Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи планування у підприємництві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
Вступ
Планові розрахунки
 1. Розроблення виробничої програми у натуральному виразі
 2. Розрахунок плану виробництва продукції у квартальному розрізі
 3. Розрахунок потреби в основних матеріалах
 4. Розрахунок трудомісткості виробничої програми та нормованої заробітної плати
 5. Розрахунок балансу робочого часу
 6. Розрахунок чисельності основних та допоміжних робітників
 7. Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників
 8. Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників
 9. Розрахунок планового фонду заробітної плати допоміжних робітників
 10. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців
 11. Розрахунок планової собівартості товарної продукції
 12. Розрахунок планових калькуляції собівартості виробів
 13. Розрахунок планової ціни виробів
 14. Розрахунок планових фінансових результатів діяльності
 15. Розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Розроблення річного поточного плану господарської діяльності підприємства
Вихідна інформація
Підприємство машинобудівного профілю з масовим типом виробництва спеціалізується на виготовленні запасних частин до автомобілів. На підставі прогнозу збуту на 2015 рік встановлені такі показники плану продажу в заданій номенклатурі продукції. 
Номенклатура та обсяг реалізації наведена в табл. 1.1.
Технологічний процес виготовлення продукції та її характеристика наведені в табл. 1.2.
Годинні тарифні ставки робітників згідно з розрядом робіт - табл. 1.3.
Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та службовців у табл. 1.4.
 
Таблиця 1.1 - Номенклатура виробництва та реалізації продукції на 2015 рік
 
Таблиця 1.2 -Характеристика технологічного процесу виготовлення виробів на підприємстві
 
Таблиця 1.3 - Міжрозрядні тарифні коефіцієнти та годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства (умовні)
 
Таблиця 1.4 - Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та службовців
 
Для техніко-економічного обґрунтування виробництва продукції необхідно:
 1. розробити план виробництва продукції на рік із розподіленням по кварталах;
 2. розрахувати потребу у матеріальних ресурсах на виробництво продукції;
 3. скласти план по праці і заробітній платі, в тому числі розрахувати:
 4. трудомісткість виробничої програми;
 5. баланс робочого часу;
 6. необхідну чисельність робітників;
 7. рівень продуктивності праці;
 8. плановий фонд оплати праці; 
 9. розробити план по собівартості, у тому числі:
 10. скласти кошториси витрат на виробництво продукції;
 11. здійснити калькулювання собівартості виробів;
 12. розрахувати ціну продажу виробів;
 13. скласти план по прибутку підприємства;
 14. розрахувати техніко-економічні показники підприємства.
Планові розрахунки
 
1. Розроблення виробничої програми у натуральному виразі
Розроблення виробничої програми у натуральному виразі здійснюється згідно з табл. 1.
Таблиця 1 -План продажу продукції та виробнича програма (в натуральному виразі)
 
2. Розрахунок плану виробництва продукції у квартальному розрізі
Розроблення плану виробництва проводиться у квартальному розрізі: 
 • перший квартал – 20%;
 • другий – 30%;
 • третій – 30%;
 • четвертий – 20%, від річного обсягу виробництва. 
Результати розрахунку наведені в табл. 2.
Таблиця 2 - Виробнича програма за кварталами в натуральному виразі
 
Стовпчик 1 заповняється згідно з варіантом роботи. Обсяг виробництва за рік береться по розрахункам виробничої програми із завдання 1, табл. 1.5 (стовп. 6).
Виробнича програма за кварталами розраховується згідно із заданими відсотками. 
 
3. Розрахунок потреби в основних матеріалах
Розрахунок потреби в основних матеріалах здійснюється згідно з табл. 3, використовуючи дані щодо технологічного процесу та виробничої програми наведені в умові задачі. 
Код виробу (стовп. 1) та  найменування матеріалу (стовп. 2) заповнюються згідно з варіантом.
Програма випуску (стовп. 3) з таблиці 1.5 (стовп. 6).  Норма витрат з табл. 1.5 (стовп. 7) за варіантами з умови задачі. 
Потреба в матеріалах (стовп. 5) розраховується шляхом множення програми випуску (стовп. 3) на норму витрат (стовп. 4) та поділити на 1000.
Для виробів Д2 та Д3 потреба в матеріалах розраховується аналогічним чином.
Ціну матеріалу (стовп. 6) наведено в умові табл.1.2 (стовп.6).
Вартість матеріалу необхідно розрахувати множенням потреби в матеріалах (стовп. 5) на ціну матеріалу (стовп. 6).
Норма відходів розраховується за вихідними даними, відніманням маси заготовки від маси деталі з табл.1.2 (ст.7 – ст.8).
Величина відходів дорівнює множенню  програми випуску (стовп. 3) на  норму відходів (стовп. 8) та поділити на 1000.
Ціну відходів (стовп.10) беремо як 10% від ціни матеріалу. 
Вартість відходів (стовп. 11) дорівнює множенню кількості відходів (стовп.9) на ціну відходів (стовп. 10).
Вартість матеріалів, за винятком відходів (стовп. 12), знаходимо відніманням від вартості матеріалів вартості відходів  (стовп. 7 – стовп. 11).
Вартість матеріалів, за винятком відходів на 1 виріб (стовп. 13), знаходимо діленням вартості матеріалів, за винятком відходів, на кількість виробів (стовп. 12/стовп. 3)
Таблиця 3 - Розрахунок потреби в основних матеріалах
 
4. Розрахунок трудомісткості виробничої програми та нормованої заробітної плати
Трудомісткість виробничої програми розраховується згідно з табл. 4.
Таблиця 4 - Трудомісткість виробничої програми по підприємству на 2015 рік
 
Найменування виробів (код) береться з умови, виробнича програма – з табл. 1.5 (стовп.6).
Норма часу на одиницю продукції (стовп.3) визначається як сума норм часу виконання всіх операцій по обробці деталі з умови за варіантами та ділиться на 60 (табл..1.2 (стовп.5))
Трудомісткість виробничої програми (стовп.4) розраховується множенням виробничої програми (стовп.2) на норму часу на одиницю продукції (стовп.3).
 
5. Розрахунок балансу робочого часу
Розрахунок балансу робочого часу проводимо згідно з табл. 5.
Кількість робочих днів розраховується згідно з календарем на поточний рік (приймаємо 250 відповідно
Фото Капча