Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка студентів педагогічних ВНЗ до застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання у професійній діяльності

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
                                                                                                                            Г. Ф. МАРТИНЮК
 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Анотація
У статті розглянуто можливості застосування Інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці студентів гуманітарного профілю. Сучасні мультимедійні комп'ютерні програми відкривають доступ до нетрадиційних пошуків інформації-електронні гіпертекстові книги, освітні сайти, дистанційне навчання, все це сприяє підвищенню ефективності навчання, розвитку самостійності студентів.
 
Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения компьютерно-ориентированных технологий при подготовке студентов гуманитарного профилю. Современные мультимедийные компьютерные программы открывают доступ к нетрадиционным поискам информации – электронные гипертекстовые книги, дистанционное обучение, все это способствует развитию самостоятельности студентов.
 
Annotation
The article deals with the possibilities of usage computer oriented tasks (with the help of personal computer). Modern multimedia computer programmers give the access to non-traditional search of information including electronic hypertext books, education sites, distant education/ All these aspects promote teaching effectiveness, develop individual pupils abilities.
 
Підготовці педагогічних кадрів, якості професійної підготовки студентів в університеті в різні періоди розвитку суспільства завжди приділялася неабияка увага. У Національній доктрині розвитку освіти України підготовка педагогічних працівників є необхідною умовою модернізації освіти. [С. 2-4. ]
Основне завдання ВНЗ – підготовка високоякісних спеціалістів, фаховий рівень яких відповідав би сучасним вимогам. Професія вчителя вимагає високої професійної самосвідомості, що базується на міцних знаннях, творчому підході до виконання своїх обов'язків. Система навчання та виховання – основа примноження культурного та інтелектуального рівнів суспільства. Ключову роль в цій системі відіграє викладач, тому його професійне формування, становлення и діяльність відіграють пріоритетну роль в теорії и практиці навчання і виховання.
Підготовка вчителя до професійної діяльності розглядалась у наукових працях психологів та педагогів різних поколінь. (К. Д. Ушинський, П. П. Блонсь-кий, А. С. Макаренко, І. Г. Песталоции, В. А. Сухомлинський, Б. С. Гершунський, В. А. Кузнецова, Є. Н. Шиянов, та ін.) Соціальний аспект підготовки досліджували В. А. Богданова, В. С. Мухіна, В. А. Шаповалова, А. Т. Москаленко, В. Д. Гончарова та ін.
Психологічні особливості підготовки вчителів досліджували П. Я. Гальперін, Є. С. Волков, Б. Г. Ананьева, Л. С. Виготський Н. В. Кузьміна, Д. Н. Узнадзе та ін.
Науково-теоретичні основи готовності майбутніх учителів досліджували (А. І. Щербаков, М. Н. Данилов, Н. В. Кузьміна, Н. ГКушков, С. І. Єршова та ін)
Сисоєва CO. розглядає готовність вчителя, як „цілеспрямоване вираження особистості, що включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки. « [5; 112 с]
Із огляду наукових досліджень можемо зробити висновок, що основним завданням педагогічних ВНЗ на сьогодні, є підвищення професійного рівня підготовки спеціалістів. «У весь ріст постає проблема професійної компетенції кадрів... змістити акцент у навчанні при засвоєнні готових знань на розвиток нестандартного мислення, творчих здібностей і якостей, перейти від репродуктивного до творчо-продуктивного типу навчання,... закріплення знань потрібно забезпечувати не повторенням, а їх застосуванням, тобто деякими матеріально-практичними діями. « [1; 263 С]
На сучасному етапі у навчальному процесі здійснюється пошук напрямів і конкретних шляхів для удосконалення системи навчання і виховання особистості. І. Кант в свій час наголошував на постійне вдосконалення системи навчання і виховання, тому, що „кожна епоха повинна мати відповідну їй систему освіти». [2; 471С] Перед викладачами вищих навчальних закладів постає завдання – навчити майбутніх вчителів користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання (СІКТН) ; підготувати їх до життя в інформаційному суспільстві.
Застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує доступність одержання інформації із різних пошукових сайтів, що сприяє інтелектуальному розвитку майбутніх фахівців, підвищує ефективність самоосвіти. У наукових дослідженнях відзначається, що в Україні зараз спостерігається дві тенденції у використанні нових інформаційних технологій: застосування їх за традиційною технологією навчання та орієнтація на дистанційне навчання [6; С. 343-347].
