Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні напрями розвитку «Херсонського Морського торгівельного порту»

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕФЕРАТ
 
Тема: Основні напрями розвитку «Херсонського Морського торгівельного порту» 
Дипломна робота: _____с., ______ рис., ____ додатків, ____ літературних джерел.
Складається із змісту, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Перший розділ присвячений теоретичним основам планування діяльності морських портів. У другому розділі на основі аналізу фінансових-економічних показників розкривається сутність, характеристика організаційной структури, оцінка потенціалу порту. В третьому розділі розглядаються основні напрями реалізації плану розвітку дільності порту. У висновку приводяться основні висновки, зроблені в ході справжнього дипломного дослідження. 
Об'єкт дослідження - основні напрями розвитку «Херсонського Морського торгівельного порту» 
Метою роботи є розробка стратегії й тактики фінансовой діяльності ДП «ХМТП» з метою розвитку. Головним завданням є доцільне бізнес-планування та залучення для участі в проектах потенційних інвесторів і партнерів.
Методи дослідження – фінансово-економічні, математичні, статистичні, експертні, метод системного аналізу.
Розглянути основні аспекти напрямку стабілізації і розвитку підприємства за допомогою бізнес-планування; визначени способи й методи вдосконалювання діяльності порту.
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Об'єктивна необхідність вивчення проблеми розвитку економічної стійкості функціонування морського порту обумовлена важливим стратегічним значенням для міста Херсону. Через морські порти здійснюються основні експортно-імпортні операції. Виконуючи завдання навантажувально-розвантажувальних робіт, переходу товарного потоку на морський транспорт, і, навпаки, від морських суден до залізничних і автомобільних перевезень, ДП «ХМТП», має ключову роль у збереженні безперервності, ритмічності, швидкості потоку руху вантажів.
Перехід до ринкових відносин загострив економічний стан морського порту і підсилив конкурентну напруженість на ринку портових послуг. Економічний стан морського порту складний і потребує глибокого аналізу і розкриття резервів зростання ефективності його функціонування.
“Розробка пропозицій з подальшого розвитку і підвищення економічної ефективності ДП «ХМТП»”,послужили вибором теми дипломної роботи.
Об'єкт дослідження є стратегічне планування напряму розвитку ДП «ХМТП».
Предмет дослідження - розрахунок економічної стійкості функціонування Херсонського морського торгівельного порту та обліку впливу диференційованих елементів вартості на економічну ефективність виконуваних портових послуг і робіт. Виявлення взаємозв'язку економічної стійкості функціонування морського порту і змін обсягів виконуваних робіт. 
Інформаційне забезпечення роботи - методологічною основою дипломної роботи є абстрактно-логічний методи пізнання економічних явищ, об'єктивні закони розвитку ринкової економіки. Теоретичну базу дослідження складають праці класиків економічної науки, сучасних вітчизняних і закордонних економістів. Робота спирається на Закони України, нормативні документи, що регламентують діяльність морського порту. Для реалізації поставлених задач в дипломної роботи використані: абстрактно-логічний метод (при формуванні теоретичних положень і висновків), метод системного аналізу (при аналізі економічної стійкості й ефективності функціонування ДП «ХМТП»), графічні прийоми (при ілюстрації фінансових показників). Для обробки статистичної й оперативної інформації використовувалася сучасна комп'ютерна техніка. З метою визначення напрямив розвитку Херсонського морського торгівельного порту використовувалися метод порівняльного економічного аналізу та метод експертних оцінок.
Інформація про базове підпиємство
ДП «Херсонський морський торгівельний порт»
Порт займається наступними видами діяльності згідно з КВЕД (коди видів економічної діяльності) Функціонування інфраструктури водного транспорту *63. 22. 0. Дочірніх та спільних компаній в порту нема.
Херсонський морський торговельний порт здійснює вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. 
Обробка і обслуговування суден в порту здійснюється у відповідності із "Збірником звичаїв Херсонського морського торговельного порту".
Переробка вантажів в порту здійснюється на основі договорів, що укладаються портом з вантажовласниками і експедиторами вантажів
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ»
 
1.1 Сутність та структура плану розвітку підприємства
 
У сучасних умовах розвитку світової економіки торговельні порти більшості країн посилюють свою роль не тільки як сполучна ланка між сушею і морем у ланцюгу руху товарів, а і як промислові, комерційні центри вантажоподілу й інформаційного забезпечення в системі виробництва і розподілу товарів. Тому обґрунтовано доцільність створення портово-промислових комплексів із додатковим асортиментом послуг, що спеціалізуються на дистрибутивній діяльності, транспортно-складських і митних операціях, в межах міжнародних транспортно-логістичних систем інтерпортів. Виходячи з того, що середовище, у якому функціонує портово-промислова логістична система, характеризується турбулентністю і випадковістю процесів, то для розрахунку ефективності системи та визначення малоефективних ланок ланцюга „виробництво-транспорт-розподіл” слід використовувати формалізовану схему розташування розподільчо-складських центрів та портово-промислових комплексів.
Запропоновано використання нового механізму системи планування і регулювання інтермодальних перевезень - шляхом створення цільового інформаційного простору для забезпечення контролю і єдиної диспетчеризації транспортної системи; проведення активної державної політики для використання високого транзитного потенціалу України; розвитку інформаційного забезпечення регіональної і зовнішньоекономічної діяльності торговельних портів, яке спрямоване на підвищення ефективності і надійності управління із застосуванням у транспортно-логістичних системах. 
Основні аспекти інформаційного забезпечення транспортної логістики повинні будуватися на засадах взаємодії учасників транспортно-логістичного процесу шляхом використання електронних засобів управління транспортно-складськими технологіями й електронним обміном даними, які наочно демонструють переваги інформаційної логістики, інформаційне забезпечення транспортної логістики повинно здійснюватись за допомогою директивних інформаційних повідомлень, за які несе відповідальність кожен з учасників ланцюжка, а також за допомогою стандартних міжнародних транспортних документів. 
Підприємства, що входять в інтегровані транспортно-логістичні системи, повинні бути націлені на істотне зниження витрат за рахунок більш швидкої обіговості ресурсів, скорочення часу виконання замовлення, координації транспортної роботи з мережею постачальників (вантажовідправників-вантажоодержувачів). 
Також, при створенні загального інформаційного простору для управління портово-промисловим комплексом, від
Фото Капча