Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практична робота № 2. Розслідування нещасних випадків на виробництві

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Практична робота № 2
 
Розслідування нещасних випадків на виробництві
 
Аналіз ситуації з використанням розігрування ролей
Мета: Набуття практичних навичок розслідування і профілактики випадків виробничого травматизму
Робота виконується у формі ігрового заняття, на якому у студентів формуються і закріплюються знання обов'язків і послідовності дій посадових осіб у разі нещасних випадків, а також уміння класифікувати такі випадки, оформляти відповідну документацію за розслідуванням, виявляти їх причини, розробляти заходи попередження виробничого травматизму.
 
Мотивація навчання:
 
Робота на промисловому підприємстві має багато складових і потребує від фахівця як глибоких теоретичних знань спеціальних предметів, так і практичних навичок організації виробничого процесу. Курс “Охорона праці” включає такі блоки як “ Санітарно-гігієнічні умови праці”, «Техніка безпеки та виробнича санітарія», «Виробничий травматизм та професійні захворювання», вивчення яких допомагає студентам набути певних знань та навичок практичної роботи. 
Тема сьогоднішнього заняття є дуже важливою з точки зору набуття навичок для оцінки виробничих травмо небезпечних ситуацій та їх відповідності діючому законодавству. В подальшій професійній діяльності знання , набуті на сьогоднішньому занятті, знадобляться вам на будь-якому підприємстві чи установі. Ви закінчуєте навчання в технікумі і готуєтесь до практичної діяльності. Ось де вам знадобляться всі набуті знання! І дуже пошкодують ті студенти, які під час занять слухали неуважно, не складали конспектів, не робили домашніх завдань, не приймали активної участі у обговоренні виробничих ситуацій. Особливо це стосується сьогоднішньої теми, бо від нещасних випадків не застрахований ніхто з працюючих на виробництві. 
 
Учасники заняття та їх функції
 
На занятті студенти ознайомлюються з виробничою ситуацією і, аналізуючи її, виступають у ролях роботодавця, начальника (фахівця) служби охорони праці, керівника структурного підрозділу (начальника цеху, завідувача лабораторії), представника профспілкового комітету, керівника робіт на місці, де стався нещасний випадок (майстра, бригадира тощо), свідків, потерпілого та інших. У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до складу комісії з розслідування включається також представник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Перед заняттям група ділиться на ігрові команди по чотири-п'ять студентів. Склад команд формується за бажанням учасників. Ролі в команді розподіляють з одержанням ігрових завдань.
Функції учасників заняття
Перший керівник (роботодавець):
забезпечує правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь, аварій, пожеж на виробництві згідно з чинним Порядком та нормативно-технічною документацією;
бере участь у розслідуванні групових і смертельних нещасних випадків, у розробці заходів їх запобігання, направляє матеріали розслідування у відповідні органи, організовує і здійснює контроль за виконанням ухвалених планів;
розглядає і затверджує акти про нещасні випадки за формою Н-5, формою Н-1 (або формою НПВ, за формою П-5) і передає їх за призначенням згідно з чинним Порядком.
забезпечує додержання «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві».
Начальник (фахівець) служби охорони праці:
бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що мали місце на виробництві, на правах голови комісії;
аналізує стан і причини виробничого травматизму й професійних захворювань, складає разом з відповідними службами заходи запобігання нещасним випадкам, організує їх виконання;
здійснює контроль за додержанням «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві».
Керівник структурного підрозділу:
забезпечує виробничі процеси і роботи згідно з проектами, вимогами правил та інструкцій і норм безпеки;
організує зберігання, транспортування, застосування і знешкодження отруйних, їдких, вибухо- і пожежонебезпечних речовин відповідно до правил і норм безпеки, стежить за передбаченим технічною документацією веденням технологічних процесів;
забезпечує справний стан і правильну експлуатацію будівель і споруд, виробничого устаткування в цеху, вантажопідйомних і транспортних засобів, зйомних вантажозахватних пристосувань, захисних і блокувальних пристроїв, робочих місць, проїздів, проходів, санітарно-побутових приміщень тощо;
повідомляє керівнику підприємства і профспілковому комітету про нещасний випадок у цеху;
разом з членами комісії розслідує нещасний випадок, встановлює його причини, розробляє заходи для попередження аналогічних випадків, складає акти за формою Н-5, Н-1(або НПВ), карту за формою П-5;
забезпечує виконання передбачених в актах заходів (у визначені терміни) та інформує про це службу охорони праці;
після закінчення тимчасової непрацездатності постраждалого повідомляє про наслідки нещасного випадку;
повідомляє майстрам( начальникам змін) про нещасні випадки, що мали місце в цеху та в інших підрозділах підприємства; щоб запобігти травматизму з аналогічних причин, організовує перевірку об'єктів і робочих місць.
Керівник робіт (майстер):
•забезпечує організацію робіт, експлуатацію устаткування і механізмів, утримання робочих місць відповідно до вимог стандартів ССБП, ДСТУ, правил і норм охорони праці;
•контролює дотримання підлеглими правил, норм, інструкцій з охорони праці, вимог технологічних процесів, правильне використання засобів індивідуального захисту;
стежить за справним станом і правильною експлуатацією устаткування, інструментів, виробничого інвентарю, огороджень, запобіжних та інших технічних пристроїв безпеки, за безперебійною роботою вентиляційних установок і систем, нормальним освітленням робочих місць, правильним використанням спецодягу, засобів індивідуального захисту;
повідомляє негайно керівництву структурного підрозділу (в разі потреби — одному з керівників підприємства) і в профспілковий комітет про нещасний випадок, організовує надання першої допомоги потерпілому і відправляє його в медичну установу, вживає заходів, щоб
Фото Капча