Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка студентів педагогічних ВНЗ до застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання у професійній діяльності

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
                                                                                                                            Г. Ф. МАРТИНЮК
 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Анотація
У статті розглянуто можливості застосування Інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці студентів гуманітарного профілю. Сучасні мультимедійні комп'ютерні програми відкривають доступ до нетрадиційних пошуків інформації-електронні гіпертекстові книги, освітні сайти, дистанційне навчання, все це сприяє підвищенню ефективності навчання, розвитку самостійності студентів.
 
Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения компьютерно-ориентированных технологий при подготовке студентов гуманитарного профилю. Современные мультимедийные компьютерные программы открывают доступ к нетрадиционным поискам информации – электронные гипертекстовые книги, дистанционное обучение, все это способствует развитию самостоятельности студентов.
 
Annotation
The article deals with the possibilities of usage computer oriented tasks (with the help of personal computer). Modern multimedia computer programmers give the access to non-traditional search of information including electronic hypertext books, education sites, distant education/ All these aspects promote teaching effectiveness, develop individual pupils abilities.
 
Підготовці педагогічних кадрів, якості професійної підготовки студентів в університеті в різні періоди розвитку суспільства завжди приділялася неабияка увага. У Національній доктрині розвитку освіти України підготовка педагогічних працівників є необхідною умовою модернізації освіти. [С. 2-4. ]
Основне завдання ВНЗ – підготовка високоякісних спеціалістів, фаховий рівень яких відповідав би сучасним вимогам. Професія вчителя вимагає високої професійної самосвідомості, що базується на міцних знаннях, творчому підході до виконання своїх обов'язків. Система навчання та виховання – основа примноження культурного та інтелектуального рівнів суспільства. Ключову роль в цій системі відіграє викладач, тому його професійне формування, становлення и діяльність відіграють пріоритетну роль в теорії и практиці навчання і виховання.
Підготовка вчителя до професійної діяльності розглядалась у наукових працях психологів та педагогів різних поколінь. (К. Д. Ушинський, П. П. Блонсь-кий, А. С. Макаренко, І. Г. Песталоции, В. А. Сухомлинський, Б. С. Гершунський, В. А. Кузнецова, Є. Н. Шиянов, та ін.) Соціальний аспект підготовки досліджували В. А. Богданова, В. С. Мухіна, В. А. Шаповалова, А. Т. Москаленко, В. Д. Гончарова та ін.
Психологічні особливості підготовки вчителів досліджували П. Я. Гальперін, Є. С. Волков, Б. Г. Ананьева, Л. С. Виготський Н. В. Кузьміна, Д. Н. Узнадзе та ін.
Науково-теоретичні основи готовності майбутніх учителів досліджували (А. І. Щербаков, М. Н. Данилов, Н. В. Кузьміна, Н. ГКушков, С. І. Єршова та ін)
Сисоєва CO. розглядає готовність вчителя, як „цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки. « [5; 112 с]
Із огляду наукових досліджень можемо зробити висновок, що основним завданням педагогічних ВНЗ на сьогодні, є підвищення професійного рівня підготовки спеціалістів. «У весь ріст постає проблема професійної компетенції кадрів... змістити акцент у навчанні при засвоєнні готових знань на розвиток нестандартного мислення, творчих здібностей і якостей, перейти від репродуктивного до творчо-продуктивного типу навчання,... закріплення знань потрібно забезпечувати не повторенням, а їх застосуванням, тобто деякими матеріально-практичними діями. « [1; 263 С]
На сучасному етапі у навчальному процесі здійснюється пошук напрямів і конкретних шляхів для удосконалення системи навчання і виховання особистості. І. Кант в свій час наголошував на постійне вдосконалення системи навчання і виховання, тому, що „кожна епоха повинна мати відповідну їй систему освіти». [2; 471С] Перед викладачами вищих навчальних закладів постає завдання – навчити майбутніх вчителів користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання (СІКТН) ; підготувати їх до життя в інформаційному суспільстві.
Застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує доступність одержання інформації із різних пошукових сайтів, що сприяє інтелектуальному розвитку майбутніх фахівців, підвищує ефективність самоосвіти. У наукових дослідженнях відзначається, що в Україні зараз спостерігається дві тенденції у використанні нових інформаційних технологій: застосування їх за традиційною технологією навчання та орієнтація на дистанційне навчання [6; С. 343-347].
Використання інформаційних технологій у навчанні досіджувались у працях В. П. Безпалька, А. П. Беляева, М. І. Жалдака, В. В. Лаптева, А. Е. Марона, Є. І. Кузнецова, І. А. Румянцева, Ю. І. Машбіця, М. П. Лапчика, А. П. Єршова, Я. А. Ваг-раменко та інших. У цих наукових дослідженнях розглянуті способи класифікації педагогічних програмних засобів
На даний час проведено чимало наукових досліджень з вивчення впливу сучасних інформаційних технологій на навчальний процес, на пізнавальну активність учнів (В. Г. Гриценко, В. І. Сумський, Ю. М. Галатюк, С. О. Подласов, В. Г. Гриценко, В. П. Бригинець, І. О. Теплицькии, Г. Д. Холмська та інші). Результати цих досліджень переконують про переваги поєднання традиційних методичних систем навчання з сучасними новими інформаційними технологіями.
Класифікація інформаційних и комунікаційних технологий (1КТ) за способом їх використання в освітньому процесі, є робота Роберта І. В. та Самой-ленка П. І. «Информационные технологии в науке и образовании» [178 -с],
Фото Капча