Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

країні?

 • У чому полягає роль патентної документації?
 • Що дає автору і державі охорона і захист авторського права?
 • Які ви знаєте об’єкти промислової власності?
 • Перерахуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
 • Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які - до об'єктів суміжних прав?
 • Що таке винахід?
 • Що таке корисна модель?
 • Що таке промисловий зразок?
 • Яку функцію виконує торговельна марка?
 • У чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних прав?
 • Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності?
 • Хто є суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?
 • Хто відноситься до суб'єктів авторського права?
 • Які  складові  системи  права інтелектуальної власності  в Україні ви знаєте?
 • Який орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності?
 • Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової власності"?
 • Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?
 • Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав"?
 • Які основні функції виконує Інститут інтелектуальної власності і права?
 • Які ви знаєте громадські організації у сфері інтелектуальної власності?
 • Чим є собою міжнародна система інтелектуальної власності?
 • Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності?
 • Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності?
 • У чому полягає сутність правової охорони ОІВ?
 • У чому різниця між правовою охороною і правовим захистом ОІВ?
 • Які принципи правової охорони ОІВ?
 • Що таке патент?
 • Що є об'єктом винаходу?
 • Що є об'єктом корисної моделі?
 • Що є об'єктом промислового зразка? 
 • Критерії охороноздатності для винаходів.
 • Критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків.
 • Який термін правової охорони об'єктів промислової власності?
 • На основі яких підстав дія охоронного документа на об’єкт промислової власності може достроково припинитися цілком чи частково?
 • У чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?
 • Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які - суміжними правами?
 • Чи є обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти авторського права?
 • Який термін охорони немайнових та майнових прав на об'єкти авторського права?
 • Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав?
 • Чи має силу патент України на території інших держав?
 • У чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об'єкти промислової власності за кордоном?
 • Відповідно до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у світі?
 • Що таке товар?
 • Які основні властивості товару?
 • Які об'єкти права інтелектуальної власності є оборотоздатними, а які ні?
 • Які відмінні ознаки нематеріальних активів?
 • Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?
 • Які основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?
 • У чому перевага використання прав на об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві?
 • Які переваги правоволодільцю дає внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?
 • У чому різниця між уступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і передачею прав за ліцензійним договором? 
 • Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?
 • Які ви знаєте види ліцензійних платежів?
 • Договір франшизи.
 • Договір лізингу.
 • Назвіть, будь-ласка, основні цілі оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.
 • Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?
 • Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.
 • Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.
 • Дайте характеристику доходного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.
 • Охарактеризуйте життєвий цикл ОІВ.
 • Які дії визнаються  порушенням  права  на об'єкти промислової власності?
 • Які дії визнаються порушенням авторського права і суміжних прав?
 • Назвіть які Ви знаєте категорії спорів щодо права інтелектуальної власності?
 • Дайте характеристику юрисдикційної форми захисту права інтелектуальної власності.
 • У чому полягає неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності?
 • У чому полягає адміністративний порядок захисту права інтелектуальної власності?
 • Які існують типові види адміністративних стягнень за порушення права інтелектуальної власності?
 • У чому полягає цивільно-правовий спосіб захисту права інтелектуальної власності?
 • Коли наступає кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності?
 • Який максимальний розмір штрафу за порушення права інтелектуальної власності може бути визначений у рамках кримінальної відповідальності?
 • Який максимальний термін позбавлення волі передбачений законодавством України за порушення права інтелектуальної власності?
 •  
  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
   
  Основна:
   
  1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.
  2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с. 
  3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.
  4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.
  5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с
   
  Додаткова:
   
  1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І., Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.
  2. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 184 с.
  3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.
  4. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие – К.: Ин-т интел. собств. и права, 2005. – 196 с.
  5. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.
  6. Жаров ВО. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 64 с
  7. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. - К.: Ін-ст.інт. власн. і права, 2004. - 96 с
  8. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 № 435-IV.
  9. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII.
  10. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-XII.
  11. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII.
  12. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3116-XII.
  13. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.1993 № 3691-XII.
  14. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 25.12.1996 № 646/96-ВР.
  15. Методичні рекомендації про порядок складання, передачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 серпня 1995 р.
  16. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII.
  17. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.
  18. Конституція України, вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
  19. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV.
  20. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984  № 8073-X.
  21. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001  № 2341-III.
  22. Митний кодекс України вiд 11.07.2002  № 92-IV.
  23. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" вiд 16.06.1999  № 752-XIV.
  24. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" вiд 23.03.2000 № 1587-III.
  25. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка у 3-х томах: том 2. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності / Упорядники П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болєлий. – К.: Ін-т інтел. власн. і права. – 2004. – 404 с.
  26. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII.
  27. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994  № 80/94-ВР.
  28. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95-ВР.
  29. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР.
  30. Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР.
  31. Закон України "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні" від 18.07.1997 № 485/97-ВР.
  32. Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998  № 9/98-ВР.
  33. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р. № 3855-XII.
   
   
  Фото Капча