Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до викладання навчальної дисципліни „Громадянська освіта»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 37. 01
                                                                                                                                  О. Красовська
 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»
 
Анотація
Стаття представляє дослідження проблеми формування громадянської самосвідомості підростаючого покоління. Актуальність її дослідження обумовлена побудовою демократичної держави і необхідністю створення нової системи громадянської освіти учнівської молоді, що базуватиметься на ідеї розвитку самосвідомості особистості в незалежній державі.
Ключові слова: громадянська самосвідомість, громадянська освіта, національні та загальнолюдські цінності.
 
Аннотация
Статья представляет исследование проблемы формирования гражданского самосознания подрастающего поколения. Актуальность ее исследования обусловлена построением демократического государства и необходимостью создания новой системы гражданского образования учащейся молодежи, основанной на идее развития самосознания личности в независимом государстве.
Ключевые слова: гражданское самосознание, гражданское образование, национальные и общечеловеческие ценности.
 
Annotation
The article presents the investigation af the problem of senior pupils' public selfconsiousness upbringing by means. In the work the main periods of the public education idea development are definited; the structure of public selfconsiousness of senior pupils and pedagogical influence.
Key words: public selfconsiousness, public education, national and the whole mankind values.
 
Завдання формування громадянина України ставляться останнім часом у низці концептуальних і нормативних документів. Його виховний аспект розроблено і представлено у проектах концепцій громадянського, національного і патріотичного виховання в Україні, зокрема, П. Ігнатенка, М. Руденка, О. Виш-невського, Р. Арцишевського, О. Сухомлинської.
Питання громадянської освіти знайшли відображення в концепції дванадцятирічної освіти, згідно з якою, школа є осередком формування громадянськості, що має сприяти розвиткові демократичної політичної культури, формуванню громадянської компетентності, політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.
Для поширення ідей громадянської освіти, впровадження її в навчально-виховні заклади, необхідно забезпечити підготовку фахівців у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації; розробку курсів, навчально-методичного забезпечення для підготовки та перепідготовки вчителів.
У 2005-2006 навчальному році спецкурс «Громадянська освіта з методикою викладання у початкових класах» вводиться до навчальних планів педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука з метою підвищення рівня професійної підготовки учителів початкових класів. Необхідність викладання спецкурсу «Громадянська освіта у початкових класах» для майбутніх вчителів 1-4 класів зумовлена включенням нової освітньої галузі «Громадянська освіта» до навчальних планів загальноосвітніх шкіл України. Адже з 1 вересня 2004 року в 3, 4 класах викладається самостійний предмет «Громадянська освіта» (Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2004-2005 н. р. до наказу Міністерства освіти і науки №1/9-337 від 22. 06. 2004 року). У змісті даного курсу акцентується увага на етико-правовому вихованні учнів початкових класів, яке відіграє важливу освітню роль у сучасних умовах розбудови демократичного громадянського суспільства в Україні.
Спецкурс «Громадянська освіта у початкових класах» сприятиме формуванню професійної педагогічної свідомості вчителя початкових класів та передбачає оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми, сучасні педагогічні технології у галузі громадянського виховання молодших школярів.
Побудова програми спецкурсу відповідає структурі загальноприйнятої методичної системи, елементами якої є мета, зміст, організаційні форми, методи, прийоми та засоби навчання.
Перелік знань, умінь і навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни передбачає набуття таких аспектів майбутніми учителями.
Студенти повинні знати:
 • Загальну мету курсу «Громадянська освіта» та навчальні, виховні і роз-вивальні завдання даної дисципліни у 3-4 класах.
 • Методологічні засади та теоретичні основи громадянської освіти та виховання підростаючого покоління українського шкільництва.
 • Зміст та принципи відбору і систематизації матеріалу у курсі «Громадянської освіти» у 3-4 класі.
 • Сутність методів навчання та критерії їхнього відбору залежно від змісту навчального матеріалу, вікових та психологічних особливостей учнів 3-4 класів, специфіки організації навчального процесу у курсі викладання «Громадянської освіти» у початкових класах.
 • Форми організації навчально-виховної діяльності у курсі «Гро-мадянсь-ка освіта»: типи уроків, їх структуру; види позаурочної та поза-класної роботи; форми організації навчально-виховної роботи на уроці: індивідуальну, групову, фронтальну, корпоративну, колективну та ін.
 • Види та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів при вивченні навчальної дисципліни «Громадянська освіта».
Студенти повинні вміти:
 • Відповідно до змісту програми «Громадянської освіти» у 3-4 класах вид іляти елементи знань, уміння, уміння, які повинні бути сформовані у дітей на кожному уроці.
 • Володіти методикою викладу матеріалу у курсі та свідомо вибирати методи навчання на різних етапах уроку «Громадянської освіти».
 • Використовувати різноманітні засоби навчання, зокрема, наочні; вміти їх виготовляти.
 • Складати конспекти уроків відповідно до опрацьованої дидактичної структури.
 • Організовувати групові, індивідуальну, фронтальну, колективну, корпоративну роботу на уроці «Громадянської освіти» у 3-4 класах.
 • Відповідно до визначених критеріїв давати оцінку знанням та умінням учнів у курсі «Громадянської освіти» у 3-4 класах.
Зміст спецкурсу «Громадянська освіта у початкових класах» має інтегрований характер, тому органічно поєднує знання з основ таких наук: педагогіки та вікової психології, методики
Фото Капча