Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до викладання навчальної дисципліни „Громадянська освіта»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 37. 01
                                                                                                                                  О. Красовська
 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»
 
Анотація
Стаття представляє дослідження проблеми формування громадянської самосвідомості підростаючого покоління. Актуальність її дослідження обумовлена побудовою демократичної держави і необхідністю створення нової системи громадянської освіти учнівської молоді, що базуватиметься на ідеї розвитку самосвідомості особистості в незалежній державі.
Ключові слова: громадянська самосвідомість, громадянська освіта, національні та загальнолюдські цінності.
 
Аннотация
Статья представляет исследование проблемы формирования гражданского самосознания подрастающего поколения. Актуальность ее исследования обусловлена построением демократического государства и необходимостью создания новой системы гражданского образования учащейся молодежи, основанной на идее развития самосознания личности в независимом государстве.
Ключевые слова: гражданское самосознание, гражданское образование, национальные и общечеловеческие ценности.
 
Annotation
The article presents the investigation af the problem of senior pupils' public selfconsiousness upbringing by means. In the work the main periods of the public education idea development are definited; the structure of public selfconsiousness of senior pupils and pedagogical influence.
Key words: public selfconsiousness, public education, national and the whole mankind values.
 
Завдання формування громадянина України ставляться останнім часом у низці концептуальних і нормативних документів. Його виховний аспект розроблено і представлено у проектах концепцій громадянського, національного і патріотичного виховання в Україні, зокрема, П. Ігнатенка, М. Руденка, О. Виш-невського, Р. Арцишевського, О. Сухомлинської.
Питання громадянської освіти знайшли відображення в концепції дванадцятирічної освіти, згідно з якою, школа є осередком формування громадянськості, що має сприяти розвиткові демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.
Для поширення ідей громадянської освіти, впровадження її в навчально-виховні заклади, необхідно забезпечити підготовку фахівців у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації; розробку курсів, навчально-методичного забезпечення для підготовки та перепідготовки вчителів.
У 2005-2006 навчальному році спецкурс «Громадянська освіта з методикою викладання у початкових класах» вводиться до навчальних планів педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука з метою підвищення рівня професійної підготовки учителів початкових класів. Необхідність викладання спецкурсу «Громадянська освіта у початкових класах» для майбутніх вчителів 1-4 класів зумовлена включенням нової освітньої галузі «Громадянська освіта» до навчальних планів загальноосвітніх шкіл України. Адже з 1 вересня 2004 року в 3, 4 класах викладається самостійний предмет «Громадянська освіта» (Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2004-2005 н. р. до наказу Міністерства освіти і науки №1/9-337 від 22. 06. 2004 року). У змісті даного курсу акцентується увага на етико-правовому вихованні учнів початкових класів, яке відіграє важливу освітню роль у сучасних умовах розбудови демократичного громадянського суспільства в Україні.
Спецкурс «Громадянська освіта у початкових класах» сприятиме формуванню професійної педагогічної свідомості вчителя початкових класів та передбачає оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми, сучасні педагогічні технології у галузі громадянського виховання молодших школярів.
Побудова програми спецкурсу відповідає структурі загальноприйнятої методичної системи, елементами якої є мета, зміст, організаційні форми, методи, прийоми та засоби навчання.
Перелік знань, умінь і навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни передбачає набуття таких аспектів майбутніми учителями.
Студенти повинні знати:
 • Загальну мету курсу «Громадянська освіта» та навчальні, виховні і роз-вивальні завдання даної дисципліни у 3-4 класах.
 • Методологічні засади та теоретичні основи громадянської освіти та виховання підростаючого покоління українського шкільництва.
 • Зміст та принципи відбору і систематизації матеріалу у курсі «Громадянської освіти» у 3-4 класі.
