Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні принципи побудови системи підготовки інженерних кадрів. Адаптація вищої освіти України до вимог болонського процесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Основні принципи побудови системи підготовки інженерних кадрів. Адаптація вищої освіти України до вимог болонського процесу

 

Тема 1. Система освіти в Україні. Система підготовки інженерних кадрів

 

1.1. Система освіти в Україні. Структура системи освіти відповідно до Закону України „Про освіту”.

1.2. Зміст професійної освіти. Професійні навчально-виховні заклади, що надають професійну освіту.

1.3. Зміст вищої освіти. Вищі навчальні заклади в Україні у відповідності до Закону України „Про освіту”.

Основні види діяльності вищих навчальних закладів.

1.4. Рівні акредитації вищих навчальних закладів.

1.5. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів України.

 

1.1. Система освіти в Україні. Структура системи освіти відповідно до Закону України „Про освіту”

 

Освіта — це сукупність знань основ наук про природу, суспільство, людину, її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині. Вона є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Політехнічна освіта — сукупність знань про головні галузі й наукові принципи виробництва, оволодіння загальнотехнічними вміннями, необхідними для участі в продуктивній праці.

Здійснюється вона насамперед у процесі вивчення предметів політехнічного циклу (математики, фізики, хімії,

біології, географії), а також інших предметів (історії, основ держави і права, філософії).

Застосовуючи політехнічні знання на практиці, набувають загальних трудових умінь та навичок, зокрема таких: користування знаряддями праці та інструментами, аналіз і часткове складання технічної документації, ремонт нескладної апаратури та ін.

Загальна і політехнічна освіта — базові у профорієнтації та професійному навчанні. Поєднання загальної, політехнічної та професійної освіти свідчить про органічний зв'язок між окремими науковими дисциплінами, а також між наукою і виробництвом.

Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

Структураосвітивключає:дошкільнуосвіту,загальнусереднюосвіту,позашкільнуосвіту,

професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту.

Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

 

1.2. Зміст професійної освіти. Професійні навчально-виховні заклади, що надають професійну освіту

 

Професійна освіта — сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності.

Зміст професійної освіти полягає у поглибленому вивчен формуванні спеціальних практичних умінь та навичок; вихованні психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних фахівцеві конкретної галузі трудової діяльності.

Питання професійної освіти частково вирішують загальноосвітні навчальні заклади в процесі профорієнтації,

на факультативних заняттях, у різноманітних гуртках. Але головний шлях здобуття професійної освіти —

навчання молоді у професійно-технічних училищах і вищих закладах освіти різних типів і профілів.

Професійно-технічна освіта зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, підвищення професійної кваліфікації. Відповідними закладами освіти є: професійно-технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійні училища, навчально-виробничі центри, центри підвищення і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсові комбінати, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

Законодавством України професійно-технічна освіта визначається складовою системи освіти, яка забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників.

Мережу професійно-технічної освіти складають професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ). Фінансування

ПТНЗ здійснюється з державного бюджету.

Визначено три атестаційні рівні ПТНЗ: навчально-курсові комбінати (І рівень); професійно-технічні училища

(IIрівень);вищіпрофесійно-технічніучилищатацент

присвоюютьвипускникамкваліфіка

училищ III рівня можуть отримувати кваліфікацію "молодший спеціаліст".

Переважну частку контингенту ПТНЗ становить молодь віком від 15 до 18 років, яка здобуває пер професійну підготовку. В системі професійно-технічної освіти здійснюється навчання з понад 340 професій.

У професійно-технічному училищі молода людина не лише здобуває обрану спеціальність, а й може отримати середню освіту. Ці училища готують спеціалістів з понад 800 робітничих професій. Система профтехосвіти спроможна забезпечити місцями для навчання до 25% випускників загальноосвітніх шкіл, які мають базову загальну освіту, причому понад 70% з них разом із професією здобувають повну середню освіту. Крім того, щороку до 70 тис. випускників шкіл, які мають повну середню освіту, вступають до профтехучилищ, щоб здобути робітничу професію.

