Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості організації і планування експортно-імпортної діяльності суб'єктів ЗЕД України (за прикладом господарської діяльності Херсонського Управління зовнішніх зносин та ЗЕД)

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
116
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат
 
Представлена дипломна робота на тему "Особливості організації і планування експортно-імпортної діяльності суб'єктів ЗЕД України (за прикладом господарської діяльності Херсонського Управління зовнішніх зносин та ЗЕД)". Дана робота має 4 розділи, висновки, перелік використаної літератури та додатки. У першому розділі дипломної роботи розкриваються особливості зовнішньоторгової діяльності, поняття і зміст світової торгівлі і експорту та імпорту зокрема, ризики у міжнародній торгівлі, зовнішньоторговий контракт, оптимізація умов міжнародних розрахунків, аналізується використана література. В другому розділі розроблено механізм виконання ЕІД суб'єктів ЗЕД України, структура керування організацією, принципи побудови управлінської структури Херсонського Управління зовнішніх зносин та ЗЕД, мета, організація і процес планування як метод досягнення максимальних результатів діяльності підприємств, розглянуті задачі, етапи розробки і структура внутріфірмового планування, а також структура і обсяг експортно-імпортних операцій Херсонської області.
У третьому розділі пропонуються організаційне проектування як шлях удосконалення виконання ЕІД суб'єктів ЗЕД, розглянуті вимоги, пропоновані до структури керування та обґрунтована необхідність системи керування проектами. Пояснюється потрібність планування виробничо-комерційної діяльності фірми на мікрорівні та технологія застосування операційного аналізу на підприємстві.
Четвертий розділ розкриває основні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності людей на підприємстві.
В дипломній роботі дані представлені в 7 таблицях. Деякі показники відображаються за допомогою графіків та малюнків. Додаток містить 8 таблиць.
Робота виконана з використанням 41 джерела літератури.
 
Вступ
 
В умовах переходу до ринкової економіки одним із чинників ефективного функціонування суб'єктів, що хазяйнують, є вихід на міжнародні ринки. Міжнародна економічна діяльність суб'єктів господарювання створює умови для їхньої ефективної діяльності в сучасній ринковій економіці і формує об'єктивну основу інтеграції України в світову господарчу систему. Експортно-імпортна діяльність є її невід'ємною складовою, тому незаперечною є актуальність обраної теми.
Оскільки практична цінність досліджень у області зовнішньоекономічної діяльності може позитивно вплинути на рівень життя населення, покращивши його, то потрібно ознайомлюватися, вивчати і міркувати над пропозиціями у цій сфері. Саме така мета і була поставлена під час написання даної випускної роботи. А саме: розглянути особливості, ризики і структуру виконання експортно-імпортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за прикладом господарювання Херсонського Обласного Управління зовнішньоекономічних зв'язків.
Для досягнення основної мети були поставлені головні задачі, висвітлення яких знайшло своє відображення у плані даної випускної роботи і нижче - при розкритті структури роботи.
Зовнішньоекономічна діяльність, як підкреслюють багато спеціалістів, є не стільки теоретичною, скільки переважно практичною дисципліною, що виникла і розвивалася як результат господарської діяльності в умовах ринку. Водночас у ході свого розвитку вона широко використовувала передові досягнення науки, тому і являє собою свого роду арсенал сучасних прийомів і методів різноманітних наукових дисциплін, що використовуються для рішення широкого діапазону задач світової економіки у цілому. У сучасних умовах розвиток господарської сфери життя товариства, що характеризуються подальшим загостренням і конкурентною боротьбою на світових ринках, є усе більш складними і диверсифікованими як технологічними, так і організаційними моделями виробництва, надзвичайною інформаційною насиченістю і комунікативністю. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності, як і економічної активності взагалі, тісно пов'язана з цілями і методикою використання усіх відомих інструментів маркетингу, макроекономіки та інших дисциплін.
Причому їх міжнародні аспекти значно актуалізуются завдяки подальшій інтернаціоналізації світової економіки, розширенню міжнародної торгівлі, більш динамічному і масовому переміщенню капіталів і робочої сили. У умовах розвинутого ринку розробка і застосування стратегій зовнішньоекономічної діяльності - одна з найважливіших функцій керівників фірм вищої ланки.
Ринкова економіка припускає становлення і розвиток підприємств різних організаційно - правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, поява нових власників - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств. З'явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, зв'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг, продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється, по-перше, волею у виборі напрямків і методів діяльності, самостійністю в прийнятті рішень (зрозуміло, у рамках законів і моральних норм), по-друге, відповідальністю за прийняті рішення і їхні наслідки. По-третє, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків і банкрутства. Нарешті, підприємництво чітке орієнтовано на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої конкуренції досягається задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово -господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї частки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно робити товари, діставати прибуток, знижувати витрати.
Під фінансуванням підприємства розуміють залучення необхідного для придбання основних і оборотних фондів підприємства капіталу, іншими словами, покриття потреби в капіталі.
Життєдіяльність будь-якої фірми неможлива без планування. "Сліпе" прагнення до одержання прибутку приведе до швидкого краху. При створенні будь-якого підприємства необхідно визначити мету і задачі його діяльності, що й обумовлює довгострокове планування. Довгострокове планування визначає середньострокове і короткострокове планування, що розраховані на меньший термін і тому мають на увазі велику деталізацію і конкретику. Основою планування є план збуту, тому що виробництво орієнтоване в першу чергу на те, що буде продаватися, тобто користатися попитом на ринку. Обсяг збуту
Фото Капча