Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні принципи побудови системи підготовки інженерних кадрів. Адаптація вищої освіти України до вимог болонського процесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Основні принципи побудови системи підготовки інженерних кадрів. Адаптація вищої освіти України до вимог болонського процесу

 

Тема 1. Система освіти в Україні. Система підготовки інженерних кадрів

 

1.1. Система освіти в Україні. Структура системи освіти відповідно до Закону України „Про освіту”.

1.2. Зміст професійної освіти. Професійні навчально-виховні заклади, що надають професійну освіту.

1.3. Зміст вищої освіти. Вищі навчальні заклади в Україні у відповідності до Закону України „Про освіту”.

Основні види діяльності вищих навчальних закладів.

1.4. Рівні акредитації вищих навчальних закладів.

1.5. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів України.

 

1.1. Система освіти в Україні. Структура системи освіти відповідно до Закону України „Про освіту”

 

Освіта — це сукупність знань основ наук про природу, суспільство, людину, її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині. Вона є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Політехнічна освіта — сукупність знань про головні галузі й наукові принципи виробництва, оволодіння загальнотехнічними вміннями, необхідними для участі в продуктивній праці.

Здійснюється вона насамперед у процесі вивчення предметів політехнічного циклу (математики, фізики, хімії,

біології, географії), а також інших предметів (історії, основ держави і права, філософії).

Застосовуючи політехнічні знання на практиці, набувають загальних трудових умінь та навичок, зокрема таких: користування знаряддями праці та інструментами, аналіз і часткове складання технічної документації, ремонт нескладної апаратури та ін.

Загальна і політехнічна освіта — базові у профорієнтації та професійному навчанні. Поєднання загальної, політехнічної та професійної освіти свідчить про органічний зв'язок між окремими науковими дисциплінами, а також між наукою і виробництвом.

Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

Структураосвітивключає:дошкільнуосвіту,загальнусереднюосвіту,позашкільнуосвіту,

професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

 

1.2. Зміст професійної освіти. Професійні навчально-виховні заклади, що надають професійну освіту

 

Професійна освіта — сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності.

Зміст професійної освіти полягає у поглибленому вивчен формуванні спеціальних практичних умінь та навичок; вихованні психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних фахівцеві конкретної галузі трудової діяльності.

Питання професійної освіти частково вирішують загальноосвітні навчальні заклади в процесі профорієнтації,

на факультативних заняттях, у різноманітних гуртках. Але головний шлях здобуття професійної освіти —

навчання молоді у професійно-технічних училищах і вищих закладах освіти різних типів і профілів.

Професійно-технічна освіта зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, підвищення професійної кваліфікації. Відповідними закладами освіти є: професійно-технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійні училища, навчально-виробничі центри, центри підвищення і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсові комбінати, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

Законодавством України професійно-технічна освіта визначається складовою системи освіти, яка забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників.

Мережу професійно-технічної освіти складають професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ). Фінансування

ПТНЗ здійснюється з державного бюджету.

Визначено три атестаційні рівні ПТНЗ: навчально-курсові комбінати (І рівень); професійно-технічні училища

(IIрівень);вищіпрофесійно-технічніучилищатацент

присвоюютьвипускникамкваліфіка

училищ III рівня можуть отримувати кваліфікацію "молодший спеціаліст".

Переважну частку контингенту ПТНЗ становить молодь віком від 15 до 18 років, яка здобуває пер професійну підготовку. В системі професійно-технічної освіти здійснюється навчання з понад 340 професій.

У професійно-технічному училищі молода людина не лише здобуває обрану спеціальність, а й може отримати середню освіту. Ці училища готують спеціалістів з понад 800 робітничих професій. Система профтехосвіти спроможна забезпечити місцями для навчання до 25% випускників загальноосвітніх шкіл, які мають базову загальну освіту, причому понад 70% з них разом із професією здобувають повну середню освіту. Крім того, щороку до 70 тис. випускників шкіл, які мають повну середню освіту, вступають до профтехучилищ, щоб здобути робітничу професію.

Відзначається також помітне підвищення рівня працевлаштування випускників ПТНЗ. Це можна розглядати як свідчення ефективності здійснених у системі освіти заходів щодо приведення переліку професій, з яких здійснюються підготовка, до потреб сучасного ринку праці.

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання у загальній чисельності учнів ПТНЗ

абсолютного числа та частки дітей-сиріт і дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

 

1.3. Зміст вищої освіти. Вищі навчальні заклади в Україні у відповідності до Закону України „Про освіту”. Основні види діяльності вищих навчальних закладів

 

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

Вища школа в Україні насамперед зорієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, вихід

Фото Капча