Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаторські навички та здібності

Предмет: 
Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

Вступ

1. Зміст дисципліни: мета, завдання та результати її вивчення

2.Теоретична частина

2.1 Загальна характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, зберігання

2.2 Методи планування особистої праці менеджера: директивне, індивідуальне та комбіноване планування

3. Практична частина

Використана література

 

Вступ

 Метою вивчення дисципліни «Організаторські навички та здібності» є формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації. 

Завданнями дисципліни є набуття наступних теоретичних знань:

 - організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;

 - застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації праці; 

- використання часу як ресурсу;

 - організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів, а також практичних умінь; 

- планування та організація особистої праці менеджера;

 - організація робочого місця менеджера;

- застосування технології роботи з текстовими матеріалами; 

- організація та проведення нарад і зборів; 

- здійснення підготовки та проведення ділових зустрічей, переговорів; 

- управління потоком відвідувачів; 

- раціоналізація телефонних контактів; взаємодія з секретарем; використання технічних засобів управління;

 - формування потоків документів, організація порядку проходження і виконання документів;

 - використання процесів автоматизації діловодства. 

Навчальним планом для студентів всіх форм навчання передбачені установчі та оглядові лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. Протягом вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. Це дозволить набути практичних навичок самостійного вирішення завдань, закріпити та поглибити теоретичні знання.

 

1.Зміст дисципліни: мета, завдання та результати її вивчення

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність менеджера-керівника, тобто організаційна діяльність в сфері управління соціально-технічними системами, якими є сучасні організації та підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки: базою для вивчення дисципліни «Організаторські навички та здібності» є: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Психологія», «Соціологія», «Філдософія». Дисципліна є базовою для дисциплін «Організація та планування виробництва», «Управління якістю». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Управлінська праця та її наукова організація ;

2.Основні види роботи менеджера

 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей і поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань:

 - визначення особистісних цінностей та цілей менеджера; 

- управління саморозвитком особистості; - розвинення навичок ефективного керівництва;

 - організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; 

- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера;

 - використання часу як ресурсу. 

Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій.

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

 - біосоціальні і духовні основи самоврядування своєю життєдіяльністю і діяльністю;

 - психофізіологічні резерви людини;

 - закони, що управляють людиною, і механізм їх дії;

 - технологію стратегічного і повсякденного самоменеджменту; 

 - засоби реалізації функцій самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми); 

- технологію боротьби;

 - особливості персонального самоменеджменту;

 вміти: 

- здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;

- застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми тощо) для розв’язання функціональних завдань; 

 -застосовувати знання і навички самоменеджменту для досягнення життєвих цілей;

 

2. Теоретична частина

 

2.1 Загальна характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, зберігання

 

Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування і організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій. Основними елементами діловодства є письмові документи і документування, а саме створення документів.

Головним завданням діловодства є забезпечення швидкої і ефективної роботи підприємства, установи чи організації.

Складові частини діловодства – система документації, система документування, організація роботи з документами.

Система документації – це сукупність документів, взаємопов’язаних між собою таким чином, що являють собою єдине ціле із своїми специфічними рисами. Існує багато систем документації. Наприклад, система управлінських документів, яка має багато підсистем – функціональні, міжгалузеві та галузеві системи. До функціональних систем належить планова, матеріально-технічна, звітно-статистична. До галузевих систем належать документи, які стосуються певної галузі в країні. До міжгалузевих – документи, що стосуються двох чи більше галузей. Ці системи поділяються на підсистеми, останні – на більш дрібні сукупності документів.

Система документування – це сукупність процесів і прийомів створення всієї документації в установах, на підприємствах, в організаціях, в ході здійснення ними своїх функцій. Документування охоплює всі операції по складанню, погодженню, затвердженню, оформленню і виготовленню документів. Система документування передбачає наявність відповідних вимог і нормативів створення документів. Такі нормативи закріплені законодавчо у вигляді Єдиної державної системи діловодства (ЄДСД), інструкціями, відомчими нормативними документами з питань діловодства. Основні положення ЄДСД розповсюджуються на організаційно-розпорядчу документацію. Деякі положення є обов’язковими для виконання, інші мають рекомендаційний характер.

Організація роботи з документами – це створення умов, що забезпечують рух, пошук і збереження документів в діловодстві. Сюди входить прийом, реєстрація, розподіл, контроль виконання, формування справ, довідково-пошукова робота, обробка,

Фото Капча