Відзначається також помітне підвищення рівня працевлаштування випускників ПТНЗ. Це можна розглядати як свідчення ефективності здійснених у системі освіти заходів щодо приведення переліку професій, з яких здійснюються підготовка, до потреб сучасного ринку праці.

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання у загальній чисельності учнів ПТНЗ

абсолютного числа та частки дітей-сиріт і дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

 

1.3. Зміст вищої освіти. Вищі навчальні заклади в Україні у відповідності до Закону України „Про освіту”. Основні види діяльності вищих навчальних закладів

 

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

Вища школа в Україні насамперед зорієнтована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, становлення державності та демократії в суспільстві, забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями.

Основною метою подальшого розвитку вищої освіти є переростання кількісних показників у якісні, яке базується на таких засадах:

- Національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні і примноженні національних освітніх традицій. Вища освіта покликана виховувати справжнього громадянина України, для якої є потреба у фундаментальних знаннях та у підвищенні загальноосвітньою і професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї держави;

- Розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватись законам ринкової економіки. Вищій школі необхідно орієнтуватись не лише на ринкові спеціальності, але й наповнити зміст освіти новітніми матеріалами, запровадити сучасні технології навчання з високим рівнем інформатизації навчального процесу, вийти на творчі, ділові зв'язки з замовниками фахівця;

- Розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем, у т.ч. європейських. Зокрема, привести законодавчу і нормативно-правову базу вищої освіти України до світових вимог, відповідно структурувати систему вищої освіти та їх складові, упорядкувати перелік спеціальностей, переглянути зміст вищої освіти, забезпечити інформатизацію навчального процесу та доступ до міжнародних інформаційних систем.

Законодавство України гарантує право громадян на отримання вищої освіти, в т.ч. безоплатне — в державних і комунальних вищих навчальних закла громадянин здобуває вперше. Обов'язковість вищої освіти для громадян законодавство не унормовує.

Вища освіта побудована за ступеневим принципом (базова вища освіта та повна вища освіта) і забезпечується вищими навчальними закладами відповідного рівня акредитації.

До вищих навчальних закладів належать технікуми, училища, коледжі, інститути, консерваторії, академії,

університети.

На сьогодні в Україні працюють близько 1000 вузів усіх рівнів акредитації і форм власності, що забезпечують навчання студентів за денною, вечірньою, заочною формами та екстерном. Підготовка фахівців з вищою кваліфікацією здійснюється за 70 напрямами, що охоплюють понад 500 спеціальностей.

Основні напрямами діяльності вищого навчального закладу:

-підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

-підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;

-науково-дослідна робота;

-спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

-культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

-здійснення зовнішніх зв'язків.

Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державним контрактом (замовленням) та угодами як основною формою регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Наукова діяльність у системі вищої освіти включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші формування.

 

1.4. Рівні акредитації вищих навчальних закладів

 

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:

- перший рівень - технікум, училище, інші прирівнені до них вищі навчальні заклади;

- другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;

- третій і четвертий рівні (залежно від результатів акредитації) - інститут, консерваторія, академія,

університет.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;

- бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;

- спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акредитації. Вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів, об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.

 

1.5. Права та обов’язки студентів вищих навчальних закладів України

 

Студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти мають гарантоване державою право на:

-навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

 

-вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм,

позакласних занять;

- додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 -продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня,

здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

 

-одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

 

-- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

-доступ до інформації в усіх галузях знань;

-участьунауково-дослідній,дослідно-конструкторськійтаіншихвидахнауковоїдіяльності,

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

-участь в об'єднаннях громадян;

-безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів

України;

-трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

-перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;

- користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відволікання студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Обов'язки студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

-додержання законодавства, моральних, етичних норм;

- систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

-додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інші обов'язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Фото Капча