Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практичні аспекти застосування інноваційних маркетингових стратегій

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Практичні аспекти застосування інноваційних маркетингових стратегій
 
Питуляк Н. С.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»
Тучіна Ю. С.
студент
Національного університету ««Львівська політехніка»
Досліджено проблеми розвитку сучасних маркетингових стратегій та аспекти їхнього застосування на практиці. Обґрунтовано необхідність запровадження маркетингових інноваційних технологій у діяльність підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності. Наголошено на доцільності запровадження інноваційних рішень у маркетингу.
Ключові слова: нетрадиційні методи маркетингу, емоції, економіка вражень, маркетингові стратегії, маркетинг вражень, екстрим маркетинг, екобрендинг.
Пытуляк Н. С., Тучина Ю. С. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Исследованы проблемы развития современных маркетинговых стратегий и аспекты их применения на практике. Обоснована необходимость введения маркетинговых инновационных технологий в деятельность предприятий с целью повышения конкурентоспособности. Отмечено целесообразность внедрения инновационных решений в маркетинге.
Ключевые слова: нетрадиционные методы маркетинга, эмоции, экономика впечатлений, маркетинговые стратегии, маркетинг впечатлений, экстрим маркетинг, екобрендинг.
Pytuliak N. S., Tuchina Yu. S. PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES
This article explores the problems of modern marketing strategies and aspects of their application in practice. The necessity of introducing innovative technologies in marketing activities of enterprises to improve competitiveness is proved. The feasibility of introducing innovative solutions in marketing is emphasized.
Keywords: non-traditional marketing methods, emotions, experience economy, marketing strategies, marketing experience, extreme marketing, eœbranding.
Постановка проблеми. Інноваційний розвиток є закономірним для світової економіки XXI століття. Сьогодні суспільство так стрімко набуває розвитку, що маркетингові підходи, концепції та стратегії дуже швидко становляться неефективними для просування товарів чи послуг, тому зарубіжний досвід свідчить, що маркетингова політика має ґрунтуватися на принципах інноваційних стратегій маркетингу.
У сучасних умовах ринкової економіки та посилення конкуренції основними умовами ефективного надходження товару (послуги) від виробника до споживача є використання інноваційних маркетингових технологій, оскільки традиційні концепції маркетингу не можуть гарантувати успіх у реалізації та просуванні товарів. Просування товару створює образ престижності фірми та її товарів, підтримує популярність існуючих товарів, створює сприятливу атмосферу для фірми та її товарів у змаганні з конкурентами, тому дана діяльність потребує творчого підходу і нетрадиційних рішень, що вимагає її детального розгляду та вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення та розвитку маркетингу присвячена значна кількість наукових праць. Зокрема, загальні теоретичні основи маркетингу відображені в дослідженнях таких зарубіжних науковців: Ф. Котлера, Д. Каллітона, Д. МакКарті, Д. Ліхтен- тала, Р. Льона, Й. Шумпетера, Д. Траута, Эл Райса та інших. Серед вітчизняних науковців проблеми маркетингу досліджували О. І. Амоша, А. В. Войчак, Ю. А. Дайновський, С. М. Ілляшенко, Є. В. Крикав- ський, Н. В. Куденко, П. А. Орлов, А. Ф. Павленко, П. Г. Перерва, Т. О. Примак, І. Л. Решетнікова, Л. Ф. Романенко, С. К. Харічков, Н. І. Чухрай та ін.
Однак в цих працях переважно аналізуються різні аспекти формування, розвитку та впровадження концепцій маркетингу інновацій. Питання розвитку інноваційних маркетингових стратегій та їхнє застосування на практиці досліджено недостатньо.
Мета статті. На основі викладеного можна сформулювати мету написання статті, яка полягає в пошуку та аналізі нових нетрадиційних методів маркетингу, що базуються на психологічних особливостях поведінки споживача; аналізі ефективності їхнього використання в умовах подолання глобальної економічної кризи, зокрема в економіці України, а також дослідження практичних особливостей застосування даних стратегій.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні важко переоцінити важливість маркетингової діяльності фірм на вітчизняному ринку. Метою маркетингу є підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що, своєю чергою, призведе до підвищення рівня життя в країні та його якості. Але суспільство так стрімко розвивається, що маркетингові підходи, концепції та стратегії дуже швидко стають неефективними для просування товарів чи послуг. Саме тому підприємці ведуть активний пошук нових стимулюючих методів маркетингової політики, які призвели б до успіху у реалізації власної продукції. Тож сьогодні звичайні концепції маркетингу не можуть гарантувати успіху у реалізації та просуванні товарів. Світ потребує нових інноваційних технологій.
Пітер Фіск, англійський маркетолог, консультант за стратегічним розвитком (серед його клієнтів такі компанії, як «Coca-Cola», «American Express», «Red Bull», «Microsoft» та інші), письменник і інноватор, виділяє декілька нових маркетингових стратегій, що розвиваються, та які матимуть успіх найближчим часом [1]: «Ціноутворення фріміум» («Freemium pricing») – концепція впроваджується від додатків до ігор, чиї користувачі тепер знайомі з ідеєю отримання продукту безкоштовно, але з оплатою за керовані оновлення та модернізації. Тепер прийшов час застосувати цю модель до інших ринків.
«Поширення щастя» («Spreading happiness») – бренди демонструють щасливу і очманілу поведінку у всьому світі цього року як гарну відповідь економічному спаду і стагнації, слідуючи новаторським ідеям «Zappos» та «Coca-Cola».
«Створення історії бренду» («Brand storytelling») – люди шукають достовірності в комунікаціях навколо себе, а бренди часто розглядаються ними як «поверхневі і неправдиві» комунікації. Історії та розповіді можуть надати брендам більше глибини, відчутності і стати зрозуміліше для людей. Чому б не розповісти історію іншим як «плітку» або слух (побудова історії бренду в середовищі лояльних споживачів). Наприклад, ковбой Мальборо або адреналін з Red Bull.
«Тема добробуту» («Wellbeing themes») – більш важливим, ніж
Фото Капча