Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гавлітіна Тетяна Миколаївна
 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 
Важливим фактором створення умов для забезпечення якісної освіти педагогічних працівників є інноваційна діяльність обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка передбачає:
‒розробку наукової концепції інституту;
‒реалізацію наукової теми інституту;
‒науково-дослідну та науково-методичну роботу структурних підрозділів інституту;
‒координацію науково-педагогічних досліджень наукових установ, установ освіти і навчальних закладів.
Сворення наукової концепції інституту передбачало аргументацію необхідності постійного навчання педагогів, спрямування творчого та інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів на професійний розвиток.
Науково-дослідна тема інституту „Формування готовності педагогічних кадрів до інноваційної діяльності засобами післядипломної педагогічної освіти» співзвучна із завданнями післядипломної педагогічної освіти в сучасних умовах входження України в світове співтовариство та програмними засадами професійної підготовки педагогів. Метою наукового дослідження стала розробка, дослідна перевірка і впровадження в практику діяльності обласного інституту післядипломної педагогічної освіти системи формування готовності педагогічних кадрів області до пошуково-творчої інноваційної діяльності, що забезпечить якісно новий рівень ефективності освіти. Тому проблема формування готовності педагогів до інноваційної діяльності розкриває актуальні і практичні психолого-педагогічні підходи до професійного розвитку і поведінки педагога в інноваційному просторі освіти і розглядається на основі методологічного аспекту його підготовки, інноваційної грамотності та дослідницької компетентності, орієнтиром чого стала принципова позиція щодо зміни шляхів розвитку педагогічної системи в цілому та переорієнтація педагога у дослідницьку площину, на моделювання інноваційних процесів у школі, розробку і оновлення педагогічних та методичних технологій.
Визначення особливостей інноваційної діяльності інституту спрямоване на методичне забезпечення підготовки конкурентоздатного педагога-професіонала на освітньому ринку. Серед актуальних об’єктів пошукової діяльності – нові освітні технології, методи навчальної діяльності, методи виховної взаємодії, педагогічна техніка, інноваційна педагогічна практика. Новизна дослідження полягає у спрямуванні процесу науково-методичної підготовки педагога в системі безперевного навчання на його конкурентоспроможність засобами пошуково-дослідницької діяльності та розробки інновацій, нових технологій формування дослідницької і пошукової діяльності вчителя в системі методичного супроводу розвитку освіти в області, районі, навчальних закладах.
Ефективне запровадження в систему курсової роботи і в міжатестаційний період інституту інноваційних форм і методів діяльності дасть змогу педагогам освоїти нові освітні технології, розширити можливості і потребу в індивідуальному особистісному зростанні, творчо вирішувати проблеми, критично мислити, вільно орієнтуватись у всезростаючому інформаційному просторі, переосмислити власну світоглядну позицію, внести корективи до педагогічного процесу. Конкретизуючи аспекти підготовки інноваційного педагога, приходимо до висновку, що неортодоксально мислячий педагог, який глибоко і системно аналізує проблеми освітнього простору, постійно здійснює пошук нових способів перетворення парадигмального різномаїття педагогічної реальності.
Для створення належного науково-методичного супроводу розвитку освіти в області та організації і проведення науково-педагогічних досліджень в освітніх установах, навчальних закладах області в структурі РОІППО функціонують науково-дослідницькі лабораторії, в структурі кафедр, навчально-методичних кабінетів діють ТНДК (тимчасові науково-дослідні колективи). Науково-педагогічні працівники інституту здійснюють наукове керівництво, наукове консультування та експертизу наукових розробок. Проводяться виїзні засідання лабораторій, ТНДК у базових експериментальних навчальних закладах. За етапами науково-дослідної експериментальної роботи здійснюється звітування на засіданні вченої ради інституту. Організація і підсумки експериментів оформляються у вигляді наказів. Оприлюднення результативності науково-дослідної експериментальної роботи структурних підрозділів інституту, навчальних закладів і освітніх установ традиційно проходить під час урочистостей з нагоди Дня науки. За підсумками досліджень визначаються та нагороджуються дипломами кращі автори розробок, педагоги-дослідники, менеджери науки, молоді науковці року. Результативність та перспективи науково-педагогічних досліджень РОІППО нижче подаємо схематично.
Як підсумок наукових досліджень – із 2007 року на базі інституту проведено 7 Всеукраїнських науково-практичних конференцій: „Формування готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти“, „Особиситісно-зорієнтоване навчання української мови і літератури“ (спільно з Інститутом педагогіки АПН України), „Формування конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні“ (спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та Рівненським державним гуманітарним університетом), „Науково-організаційні засади розвитку психологічної служби системи освіти“ (спільно з Українським центром практичної психології), „Гетьман Мазепа в контексті гуманітарної освіти учнів“ (спільно з МОН України та Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені Степана Дем’янчука), «Формування естетично-ціннісного ставлення учнів до навколишнього світу в умовах створення нової моделі школи естетичної культури» (спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інститутом проблем виховання НАПН України), „Професійний розвиток педагога всистемі безперервної післядипломної освіти (спільно з УМО НАПН України).
Для прикладу, подаємо рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Професійний розвиток педагога в системі безперервної післядипломної освіти» (9 лютого 2010 року).
Рекомендації
У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні та розширення міжнародних партнерських зв’язків в освіті на основі реалізації ідей Болонського процесу та євроатлантичної інтеграції основна увага у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів надається теоретичному та практичному обґрунтуванню професійного розвитку педагога в системі безперервної післядипломної освіти. У вирішенні даного питання враховується специфіка трансформації професійних функцій педагогів різних країн та організація їх освіти впродовж життя.
Актуальними проблемами інститутів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є організація безперервної післядипломної освіти та створення відповідних педагогічних умов для професійного зростання вчителів-практиків, сприяння всебічному усвідомленню педагогом необхідності фахового розвитку задля власного професійного зростання та зміни парадигми вітчизняної освіти.
Аналіз педагогічних умов, шляхів оптимізації функціонування інститутів післядипломної освіти України та установ підвищення професійної кваліфікації вчителів Франції, Польщі, Англії, Білорусі свідчить про те, що вони є важливим чинником професійного самовизначення та саморозвитку педагога. Завдяки комплексному діагностуванню, яке проводиться в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, виявлено значну кількість педагогів із низьким рівнем психолого-педагогічної готовності до фахової діяльності,
Фото Капча