Використання інформаційних технологій у навчанні досіджувались у працях В. П. Безпалька, А. П. Беляева, М. І. Жалдака, В. В. Лаптева, А. Е. Марона, Є. І. Кузнецова, І. А. Румянцева, Ю. І. Машбіця, М. П. Лапчика, А. П. Єршова, Я. А. Ваг-раменко та інших. У цих наукових дослідженнях розглянуті способи класифікації педагогічних програмних засобів
На даний час проведено чимало наукових досліджень з вивчення впливу сучасних інформаційних технологій на навчальний процес, на пізнавальну активність учнів (В. Г. Гриценко, В. І. Сумський, Ю. М. Галатюк, С. О. Подласов, В. Г. Гриценко, В. П. Бригинець, І. О. Теплицькии, Г. Д. Холмська та інші). Результати цих досліджень переконують про переваги поєднання традиційних методичних систем навчання з сучасними новими інформаційними технологіями.
Класифікація інформаційних и комунікаційних технологий (1КТ) за способом їх використання в освітньому процесі, є робота Роберта І. В. та Самой-ленка П. І. «Информационные технологии в науке и образовании» [178 -с], в якій пропонується наступна класифікація використання ІКТ. ІКТ можна застосовувати в якості:
 • засобів навчання, засобів, які удосконалюють процес навчання;
 • інструмента пізнання навколишньої дійсності і самопізнання;
 • засобів розвитку особистості;
 • об'єкта вивчення в рамках курсу інформатики;
 • інформаційно-методичного забезпечення і управління навчально-виховним процесом;
 • засобом комунікацій;
 • засобом автоматизації процесу обробки результатів експерименту і управління;
 • засобом автоматизації процесів контролю і корекції результатів навчальної діяльності;
 • тестування і психодіагностики;
 • засобом організації інтелектуального дозвілля.
Проведений нами аналіз психолого-педагогічної літератури, дисертаційних робіт із досліджуваної проблеми свідчить про те, що автори описують лише часткові методики застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ. При підготовці студентів педагогічних вищих навчальних закладів, застосування ПК майже не розглядались. Потребують досліджень питання застосування комп'ютерної техніки майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей у професійній діяльності. Відсутність програмного забезпечення свідчить про те, що комп'ютерні технології майже не застосовуються у навчальному процесі на гуманітарних спеціальностях, а тільки при вивченні окремих інформатичних дисциплін. Ефективність застосування ПК при підготовці студентів до професійної діяльності залежить від якості педагогічних програмних засобів і від ефективного їх застосування у навчальному процесі. Причину недостатньої якості застосування ПК ми бачимо у недостатній розробленості теоретичних основ комп'ютеризації навчання.
Професійна підготовка студентів гуманітарних спеціальностей до застосування комп'ютерно-орієнтованих завдвнь потребує вирішення ряду завдань. Ліцензійні програмні засоби, які необхідні для користування в університеті дорого коштують, не всі ВУЗи мають змогу придбати. Викладачі, що готують спеціалістів гуманітарного напряму ще достатньо не перекваліфікувались настільки, щоб працювати з програмним продуктами, а є лише користувачами ПК. Також потребує зміни аудиторний фонд, необхідністю є придбання комп'ютерних лабораторій для отримання інформації або переробити аудиторії під застосування ПК.
Ми проводили анкетування для вивчення рівня використання ПК при навчанні серед студентів педагогічного профілю 5 курсу спеціальності «Українська мова, література, історія». В анкету ми внесли блоки дисциплін загаль-нопрофесійного і спеціального циклів. Дані опитування показують, що практично ні на жодній дисципліні не застосовується ПК, крім інформатичних. Такий результат свідчить про відсутнє відповідне програмне забезпечення для дисциплін гуманітарного циклу. Викладачі гуманітарних спеціальностей не володіють комп'ютерною технікою на рівні програмних продуктів. Результати анкетних даних, які отримані нами по інших спеціальностях майже ідентичні. Результати проведених бесід із викладачами ті студентами гуманітарних спеціальностей показують, що ПК застосовується лише як допоміжний навчальний засіб при наборі рефератів, курсових проектів чи дипломних робіт. Окремі аспекти застосування ПК ми виявили проведенні перевірки засвоєння знань -тестів, або ПК застосовують епізодично – для пошуку навчальної інформації. Викладачі визнають необхідність засвоєння програмних продуктів при вивченні професійних дисциплін. Застосування комп'ютерних технологій потребує набуття нових знань із сфери інформатизації, підвищення кваліфікації педагогів. Необхідністю є організація проведення у педагогічних ВНЗ стажувань викладачів професійних дисциплін. Тому актуальною є проблема розробки програмного забезпечення для вивчення професійнихдисциплін, для того щоб майбутні фахівці продовжували застосовувати програмні продукти у професійній діяльності.
