Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пропозиції щодо підвищення обсягів випуску продукції ВАТ Швейно-торгове підприємство "МАЯК"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг незавершеного виробництва.

Товарна продукція – це загальна вартість усіх видів готової продукції, робіт та послуг виробничого характеру, що буде підготовлена до реалізації. В обсяг товарної продукції включається готова продукція, послуги, ремонтні роботи, капітальний ремонт власного підприємства, напівфабрикати та запчастини на сторону, капітальне будівництво для непромислових господарств власного підприємства, роботи пов’язані з освоєнням нової техніки, тара, що не входять в гуртову ціну виробу.
Обсяг товарної продукції ( ) визначають за формулою:
 
  (4),
 
де Ni – випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях;
Ці – гуртова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду, грн. ;
n – кількість видів продукції, що виготовляється на підприємстві;
Р – вартість робіт та послуг на сторону, грн [3, 52].
Товарна продукція планується у діючих і порівняльних цінах. Розрахунок товарної продукції в діючих цінах необхідний для визначення обсягу продажу, у порівняльних цінах товарна продукція визначається для розрахунків динаміки та обсягу виробництва, інших показників.
Роботи і послуги невиробничого характеру не включаються в товарну продукцію (наприклад, капітальний ремонт будівель, послуги транспорту підприємства і науково-дослідні та проектні роботи стороннім споживачам тощо).
У валову продукцію (ВП) включають всю продукцію у вартісному виразі, незалежно від ступеня її готовності та визначають за формулою:
 
  (5),
 
де   – вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду, грн. ;
  – вартість інструменту для власних потреб на початок і кінець планового періоду, грн.
Валову продукцію можна також обчислювати за формулою:
 
  (6),
 
де ВО – валовий оборот підприємства;
ВЗО – внутрішньозаводський оборот підприємства [7, 54].
Валовий оборот підприємства ( ) – це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана, в межах підприємства, чи поза ним.
Внутрішньозаводський оборот підприємства ( ) – це та кількість продукції, яка використовується всередині підприємства для подальшої переробки.
Реалізована продукція ( ) – це продукція, яка відвантажується споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства – постачальника або мають надійти у зазначений термін. Обсяг реалізованої продукції визначається за формулою:
 
  (7),
 
де   – залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року, грн. ;
  – залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав і продукція на відвантаження, що зберігається у покупців відповідно на початок та кінець планового періоду, грн.
Виробнича програма – це саме та кількість продукції, яку потрібно виробити в плановому році, щоб забезпечити план продажу (план реалізації).
Обсяг чистої продукції підприємства ( ) обчислюється за формулою:
 
  (8),
 
де   – матеріальні витрати на виробництво продукції, грн. ;
  – сума амортизаційних відрахувань за відповідний період, грн.
Чиста продукція – це вартість створена на підприємстві. Чиста продукція може бути обчислена як сума основної та додаткової заробітної плати працівників підприємства з відрахуваннями на соціальні заходи і прибутку.
Показник умовно-чистої продукції (УЧП) :
 
  (9).
 
В матеріаломістких галузях використовується показник нормативної вартості обробітку ( ), який визначається як добуток показників нормативної вартості обробітку одного виробу і-го виду ( ) і кількості виготовлених виробів і-го виду ( ) :
 
  (10),
  (11),
де   – зарплата виробничих робітників (основна і додаткова з відрахуванням на соціальні заходи) на одиницю виробу і-го виду, грн. ;
  – виробничі витрати цеху на одиницю виробу і-го виду, грн. ;
  – загальновиробничі витрати на одиницю виробу, грн;
  – прибуток, що припадає на одиницю виробу і-го виду, грн.
Величина незавершеного виробництва у вартісному виразі (НЗВ) визначається за формулою:
 
  (12),
 
де   – кількість виробів в натуральних одиницях;
  – собівартість одного виробу, грн. ;
  – тривалість циклу виготовлення одного виробу, робочих днів;
  – коефіцієнт наростання затрат при виготовленні виробу, який визначається за формулою:
 
  або   (13),
 
де   – сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу, грн. ;
  – собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат, грн. ;
  – одноразові витрати на початок циклу виготовлення продукції, грн.;
  – поточні витрати на виробництво, грн [6, 45].
До складу незавершеного виробництва входять вироби та комплекти, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу та підлягають наступній обробці або складанню, а також вироби у складанні та на випробуваннях.
Зміна залишків незавершеного виробництва в складі валової продукції планується при значному збільшенні обсягу виробництва в плановому періоді порівняно зі звітним, знятті з виробництва окремих видів продукції, створенні запасу при переході на випуск нових виробів із значною тривалістю виробничого циклу. Забезпечення безперебійної та ритмічної роботи
Фото Капча