Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прибуток приватного акціонерного товариства "Страхове товариство "Стройполіс"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, зокрема, для України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку ринку страхування України, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство. Курсову роботу присвячено дослідженню прибутку страхової організації.
Актуальність теми дослідження даної курсової роботи обумовлена зростанням кількості страхових організацій на ринку України та формуванням їхнього прибутку. Також актуальним є те, що прибуток як комплексний, інтегрований показник всебічно характеризує ефективність певного виду бізнесу, а тому його привабливість для інвесторів. Стимулюючи або, навпаки, стримуючи ділову та інвестиційну активність у різних галузях та сферах економічної діяльності, прибуток сприяє цілеспрямованому міжгалузевому та між регіональному перерозподілу капіталів, чим впливає на формування структури національної економіки: Стратегічна роль і значення прибутку у соціально – економічному розвитку зумовлює необхідність запровадження чітких та однозначних критеріїв визнання та методів оцінки усіх складників, що формують фінансовий результат.
В умовах ринку фінансова стабільність формує імідж господарюючого суб’єкта, є його візитною карткою Тому підприємствам необхідно постійно дбати про формування прибутку
В Україні проблемі розвитку страхового ринку, його ролі та місця у фінансовій системі присвячені праці С. С. Осадця, В. В. Базилевича, О. Д. Василика, Є. Ф., Дюжикова, А. М. Єрмошенко, Є. В. Коломіна, С. В. Луконіна, Т. А. Ротової, Ю. А. Сплетухова, В. А. Сухова, К. Є. Турбіної, Г. В. Чернової, Т. А. Федорової, Р. Т. Юлдашева та ін. О. О. Гаманкової, О. І. Барановського, О. М. Залєтова, О. Д. Заруби, О. В. Козьменко, М. Д. Лутака, М. В. Мниха.
Метою курсової роботи полягає у комплексному аналізі та оцінки складу, структури та динаміки доходів і витрат страхової організації.
Завдання дослідження. Відповідно до мети завданнями даної курсової роботи є:
провести теоретико-методологічний аналіз базових понять прибутку, його економічного змісту та складових елементів прибутку страхових організацій;
оцінити рівень і динаміку прибутку страхових організацій на прикладі ПрАТ «Страхове товариство «Стройполіс»«;
вдосконалити механізм формування та розподілу прибутку страхових організацій..
Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають між суб’єктами страхового ринку з приводу забезпечення та підвищення прибутковості та конкурентно здатності страхових компаній.
Предметом дослідження є прибуток Приватного акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс»«.
Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство» «Стройполіс» нажаль не займає одне з передових позицій в рейтингових списках, але це товариство функціонує на ринку близько 17 років. Це товариство є прибутковою організацією, це засвідчує проведений аналізу, використовуючи дані звітності «СТ «Строй поліс»«.
СТ «Стройполіс» практикує всі види ризикового страхування як для фізичних, так і юридичних осіб, тобто весь спектр послуг як від особового страхування і до страхування відповідальності.
Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство „Стройполіс“« здійснює традиційне: страхування, співстрахування, перестрахування.
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“« гарантує надійний страховий захист та безумовне виконання взятих на себе обов’язків.
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“« співпрацює з провідними страховими компаніями України, страховими та перестрахувальними компаніями світу. Страхове товариство – є членом Українського Сільськогосподарського Страхового Пулу, Будівельного страхового пулу, Авіаційного бюро України. Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство „Стройполіс“« займає лідируюче положення на ринку страхових послуг і отримує право на використання фірмового знаку учасника рейтингу «Гвардія брендів».
Методи дослідження. Проаналізувати та оцінити склад. Структуру та динаміку доходів і витрат строхової організації
Структура і зміст роботи. Курсова складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Повний обсяг курсової роботи 51 сторінка, у т. ч. розміщено 2 таблиці, 11 рисунків, 2 додатки і список використаних джерел з 25 найменуваннями.
 
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування та розподілу прибутку страхових організацій
 
1.1 Економічний зміст та складові елементи прибутку страхових організацій
 
Страхування є одним з видів підприємницької діяльності у фінансовому секторі. Воно належить до невиробничої сфери, де не створюється національний дохід і валовий внутрішній продукт, а лише відбувається їх перерозподіл. Оскільки за своєю економічною природою страхування призначене для забезпечення захисту майнових інтересів членів суспільства і має здійснюватися на засадах еквівалентності, то страхова діяльність у своєму класичному розумінні не передбачає отримання надвисоких прибутків.
Але здійснення страхування на комерційних засадах в умовах ринку спонукає страховиків прагнути до забезпечення прибутковості. Прибуток є одним з найважливіших показників успішності фінансово-господарської діяльності страховика. Він – джерело розвитку страховиків, зміцнення їхньої фінансової стійкості (а отже – конкурентоспроможності). Отримання за рахунок прибутку дивідендів – необхідна умова зацікавленості власників страхових компаній у збереженні цього бізнесу. В цьому контексті страхування як вид підприємницької діяльності цілком відповідає нормам Господарського Кодексу України, в якому підприємництво визначається як «господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з
Фото Капча