Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підвищення ефективності якості авіатранспортних послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний авіаційний університет
 
ЖЕРЕЙЖ ЖОРЖ ІCCA
 
УДК 629. 73: 338. 46 (043. 3)
 
 
Підвищення ефективності якості авіатранспортних послуг
 
 
08. 07. 04 – економіка транспорту i зв'язку
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному авіаційному університеті Міністерства освіти i науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мова Віктор Васильович – Національний авіаційний університет, професор кафедри Маркетингу та ресурсозабезпечення.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ященко Леонід Андрійович - Національний авіаційний університет, професор кафедри логістики і транспорту кандидат економічних наук Петровський Олег Миколайович – Державний департамент авіаційного транспорту, начальник управління власністю.
Провідна установа – Національний транспортний університет, кафедра менеджменту та підприємництва, м. Київ.
Захист відбудеться 27 червня 2002 p. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 062. 02 у Національному авіаційному університеті за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 2, ауд. 418.
з дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.
Автореферат розісланий _____ травня 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. З подальшим розвитком ринкових відносин і посиленням конкуренції все більшу роль в економіці кожної країни набуває проблема якості, яка актуальна не тільки абсолютно для всіх товарів та послуг, але і для життя суспільства загалом.
У останні десятиріччя значно зросла транспортна складова якості життя, що відображує зростання потреби в територіальних переміщеннях, особливо на далекі відстані. Сучасний розвиток ринку послуг, в тому числі транспортних, його перетворення в ринок “споживача”, посилення конкурентної боротьби виробників послуг за кожного споживача, призвели до перегляду традиційних поглядів на роль і місце сектора послуг в світовій економіці і взаємодію виробників і споживачів в процесі надання і використання транспортних послуг.
Цей процес супроводжується як збільшенням кількості авіаційних організацій – авіакомпаній, аеропортів тощо, які гостро конкурують на ринку авіаперевезень, так і зростанням вимогливості з боку авіапасажирів до рівня якості авіатранспортних послуг і супутнього сервісу. Для правильного вибору економічної стратегії необхідно, з позицій системного підходу, виявити закономірності і взаємозв'язки цих явищ, дослідити механізми забезпечення ефективного функціонування організацій повітряного транспорту і задоволення авіапасажирів якістю існуючих авіатранспортних послуг.
Науковою базою сучасних конкурентноздатних економічних стратегій на авіаційному ринку стає, одночасно з використанням досягнень науково-технічного процесу, загальне управління якістю, як найважливіша національна програма, і вивчення поведінки споживачів, що засновані на обліку індивідуальної мотивації, персональних цінностей і особистих відносин споживачів до якості продукції або послуги.
В той же час рівень сучасних наукових досліджень у цьому напрямку не відповідає вимогам ринку авіатранспортних послуг. Необхідність вирішення цієї проблеми підтвержує актуальність наукових досліджень якості авіатранспортних послуг, що виконані в дисертаційній роботі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з дослідженнями ринку авіатранспортних послуг, що проводяться за темами “Теоретичні основи та методи маркетингу торговельних підприємств”, “Організація та маркетинг систем електронної комерції” (459/33 МОН) в Київського Національного торговельно-економічного університету та Національного авіаційного університеті
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка підходів для подальшого розвитку теоретичних основ формування якості авіатранспортних послуг для підвищення ефективності їх використання.
Основними задачами дослідження є:
- визначення економічної суті категорії якості і побудова дерева якості;
- виявлення особливостей специфічної категорії продукції послуг і розробка “петлі якості” послуги;
- дослідження наукових підходів до визначення вартості якості;
- аналіз тенденцій розвитку світового авіаційного ринку і динаміки авіаперевезень країн Середнього і Близького Сходу;
- виявлення особливостей авіатранспортних послуг і класифікація параметрів їх якості;
- анкетування авіапасажирів, які користуються послугами повітряного транспорту Лівану і виділення ключових етапів процесу авіаперевезення, що забезпечують інтегральну якість авіатранспортної послуги;
- вивчення проблеми якості споживання і моделювання поведінки споживачів авіатранспортних послуг;
- встановлення принципів взаємодії складових інтегрованої системи “Авіакомпанія – Авіапасажир” і розробка економічної стратегії “утримання своїх” авіапасажирів;
- структурування системи показників ефективності якості авіатранспортних послуг.
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є якість авіатранспортних послуг як соціально-економічної категорії. Предметом дослідження є шляхи і методи забезпечення ефективності якості авіатранспортної послуги (на прикладі повітряного транспорту Лівану).
Методологія і методичні основи дослідження. Теоретичною і методологічною основою виконаного дослідження є фундаментальні положення і праці відомих вчених в сфері економіки та управління якістю, міжнародні стандарти якості та нормативні акти ІКАО – міжнародної організації цивільної авіації, а також сучасні методологічні підходи щодо формування принципів загального управління якістю та моделювання поведінки споживачів. У процесі досліджень використані праці провідних вчених у галузі якості, зокрема Глічова О. В., Деминга Є., Джурана Дж., Ісікава К., Калити П. Я., Львова Д. С., Фейгенбаума А., Харрінгтона Дж., Джеймса Ф. Енджела, Мартіна Фішбейна та інших.
В дисертації використані сучасні методи аналізу діяльності авіатранспорту, методи моделювання, графічні і графоаналітичні методи.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертаційної
Фото Капча