Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості перекладу «Хибні друзі перекладача»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
АНОТАЦІЯ
ABSTRACT
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО «ФАЛЬШИВИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА»
1.1 Поняття міжмовної омонімії та псевдоінтернаціоналізмів
1.2 Псевдоінтернаціоналізми: лексична проблема перекладу
РОЗДІЛ 2. «фальшиві друзі перекладача» У НАФТОГАЗОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
2.1 Інтернаціоналізми і псевдоінтернаціональні слова у науково-технічних текстах
2.2 «Фальшиві друзі перекладача» при перекладі нафтогазової літератури (на прикладі статті «Unconventional oil and gas extraction and animal health» by M. Bambergera and R. E. Oswald)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
АНОТАЦІЯ
 
Стаття присвячена проблемам та особливостям перекладу «хибних друзів перекладача». В статті розглядаються класифікація, джерела виникнення міжмовного явища «хибні друзі перекладача», виокремлюються основні способи та специфіка їх перекладу. Зроблено аналіз перекладу "хибних друзів перекладача" на прикладі статті у нафтогазовій сфері. Розглянуто доцільність перекладу "хибних друзів перекладача" у наукових текстах.
Ключові слова: переклад, хибні друзі перекладача", наука, нафтогазова сфера. 
 
ABSTRACT
 
article reads the ”false friends of translator” translation problems. It deals with the classification, the origin sources of the ”false friends of translator” interlingual phenomenon and basic translation methods The analysis of translation "false friends interpreter" in the case of the article in oil gas sector. We consider the expediency of translation "false friends interpreter" in scientific texts.
Key words: translation, ”false friends of translator”, science, oil and gas sector.
 
ВСТУП
 
Важлива роль, яку англійська мова відіграє на сучасному етапі як основний засіб міжнародного спілкування, поставила вчених-лінгвістів перед необхідні- стю звернути більше уваги на особливості її функціонування в усіх стилістичних різновидах. Характерною рисою розвитку сучасної науки є остаточне набуття англійською мовою статусу мови світової науково-технічної літератури. Унаслідок цього переклад науково-технічної літератури з англійської на українську мову вимагає від перекладача-спеціаліста високого рівня професійної майстерності, обумовленого в тому числі знанням лексичних, граматичних та стилістичних особливостей науково-технічних текстів. Знання лексичних особливостей науково- технічної літератури є необхідною умовою, оскільки при перекладі поруч з інтернаціональними словами, що певною мірою є помічниками перекладача, доволі часто трапляються провокуючі фактори тексту джерела, якими є «хибні друзі перекладача».
 Опис інтернаціональної лексики неможливий без характеристики соціально-культурного і мовного тла, на якому виникає потреба в інтернаціоналізмах. Інтернаціоналізація лексики пов'язана з інтернаціоналізацією суспільного життя, з глобалізацією. Інтернаціоналізми розповсюдились на великих географічних територіях внаслідок мовного втілення спільних понять сучасної науки, культури, техніки, політики. Саме інтернаціоналізація суспільного життя, що отримала прискорений розвиток під впливом науково-технічної революції, збільшує суспільні потреби у вивченні іноземних мов, у перекладі наукової та художньої літератури. Неухильно прискорюється збільшення потоку інформації, у кожній галузі науки зявляються нові поняття, що потребують номінації. У наш час швидкими темпами розвивається тенденція до уніфікації мов.
Актуальність роботи. Робота присвячена актуальній темі в області порівняльної лексикології: інтернаціоналізми в українській та англійській мовах. Дослідження в області зіставлення мов є дуже важливими, тому що допомагають глибше проникнути в суть лексичних явищ досліджуваної мови, систематизувати знання лексики рідної мови, подолати проблеми перекладу інтернаціональних слів.
Дослідження міжмовних відносин і породжуваних ними явищ та процесів має давню історію і є традиційним для науки про мову. В різні часи проблемами мовних контактів і двомовності займалися А. Е. Карлінській, М. М. Міхайлов, Л. В. Щерба, аспекти інтернаціональної лексики привертали увагу В. В. Акуленко, В. М. Жирмунського, Е. М. Солодухо.
Об’єктом дослідження є «фальшиві друзів перекладача» нафтогазової літератури. 
Предметом дослідження є особливості «фальшивих друзів перекладача» на прикладі статті нафтогазової літератури. 
Мета роботи полягає у перекладі статті нафтогазової сфери та виявлення «фальшивих друзів перекладача» під час перекладу.
На основі мети були розроблені такі завдання:
-проаналізувати поняття «фальшивих друзів перекладача»;
-проаналізувати вживання «фальшивих друзів перекладача» при перекладі статті;
-проаналізувати способи перекладу.
Методи дослідження використані у роботі: аналізу та синтезу, індукції, дедукції, описовий.
Робота складається з двох розділів, чотирьох підпунктів, вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО «ФАЛЬШИВИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА»
 
1.1Визначення та класифікація інтернаціоналізмів
 
З давніх часів частина лексики вживається у мовах кількох народів, між якими існували мовні контакти; білінгвізм був постійним явищем серед населення прикордонних територій. Останніми десятиріччями явищами двомовності та інтернаціоналізації лексики приділяється значна увага, завдяки чому дещо змінився традиційний погляд на цей вид лексики.
Традиційно інтернаціоналізми вважалися мовними одиницями, що властиві головним чином, європейським мовам; в окремих роботах вони звужувались взагалі до греко-латинської термінології [15, с.183]. Не завжди враховувались суттєві ознаки утворення і властивості вживання інтернаціоналізмів. Тому їх опис у лексикологіях сучасних мов носив до певної міри формальний характер, бо в одній мові це явище неможливо ні встановити, ні повністю зрозуміти. В. Акуленко першим звернув увагу на присутність інтернаціональних елементів в інших ареалах, що склалися навколо міжнародних мов епохи феодалізму [1, с.252]. 
Інтернаціоналізми – це, як правило, не всі прояви багатомовних залежностей, а лише особливі форми міжмовної спільності. Такі слова, як television, telephone, football, окремі афікси типу – ism є
Фото Капча