 • Сутність методів навчання та критерії їхнього відбору залежно від змісту навчального матеріалу, вікових та психологічних особливостей учнів 3-4 класів, специфіки організації навчального процесу у курсі викладання «Громадянської освіти» у початкових класах.
 • Форми організації навчально-виховної діяльності у курсі «Гро-мадянсь-ка освіта»: типи уроків, їх структуру; види позаурочної та поза-класної роботи; форми організації навчально-виховної роботи на уроці: індивідуальну, групову, фронтальну, корпоративну, колективну та ін.
 • Види та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів при вивченні навчальної дисципліни «Громадянська освіта».
Студенти повинні вміти:
 • Відповідно до змісту програми «Громадянської освіти» у 3-4 класах вид іляти елементи знань, уміння, уміння, які повинні бути сформовані у дітей на кожному уроці.
 • Володіти методикою викладу матеріалу у курсі та свідомо вибирати методи навчання на різних етапах уроку «Громадянської освіти».
 • Використовувати різноманітні засоби навчання, зокрема, наочні; вміти їх виготовляти.
 • Складати конспекти уроків відповідно до опрацьованої дидактичної структури.
 • Організовувати групові, індивідуальну, фронтальну, колективну, корпоративну роботу на уроці «Громадянської освіти» у 3-4 класах.
 • Відповідно до визначених критеріїв давати оцінку знанням та умінням учнів у курсі «Громадянської освіти» у 3-4 класах.
Зміст спецкурсу «Громадянська освіта у початкових класах» має інтегрований характер, тому органічно поєднує знання з основ таких наук: педагогіки та вікової психології, методики виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку, етики, естетики, природничихдисциплін, історії України, світової та вітчизняної культури, правознавства.
Для активного включення студентів педагогічного факультету у підготовку і самопідготовку до викладання „Громадянської освіти» в початковій школі у Інституті педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Я. Дем'янчука використовуються навчально-педагогічні ігри, які проектують певні педагогічні ситуації. Досвід роботи засвідчує, що під час підготовки і проведення педагогічних ігор не було жодного випадку, коли б студент відмовився «грати». Ось якоцінили педагогічні ігри самі студенти: «... цікаво самому до всього доходити»; «... стало якось легше вчитись»; «... на практичному занятті переказати прочитане просто, а от в ігровій ситуації необхідно обрати якнайкращий варіант поведінки».
У педагогічних іграх змінюється і традиційна роль викладача: якщо для майбутнього семінару досить визначити тему і сформулювати питання, то методи проектування у формі гри потребують певної режисерської роботи. Методи ігрового проектування підвищують ефективність підготовки студентів до навчально-виховної роботи у школі водночас сприяють зацікавленості в оволодінні фаховими знаннями, адже дають уявлення про їхнє практичне застосування, тобто створюють мотиваційний фон процесу навчання. Вони не потребують додаткового часу, змін у навчальному плані, органічно поєднуються з апробованими формами роботи, спрямованими на засвоєння програмного матеріалу.
Прикладом таких ігор можуть бути запроваджені нами у практику проведення лабораторних занять з навчального спецкурсу „Громадянська освіта у початкових класах» інсценізації уроків, серед них- інтегрованих, які вимагають знань різних галузей науки, наприклад, інтеграція культурологічних, історичних та правових знань на уроках „Культура народу України», „Основні символи держави»; постановка виховних заходів громадянознавчого спрямування: брейн-рингу „Правила поведінки у суспільстві», конкурсу на кращий лист Президенту України, проекту „Право дітей на вільний розвиток та піклування», екскурсії „Місто, в якому я живу»; рольової гри „Прес-конференція», ділової гри „Права дітей – очима дітей» та ін. На конкретних прикладах студенти ознайомлюються зі змістом, формами, методами та прийомами громадянського виховання школярів, що сприятиме формуванню в них мотивів і потреб у поглибленні й розширенні професійних знань, набутті практичних умінь та навичок.
Такі заняття сприяють розвитку професійної компетенції, громадянської самосвідомості студентів, навички спілкування, а також самоконтролю і саморегуляції, вчать думати, висловлювати свої думки, почуття, емоції, краще розуміти інших людей, допомагають глибше проникнути у внутрішній світ потенційних майбутніх вихованців.
