Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльний аналіз впливу різних фітнес-програм на фізичний стан жінок 21-35 років

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Порівняльний аналіз впливу різних фітнес-програм
 
На фізичний стан жінок 21-35 років Гнітецька Т. В., Кренделева В., Міцкевич І.
 
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу впливу сучасних фітнес-програм на морфофункціональний стан жінок першого зрілого віку.
Ключові слова: фітнес-програми, жінки першого зрілого віку, фізичний стан, порівняльний аналіз.
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу влияния современных фитнес-программ на морфофункциональное состояние женщин первого зрелого возраста.
Ключевые слова: фитнес-программы, женщины первого зрелого возраста, физическое состояние, сравнительный анализ.
Annotation. The article is devoted the comparative analysis of influence of the modern programs of fitness on the morfofunctional state of women of the first mature age.
Key words: programs of fitness, women of the first mature age, physical fitness, comparative analysis.
Постановка проблеми. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технологій нині користуються високою популярністю серед жінок зрілого віку. Відомо, що за ознакою кількості видів рухової діяльності розрізняють фітнес програми, що ґрунтуються на: а) одному; б) декількох видах рухової діяльності; в) на поєднаннях видів рухової активності з різними факторами здорового способу життя. За спрямованістю фітнес-програми поділяють на такі: а) види аеробної спрямованості (аеробіка, оздоровча ходьба, спінбайк-аеробіка (на велотренажерах), на кардіотренажерах та ін.) ; б) оздоровчі види гімнастики (степ-аеробіка (на спеціальних степ-платформах), фітбол-аеробіка (на спеціальних м’ячах), танцювальна аеробіка (стилі: хіп-хоп, аероданс, латина, сіті-джем та ін.) ; в) види силової спрямованості (культуризм, атлетична гімнастика, каланетика) ; г) на поєднанні видів гімнастики і силової спрямованості (шейпінг, система Пілатеса) ; ґ) види рухової активності у воді (аквастеп, акваджогінг і т. д.) ; д) рекреативні види рухової активності та ін. [10]. Вони можуть організовуватися з метою оздоровчо-кондиційного або спортивно-орієнтовного вдосконалення людини, в організованих групових або індивідуальних занять. Велика різноманітність видів рухової діяльності дає можливість творчого підходу до формування змісту фітнес-програм. З іншого боку, широкий арсенал фітнес-програм може викликати труднощі при виборі такої їх спрямованості, що найбільше задовольняє персональні інтереси жінок. Тому дослідження ефективності різних варіантів фітнес-програм залишається актуальною науковою проблемою.
Аналіз останніх досліджень свідчить, що питання організації і методики фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку вивчали достатньо значне коло вітчизняних і зарубіжних науковців.
Зокрема, дослідження Солодовіченко О. Є. [8], О. С. Губаревої [за 1], Н. М. Ковальчук [4] С. В. Сологубової [7] дають змогу простежити ефект впливу оздоровчих занять в структурі яких поєднуються засоби: 1) комплексного використання різних видів гімнастики; 2) ритмічної гімнастики і оздоровчого бігу; 3) легкоатлетичних, загальнорозвиваючих вправ та плавання; 4) аеробіки, вправ з предметами, на тренажерах, дихальних вправ та Хатха-йоги.
В. Ю. Давидов, А. І. Шамардін, Г. О. Краснов [за1] пропонують для жінок комплексну програму занять аквафітнесом. Дослідження Н. М. Баламутової, Л. В. Шейко, І. П. Олейнікова [2] висвітлюють ефективність оздоровчих тренувань плаванням для жінок різних вікових груп. А. Ященко, О. Майданюк, Н. Гоглювата [11] вивчали вплив занять аквааеробікою на стан мозкового кровообігу у жінок 21-35 років.
Дослідження Ю. І. Таран [9], В. Г. Ареф’єва [1] приурочені систематизації й аналізу сучасних фітнес-програм, що використовуються в оздоровчій фізичній культурі для жінок першого зрілого віку.
Дисертаційне дослідження Т. В. Івчатової [3] розкриває проблему корекції тілобудови жінок першого зрілого віку з врахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла.
Ґрунтовну систематизацію й аналіз сучасних фітнес-програм, які можуть використовуватися для реалізації фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і соціально-психологічних потреб та інтересів різних груп населення наводять М. М. Булатова, Ю. О. Усачов у фаховому навчальному підручнику [10].
Разом з тим, залишається гострою потреба наукових досліджень в системі сучасних оздоровчих фітнес-технологій жінок першого зрілого віку.
Мета дослідження: дослідити вплив різних програм оздоровчого фітнесу на морфофункціональний стан жінок 21-35 років.
Результати дослідження та їх обговорення. Педагогічний експеримент полягав у перевірці ефективності двох різних фітнес-програм для вдосконалення морфо функціонального стану жінок 21-35 років. З цією метою було організовано дві експериментальні групи. Кількість занять на тиждень та їх тривалість була однаковою для обох груп – тричі на тиждень по 60 хв. Відмінність полягала у методиці занять (табл. 1).
 
Таблиця 1
Зміст програм занять в експериментальних групах
№ заняття
в тижніекспериментальна
група – 1 (ЕГ-1) № заняття в тижніекспериментальна
група – 2 (ЕГ-2) 
ІТанцювальна аеробіка
стилю “Хіп-хоп”ІПоєднання аеробіки з вправами силової спрямованості за системою вправ Пілатеса
ІІТанцювальна аеробіка
стилю “Латина”ІІТанцювальна аеробіка стилів “Хіп-хоп” і “Латина”
ІІІТанцювальна аеробіка
стилю “Тай-бо”ІІІПоєднання аеробіки з вправами силової спрямованості – за системою “Шейпінг”
Методичні особли-востіПереважна аеробна спрямованість занять, розвиток координаційних здатностей, музично-ритмічних навичок – 75, 0% часу;
силова спрямованість, гнучкість та ін. – 25, 0% Мето-дичні особ-ливостіПереважна аеробно-сило-ва спрямованість занять, розвиток гнучкості -
75, 0% часу;
розвиток координаційних здатностей, музично-рит-мічних навичок та ін. – 25, 0% 
 
Заняття експериментальної групи-1 проводилася на базі спортивного комплексу ВАТ Електротермометрія (м. Луцьк), експериментальної групи – 2 – фітнес-центрі Рaver atletik (м. Ківерці). У дослідженні з кожної групи брали участь по 10 жінок 21-35 років. Експеримент тривав 6 місяців
Фото Капча