Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практикум з курсу „Теорія механізмів і машин”/В.М.Стрілець, Б.І.Червоний, І.Т.Шинкаренко, І.О.Похильчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 107 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
В.М.Стрілець, Б.І.Червоний, І.Т.Шинкаренко, І.О.Похильчук
 
ПРАКТИКУМ
з курсу
„ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН”
 
Рекомендовано Вченою радою НУВГП як практикум для підготовки бакалаврів за напрямом 0902 „Інженерна механіка”
РІВНЕ 2006
 
УДК 621.01(075.8)
ББК 34.4 Я7
 
Рекомендовано Вченою радою НУВГП як практикум для підготовки бакалаврів за напрямом 0902 „Інженерна механіка”. Протокол №             від .       травня 2006 р
 
Рецензенти:
Кравець С.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри БДММіО;
Марчук М.М., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри ААГ і ТКМ.
 
Практикум з курсу „Теорія механізмів і машин”/В.М.Стрілець, Б.І.Червоний, І.Т.Шинкаренко, І.О.Похильчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 107 с.
 
 
У практикумі розглянуто зміст практичних занять та послідовність виконання курсового проектування. Наведені тематика і обсяг курсового проектування, оформлення розрахунково-пояснювальної записки і креслень та приклад виконання курсового проекту.
Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 0902 „Інженерна механіка”.
Іл. 49. Табл. 39. Бібліогр.: 8 назв.
 
УДК 621.01(075.8)
ББК 34.4 Я7
 
© Стрілець В.М, Червоний Б.І., Шинкаренко І.Т., Похильчук І.О., 2006
© Національний університет водного господарства та природокористування, 2006
 
В С Т У П
 
Технічний рівень окремих галузей народного господарства країни визначається рівнем машинобудування вцілому. Провідна роль машинобудування серед інших галузей народного господарства визначається тим, що основні виробничі процеси в усіх галузях промисловості, будівництві і сільському господарстві виконують машини.
Ефективність реконструкції і темпи економічного розвитку України в вирішальній мірі залежать від машинобудування. Саме в ньому матеріалізуються основні науково–технічні ідеї, створюються нові знаряддя праці, системи машин, які визначають прогрес в інших галузях народного господарства. Тут закладаються основи широкого виходу на принципово нові ресурсозберігаючі технології, підвищення продуктивності праці і якості продукції.
Як би не називали наш технічний вік – віком космосу, електроніки чи віком атому – основою технічного прогресу була і залишається машина. Сучасні машини забезпечують багаторазове підвищення продуктивності праці людини. В той час, коли людина може розвивати потужність приблизно 0,1кВт, сучасні електричні генератори будують потужністю більше 1млн.кВт.
Розвиток машинобудування і засобів автоматизації забезпечує можливість автоматичної роботи окремих машин, груп машин і автоматичних ліній в цехах заводів під контролем людини.
Створення нових, більш досконалих механізмів і машин вимагає розвитку існуючих і розробки сучасних інженерних методів дослідження і проектування цих машин. У вирішенні вищеназваних задач важлива роль належить курсу „Теорія механізмів і машин”, який являється безпосередньо складовою у вивченні питань машинобудування.
Навчальним планом для студентів механіко–енергетичного факультету напряму підготовки 0902 „Інженерна механіка” денної форми навчання передбачається виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин в V семестрі, а для студентів заочної форми – в VІ семестрі.
Курсовий проект з курсу „Теорія механізмів і машин” є першою самостійною роботою студентів по комплексному проектуванню і дослідженню механізмів, котрі являються складовими частинами транспортних і спеціальних машин та технологічного обладнання для їх технічного обслуговування і ремонту.
Виконання курсового проекту з теорії механізмів і машин вимагає від студентів відповідної підготовки з математики, фізики, теоретичної механіки, інженерної графіки, обчислювальної техніки та теорії механізмів і машин. В процесі виконання курсового проекту студенти отримують навики у використанні сучасних методів дослідження і проектування механізмів і машин для вирішення практичних задач.
Курсове проектування з курсу „Теорія механізмів і машин” готує студентів до викиконання курсових проектів з курсів „Деталі машин”, курсу „Підйомно–транспортні машини” та ін., а в кінцевому результаті до дипломного проектування, а також привчає студентів до розв’язування конкретних інженерних задач, використання навчальних посібників, довідкової літератури, прививає навики науково–дослідної роботи та використання сучасних ЕОМ.
 
ТЕМАТИКА І ОБ’ЄМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
 
Курсовий проект включає в себе задачі по проектуванню і дослідженню найбільш розповсюджених важільних, кулачкових та зубчастих механізмів і передбачає закріплення, поглиблення і узагальнення теоретичних знань, набутих при вивченні курсу „Теорія механізмів і машин”.
Курсовий проект виконується згідно індивідуального завдання, яке отримує студент від керівника курсового проектування.
У відповідності з навчальним планом і робочою програмою з курсу „Теорія механізмів і машин” курсовий проект складається із трьох аркушів креслень формату А1 (розмір 594х841) і розрахунково пояснювальної записки обсягом 25...30 аркушів формату А4 (розмір 210х297).
Виконання курсового проекту вимагає розв’язування цілої сукупності задач синтезу, кінематичного і динамічного аналізу важільного механізму та динамічного синтезу кулачкового і геометричного синтезу зубчастого механізмів.
В більшості випадків ці задачі взаємопов’язані: правильність розв’язування наступної задачі в значній мірі залежить від вихідних даних, які являються результатом розв’язування попердньої задачі. А тому курсовий проект повинен виконуваться в певній послідовності.
Перед тим, як почати розробку того чи іншого етапу курсового проекту, необхідно чітко вияснити постановку задачі, яку необхідно розв’язувати, затим, користуючись навчальною літературою та конспектом лекцій з курсу „Теорія механізмів і машин”, вивчити методи її
Фото Капча