Досліджуючи ефективність використання комп'ютерних систем науковці відзначають, що комп'ютери можуть бути з успіхом використані на всіх етапах навчальних занять.
Глибокою за змістом і доступною за формою викладу є лекція, вона виступає основним методом і видом навчальних занять у вищій школі. На лекційних заняттях у студентів формуються основи знань з певної наукової галузі. Тематика лекційного заняття визначається робочою навчальною програмою з тієї чи іншої дисципліни, а обсяг годин – робочим навчальним планом. Навчальний план розробляється із врахуванням закономірностей навчально-виховного процесу університету. Для засвоєння матеріалу дисциплін гуманітарного напряму підготовки майбутнього фахівця лекція дозволяє отримати знання не тільки з того чи іншого предмету, а й поєднувати знання з професійної підготовки майбутнього вчителя.
На лекційних заняттях ми пропонуємо інтерактивний виклад матеріалу, із застосуванням ТЗН. Такий виклад передбачає активну участь студентів, на відміну від традиційної, де – монологічний виклад. Ми використовуємо слайди, зразки, графіку. Така наочність сприяє кращому запам'ятовуванню інформації. Інтерактивна лекція характеризується діалогічним спілкуванням викладачів із студентами.
Комп'ютерну техніку ми застосовуємо на практичних і лабораторних заняттях, при підготовці майбутніх вчителів, так як на цих формах навчання проходить закріплення лекційного матеріалу. На лабораторних заняттях студенти набувають академічних умінь та навичок роботи з комп'ютерними технологіями. Викладач лише спрямовує студента, надає йому певний вибір шляхів досягнення мети лабораторної роботи. Мета лабораторного заняття – навчити студентів творчо застосовувати набуті теоретичні знання, виробити у студентів навички поводження з ПК.
Підготовка майбутнього вчителя залежить від засобів навчання. У нашому випадку, це ПК. Хоча можливе використання і інших технічних засобів, аудіо-відео техніки, наочних посібників, підручників та ін. На даний час широкого застосування набули електронні версії підручників, які зручніші у використанні на противагу традиційним. За допомогою гіпертекстів відбувається швидший пошук навчальної інформації.
Ми пропонуємо розробити такі типи програм:
 • Програми для засвоєння нового матеріалу (пояснення теоретичних засад, закономірностей; введення нових термінів і понять..).
 • Програми для формування практичних умінь і навичок.
 • Програми – тринажери (повторення провідних понять з паралельним здійсненням самоконтролю рівня їх засвоєння.)
 • Програми для поточного і тематичного оцінювання (тестові завдання, контрольні завдання, для визначення рівня знань. Навчальні комп'ютерні програми можуть мати комплексний характер, бути водночас навчальними, тренажерами і контролюючими.
Отже, ефективність застосування інформаційно-комунікаційнихтехнологій залежить від методично правильної організації роботи, яка включає в себе спеціально підготовчу роботу, відбір дидактичного матеріалу (при відборі текстів необхідно враховувати, що чим складніший процес мислення при роботі над текстом, чим більше активності, уваги потрібно, тим ефективніша та вправа для засвоєння навчального матеріалу і розвитку розумових здібностей учнів. Сучасні мультимедійні комп'ютерні програми відкривають доступ до нетрадиційних пошуків інформації – електронні гіпертекстові книги, освітні сайти, дистанційне навчання, все це сприяє підвищенню ефективності навчання, розвитку самостійності студентів. У зв'язку з цим, відкриваються нові можливості для творчого росту останніх.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 1. Єрецький М. І. Удосконалення навчання у технікумі. Навч. мет. посіб. для підвищення кваліфікації викладачів загальнотехнічних і спец, дисциплін серед, і спец. навч. закладів. М. : вища школа. 1987. – С. 6 – 263 С
 2. Кант Й. Антропология с прагматической точки зрения. // Соч. -Т. 6 М., 1966. – с. 471.
 3. Національна доктрина розвитку освіти //Освіта. – 2002. – №26. – С. 2-4.
 4. Роберт И. В., Самойленко П. И. Информационные технологии в науке и образовании. – М., 1998. -178 с.
 5. Сисоева СО. Основи педагогічної творчості. – К. : Випол., 1994. – 112 с.
 6. Швець Д. Е. Соціальна необхідність комп'ютеризації освіти/36. наук. п-раць «Інформаційні технології в освіті». – Бердянськ, 2001. – С. 343-347.

 

 
 
Фото Капча