Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підвищення ефективності діяльності підприємств аграрної сфери на інноваційній основі

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У статті розглянуто ефективність діяльності підприємств аграрної сфери, що обрали інноваційний шлях розвитку, враховуючи регіональні особливості агропромислового виробництва, функціонування та конкурентоспроможність аграрних підприємств країни, науково-технологічні структури матеріально-технічного забезпечення, яке може стати важливим фактором розвитку інноваційної інфраструктури аграрної сфери. На основі аналізу окремих видів техніки за категоріями господарств визначено відсоткове співвідношення, а також окреслено умови створення нових науково-технологічних структур, стимулювання інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах, формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки держави, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, що дозволить забезпечити ефективне використання наявного наукового потенціалу галузі, тісну взаємодію й співпрацю органів державної влади, науки і сільськогосподарських підприємств.
 
The article reviews the performance efficiency of agricultural enterprises sector, which chose an innovative way of development, taking into account regional differences of agricultural production, functionality and competitiveness of agricultural enterprises in the country, scientific and technological structure of logistics, which may become an important factor in the development of innovative infrastructure of agricultural area. Based on the analysis of certain types of farm vehicles by category the author defines its percentage, as well as outlines the conditions of creating new scientific and technological institutions, fostering innovation of agricultural enterprises, forming an effective socially oriented economy of the country, which is able to meet the needs of the domestic market and secure a leading position in the global market for agricultural products and foodstuffs that will ensure effective use of existing scientific potential of this branch, close cooperation and collaboration of government, science, and agricultural enterprises.
 
Ключові слова: агроінновація, технічні засоби, інноваційна діяльність, аграрна сфера.
Keywords: innovation in agriculture, hardware, innovation, agricultural area.
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інноваційний шлях розвитку є одним із головних факторів формування конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, забезпечення економічного зростання і соціального прогресу нашої країни. В умовах економічних трансформацій аграрної сфери України зростає значення інноваційної діяльності, яка охоплює наукові дослідження й розробки та використання нововведень у господарській сфері. Сільськогосподарські підприємства України перебувають у кризовому стані, що характеризується низькою продуктивністю праці, скороченням посівних площ і збитковістю виробництва сільськогосподарської продукції, тому необхідна активізація їх діяльності на інноваційній основі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ряд принципових питань інноваційного розвитку сільського господарства поки що остаточно не визначено, зокрема, механізми стимулювання та державної підтримки інноваційної діяльності, розширення комерційних можливостей фінансування інноваційних розробок і венчурного підприємництва, поглиблення інформаційних та економічних взаємозв’язків між наукою й виробництвом у процесі використання інтелектуальної власності, регіональні аспекти інноваційного процесу в аграрній сфері. Проблеми матеріально-технічного забезпечення машино-тракторного парку завжди були в полі зору науковців, спеціалістів і практиків та знайшли належне відображення у наукових працях Бажала Ю. М., Гордієнка В. П., Данька М. С., Лапко О. О., Макаренка П. М., Мармуль Л. О., Плаксієнка В. Я., Саблука П. Т., Федорчука О. М., Шпичака О. М. тощо.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Враховуючи зазначене, мета статті – сформулювати та надати кількісні оцінки перспективним тенденціям інноваційного розвитку діяльності підприємств аграрної сфери, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення сільського господарства в цілому.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери можливий тільки на основі відповідної моделі, яка має враховувати регіональні особливості агропромислового виробництва і можливості інноваційного розвитку. Становлення інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва є системною проблемою, яка може реалізовуватися за рахунок впровадження агроінновацій [3, С. 30-37].
У найширшому розумінні агроінновація – це нововведення, що реалізується в аграрній сфері. Науковці пропонують різні підходи до визначення цього поняття. Так агроінновацію трактують і як системні впровадження в аграрну сферу результатів науково-дослідної роботи, що приводять до позитивних якісних та кількісних змін у характеристиці взаємозв’язків між біосферою та техносферою, а також поліпшують стан навколишнього середовища, або як результат праці, отриманий завдяки застосуванню нових наукових знань, що перетворюють процес функціонування та розвитку виробничо-господарської системи АПК в напрямі підвищення її ефективності, стійкості та системної якості відносин [2, С. 65-76].
Зазначимо, що в аграрній сфері економіки розвиток інноваційної діяльності стримується унаслідок недосконалості законодавчої бази і недостатнього державного стимулювання інноваційної діяльності, обмеженості внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інновацій і неможливості їх швидкої мобілізації, низького рівня інвестиційної привабливості галузі.
Аграрний сектор є важливою складовою економіки України, від функціонального стану якого в прямій залежності знаходиться продовольча безпека та незалежність держави, розвиток внутрішнього й зовнішнього ринків, а отже і рівень життя населення. За попередніми розрахунками, у 2013 році частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) у загальному обсязі валової доданої вартості усіх галузей економіки склала 9, 1% (у 2012р. – 8, 7%). Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах становив 308, 1 млрд. грн. [4].
Функціонування та конкурентоспроможність аграрних підприємств країни тісно пов’язані з наявною матеріально-виробничою базою, технічними можливостями і підготовленими висококваліфікованими людськими ресурсами.
Вважаємо, що створення нових науково-технологічних структур матеріально-технічного забезпечення може стати важливим фактором розвитку інноваційної інфраструктури аграрної сфери.
Фото Капча