григорович, професор кафедри педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Величко Людмила Петрівна, Інститут педагогіки АПН України, завідуюча лабораторією методики біології та хімії. 
Провідна установа: Запорізький державний університет, кафедра педагогіки, Міністерство освіти України, м. Запоріжжя.
Захист відбудеться 28 травня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 452. 01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 252053 м. Київ – 53, вул. Артема, 52а. 
З дисертацією можна ознайомитися у науковій частині інституту
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Успiшна реалiзацiя соцiально-економiчних i культурологiчних перетворень, що вiдбуваються в Українi, значною мiрою залежить вiд педагогiчних кадрiв, рiвня їх теоретичної i професiйної пiдготовки. У Державнiй програмi «Освiта. (Україна ХХI столiття) « пiдкреслюється, що якiсна пiдготовка педагогiчних кадрiв є однiєю з основних умов поступального розвитку i вдосконалення нашого суспiльства. 
Незважаючи на складне економiчне становище, в Українi ведеться певна робота по збереженню матерiально-технiчної бази установ освiти, вдосконаленню їх мережi й полiпшенню пiдготовки, пiдбору i використання педагогiчних кадрiв. Разом з тим, аналiз ситуацiї, що склалася, свiдчить про наявнiсть протирiч у системi освiти, зокрема в механiзмi формування складу педагогiчних кадрів. Вiдзначається несвоєчасна упереджувальна реакцiя в планi орiєнтацiї на якiсно новi перетворення в навчально-виховному процесi, незабезпечення потреб у вчителях з вищою освiтою з ряду дисциплiн у сiльських районах. Мають мiсце значнi кадровi втрати на всiх етапах їх вiдтворення. На високому рiвнi залишається плиннiсть i мiграцiя вчителiв. 
Наявнiсть i виникнення зазначених та iнших протирiч значною мiрою викликані недосконалiстю системи допрофесiйної пiдготовки майбутнiх абiтурiєнтiв. 
Специфіка педагогічної діяльності потребує ретельного відбору і підготовки абітурієнтів, які розуміють особливості й труднощі професії вчителя, володіють комплексом необхідних професійно значущих якостей. Непродуманий вибір професії призводить до морального незадоволення, надає матеріального і соціального збитку державі. 
У психолого-педагогiчнiй теорiї i практицi є наявні здобутки з проблеми вдосконалення системи вiдтворення складу педагогiчних кадрiв. Так, шляхам полiпшення пiдготовки i використання квалiфiкованих учительських кадрiв присвячено роботи Б. М. Андрiєвського, В. І. Бондаря, М.В. Левченка, М.Л. Левицького, М.Є. Мажара, В.К. Майбороди, О.Г. Мороза, Н.Г. Ничкало, І.П. Підласого, В.Ф. Савченко, В.Є. Прокопчука, Л.В. Черкашина, М.В. Черпiнського, О.Ф. Явоненко та ін. 
Науковi пошуки проводяться в цьому напряму в Інститутах психологiї та педагогiки АПН України; Київському, Полтавському, Глухiвському, Херсонському, Чернiгiвському та iнших педагогічних вузах України. 
Проте переважна бiльшiсть дослiджень, котрі мають вiдношення до етапу довузiвської пiдготовки, присвячено розгляду органiзацiйних аспектiв проблеми, а також шляхiв вдосконалення механiзму професiйного вiдбору майбутнiх абiтурiєнтiв педагогiчного вузу. Певний інтерес в цьому плані становлять наукові доробки дидактів-учених у галузі структурування змісту освіти природничих дисциплін і, насамперед, хімії та біології. Слід відзначити праці Н.С. Ахметова, П.П. Бачинського, Н.М. Буринської, Л.П. Величко, Н.М. Воскресенської, Т.В. Гладюк, І.К. Журавльова, Л.Я. Зоріної, В.Р. Ільченко, Г.С. Калинової, Б.Д. Комісарова, І.Я. Лернера, Н.Ю. Матяш, Г.М. М’ягкової, Є.Є. Мінчєнкова, А.В. Степанюк, Ю. Фіалкова та інших. 
Разом з тим, зазначені дослідження стосуються головним чином загальноосвітньої школи. Відносно ж вищих педагогічних навчальних закладів і, зокрема, етапу довузівської підготовки, то наукових доробок у цьому напрямі недостатньо. 
Не применшуючи внеску вчених-педагогів у розвиток системи відтворення педагогічних кадрів, слід зазначити, що нині відсутні дослідження, предметом яких було б теоретичне обгрунтування та апробація організаційно-педагогічних умов ефективного функціонування етапу довузівської підготовки абітурієнтів педагогічних закладів. Залишаються невирішеними в повному обсязі проблеми профвідбору і профадаптації молоді на рівні факультетів довузівської підготовки в контексті конкретних педагогічних спеціальностей. Не враховується їх специфіка в складі довузівської освіти, не обгрунтовуються механізми первинної адаптації в процесі навчання майбутніх абітурієнтів. 
Актуальність і недостатня теоретична та практична розробленість даної проблеми визначили вибір теми нашого дослідження “Організаційно-педагогічні засади навчання слухачів факультету довузівської підготовки (на матеріалі дисциплін природничого циклу) ”. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема входить до тематичного плану наукової роботи Херсонського державного педагогічного університету за напрямом “Підготовка вчителя сучасної школи”. 
Об’єкт дослідження: діяльність факультету довузівської підготовки абітурієнтів вищого педагогічного закладу освіти. 
Предмет дослідження: організаційно-педагогічні засади організації навчання на факультеті довузівської підготовки вищого педагогічного закладу (на матеріалах природничого відділення). 
Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності навчання слухачів у межах факультету довузівської підготовки вищого педагогічного закладу (на матеріалах природничого відділення). 
Концептуальні ідеї дослідження. Зростання ролі педагогічних кадрів у поступальному
Фото Капча