В педагогічній самоосвіті студента можна виділити два аспекти: професійний і особистіснии. Професійний – спрямований на підготовку до вирішення завдань, пов'язаних із педагогічною діяльністю, а особистіснии охоплює коло світоглядних інтересів, захоплень і нахилів, що перебувають поза її межами або у зв'язку з нею. Одним із правил залучення студентів до роботи над собою є збереження добровільності, активізація ініціативи, тобто викладач не повинен примушувати, а має лише спонукати, стимулювати розвиток стійкої потреби в самовихованні.
Одна з основних причин, що гальмує процес самоосвіти і самовиховання, – відсутність педагогічного керівництва з боку викладачів, що охоплює не лише навчально-пізнавальну, але й навчально-дослідницьку і позанавчальну громадську діяльність студентів.
Спостереження свідчать, що студенти, які активно включались у дослідницьку роботу з проблем громадянської освіти молодших школярів, краще володіють уміннями і навичками цієї форми педагогічної діяльності. Так нами підготовлено методичне керівництво з проблем викладання „Громадянської освіти у початкових класах», з елементами керівництва науково-дослідницькою роботою студентів з написання курсових робіт за даною проблематикою у 1-4 класах. За методикою дослідження студентами напрацьовуються курсові та дипломні роботи, реферати, наукові доповіді, статті.
Педагогічна практика створює умови для участі майбутніх учителів у цілісному процесі педагогічної діяльності, спрямованої на формування громадянських якостей молодших школярів, у перебігу якої виникає потреба самостійно розв'язувати реальні педагогічні завдання, добирати відповідні форми, методи і прийоми громадянської освіти і виховання, створювати атмосферу творчого пошуку, стимулювати самоосвіту, самовиховання та самовдосконалення учнів. Саме в рамках педагогічної практики відбувається адаптація до конкретних умов педагогічної діяльності, тому розглядаємо безперервну педагогічну практику як джерело формування, перш за все, базових педагогічних умінь, необхідних майбутньому вчителеві в будь-якій сфері виховної діяльності.
Приємно відзначити, що перебуваючи на навчально-виховній практиці студенти 4-го та 5-го курсу Інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Я. Дем'янчука мали змогу познайомитися з процесом втілення новітніх освітніх технологій організації навчально-виховного процесу з дисципліни „Громадянська освіта». Так, у державному навчальному закладі І ступеня «Гармонія» студенти мали змогу спостерігати та брати участь в організації та керівництві роботою у „Центрі дитячої дипломатії», «Центрі прав дитинства на» уроках „Громадянської освіти» за експериментальною програмою «Крок за кроком». Практиканти також познайомилися зі специфікою організації цілої системи позакласної виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку краєзнавчого спрямування. Позитивні відгуки про отриманий досвід під час проходження практики знаходимо у звітах студентів 4-го та 5-го курсу.
Отже, шляхами підвищення ефективності підготовки студентів педагогічних факультетів до викладання навчальної дисципліни „Громадянська освіта» у початкових класах є збагачення і доповнення громадянознавчими компонентами змісту психолого-педагогічних та фахових дисциплін; впровадження спецкурсу „Громадянська освіта у початкових класах»; удосконалення форм та методів навчання та громадянського виховання студентів, що орієнтують їх на самоосвіту та самовиховання; впровадження інноваційних технологій, які змінюють традиційний співпорядкований характер стосунків викладачів і студентів діяльністю на засадах суб'єкт-суб'єктної взаємодії; стимулювання професійно-вмотивованої творчої активності студентів у позанавчальній громадській діяльності.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 1. Арцишевський Р. А. Громадянська освіта для учнів 9-10 класів. -К. : Гене-за, 2002. -146 с
 2. Варава В. Громадянська освіта в школі: завдання, зміст та форми реалізації. //Завуч. Шкільний світ. – 2006. – №1, – С. 14-32.
 3. Вишневський О. Сучасне українське виховання. //Педагогічні нариси -Львів. : Львівський науково-методичний інститут освіти, 1996. -152 с
 4. Ігнатенко П. Р., Поплужний В. А., Косарева Н. І., Крицька Л. В. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-методичний посібник. – К. : Либідь, 1997. -416 с.
 5. Конституція України. – К. :, 1996.
 6. Концепція громадянської освіти в школах України. //Авторський колектив: В. Жадай, Т. В. Клинченко, Л. М. Мицик, О. Д. Наровлянський, Л. П. Поно-маренко, О. М. Рудік, С. Г. Рябов, І. Г. Тараненко. – К. : 13ИН, 2002.
 7. Сухомлинська О. В. Цінності сучасного виховання. //Педагогіка і психологія. -1997. – №1, – С. 105-111.

 

 
Фото Капча