Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні права і обов’язки респондентів і користування статистичною інформацією

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат на тему:
 
"Основні права і обов'язки респондентів і користування статистичною інформацією"
 
Зміст
 
Вступ
1. Обов'язок респондентів
2. Права респондентів
3. Система органів державної статистики України
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Одним із визначальних чинників розвитку статистичної науки в країні є політика у сфері державної статистики. Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України «Про державну статистику» від 07. 09. 1992 р., інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закон України «Про державну статистику» регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права, обов'язки та функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави й суспільства. Згідно із зазначеним Законом державна статистична діяльність – це сукупність дій, пов'язаних із проведенням державних статистичних спостережень і наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології.
 
1. Обов'язок респондентів
 
Респонденти зобов'язані: 1) представляти достовірні первинні статистичні дані (інформацію) в об'ємі, терміни і адреси, вказані встатистичних формах, за підписами осіб, відповідальнихза складання і представлення цих даних, завіреніпечаткою; 2) виконувати рішення уповноваженого органу, прийняті вмежах його компетенції;
Державна статистична діяльність здійснюється органами державної статистики на засадах професійної незалежності та самостійності. Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється. Державні статистичні спостереження проводяться відповідно до плану державних статистичних спостережень – офіційного документа, що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення.
 
2. Права респондентів
 
Респонденти мають право: 1) отримувати на безвідплатній основі в уповноваженому органі і його територіальних підрозділах; 2) діставати доступ до інформації, яку він надає в уповноважений орган і його територіальні підрозділи, а також державні органи, що здійснюють статистичну діяльність, що зберігається в інформаційних системах або реєстрах; 3) отримувати і використати статистичну інформацію в порядку, встановленому справжнім Законом; 4) давати зацікавленим особам письмовий дозвіл на поширення уповноваженим органом і його територіальними підрозділами первинних статистичних даних (інформації), що являється
 
3. Система органів державної статистики України
 
Система органів державної статистики України складається з:
1) Державного комітету статистики – спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється згідно зі ст. 106 Конституції України;
2) територіальних органів державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;
3) функціональних органів державної статистики – підприємств, установ та організацій, що утворюються згідно із законодавством спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики і знаходяться у сфері його управління.
Суттєвим для правової держави є нормативне визначення прав та обов'язків не тільки органів державної статистики, а й прав та обов'язків респондентів і користувачів даних статистичних спостережень. Зокрема, органи державної статистики зобов'язані: організовувати та проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах; проводити державні статистичні спостереження, що стосуються соціально-демографічного й економічного становища населення, його підприємницької діяльності тощо; забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб, а також гласність статистичної інформації, видавати відповідно до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски, проводити прес-конференції та ін. Недотримання працівниками, які від імені органів державної статистики на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, вимог та обов'язків, покладених на них, тягне за собою відповідальність згідно із законами України.
Основними завданнями органів державної статистики відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну статистику» є:
1) реалізація державної політики в галузі статистики;
2) збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;
3) забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;
4) розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;
5) забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
6) створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
7) впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;
8) взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
9) координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;
10) забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання;
11) збереження та захист статистичної інформації. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється відповідно до ст. 106 Конституції України, здійснює також функції, передбачені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».
Для ефективного здійснення покладених на них обов'язків органи державної статистики користуються правом безкоштовного отримання та використання первинних і статистичних даних, даних бухгалтерського обліку, іншої необхідної для проведення статистичних спостережень інформації, у тому числі й інформації з обмеженим доступом, а також пояснень, що додаються до них, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням у порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну інформацію. При використанні даних статистичних спостережень у засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, у наукових працях тощо користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело.
Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією. Єдина система державного обліку складається з трьох взаємопов'язаних видів обліку: 1) оперативний; 2) бухгалтерський; 3) статистичний.
Оперативний облік – це реєстрація окремих одиниць досліджуваної сукупності (подій, явищ, процесів і т. д.) у момент їх виникнення або відразу після їх проведення. Ця інформація необхідна для відсте- ження суспільно важливих змін у соціумі або в природі й використовується для прийняття оперативних управлінських рішень. Так реєструється вплив виробництва на екологічну ситуацію, демографічні відомості тощо.
Бухгалтерський облік характеризується чотирма основними рисами: 1) безперервністю, 2) суцільністю, 3) документальністю відображення господарських засобів і джерел їх створення, 4) грошовою формою узагальнення. Основна його мета – фіксація фінансового становища установи або підприємства. У правовій статистиці бухгалтерський облік застосовується для проведення контролю діяльності підприємств та установ з метою виявлення економічних і службових корисливих злочинів. Дані оперативного та бухгалтерського обліків складають базу для статистичного обліку.
Статистичний облік – це реєстрація фактів і явищ соціально- економічного життя за затвердженими формами звітності, які подаються в точно обумовлені терміни статистичним органам. Статистична робота дає можливість досліджувати, аналізувати і контролювати явища та процеси окремих галузей, підприємств, установ, територій або в масштабі всієї держави.
 
Висновок
 
Отже можна сказати, що респонденти зобов'язані безкоштовно, у повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Поряд із цим респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися. Фізичним особам забезпечується вільний і безкоштовний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.
 
Список використаної літератури
 
Правова статистика (В. В. Голіна) 
Kodeksy. com. ua 2011-2016 рік Україна
Фото Капча