Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Принципи утворення навчальних словотворчих термінологічних словників (на матеріалі англійської економічної термінолексики)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 
ГЛОБА Олена Василівна
 
УДК: 811. 111: 81'374: 81'276. 6: 33 (043)
 
Принципи утворення навчальних словотворчих термінологічних словників (на матеріалі англійської економічної термінолексики)
 
Спеціальність 10. 02. 04 – германські мови
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі іноземних мов Полтавського університету споживчої кооперації України, Українська спілка споживчих товариств.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Зернова Валентина Костянтинівна, Українська медична стоматологічна академія, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Полюжин Михайло Михайлович, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри англійської філології; кандидат філологічних наук, доцент Голуб Юлія Іванівна, Запорізький державний університет, доцент кафедри теорії англійської мови.
Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра англійської філології, Міністерство освіти і науки України, м. Львів.
Захист відбудеться 24. 10. 2002 року о 1330год. на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К41. 051. 02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24)
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Дисертаційне дослідження присвячене аналізу процесів словотворення, визначенню механізмів гніздоутворення на матеріалі сучасної терміносистеми економіки англійської мови, розробці принципів укладання навчального словотворчого термінологічного словника. Головною метою такого типу лексикографічного довідника є адекватна репрезентація особливостей творення гнізд споріднених дериватів-термінів. Проблеми вивчення закономірностей об'єднання лексичних одиниць у гнізда за певними спільними ознаками, виявлення загальних та специфічних характеристик таких єдностей привертали увагу багатьох дослідників: Й. Л. Гінзбурга, О. А. Земської, О. С. Кубрякової, І. І. Ковалика, L. Bauer та інших, проте системного аналізу економічної термінолексики англійської мови, яка здатна утворювати гнізда за спільними структурними та семантичними рисами і має функціональну змогу обслуговувати економічну терміносистему, не проводилося.
Науково-технічний прогрес якісно змінює господарську діяльність людини, а це сприяє передусім подальшому розвитку оновленого економічного мислення, виникненню інновацій у межах понятійної системи економіки. Складні комплексні зміни термінологічної бази відбуваються на всіх рівнях мови – фонетичному, лексичному, морфологічному, синтаксичному, стилістичному, що викликає необхідність: 1) удосконалення мовної писемної та усної комунікації, яка повинна спиратися на релевантну термінологічну базу; 2) ретельного дослідження закономірностей функціонування термінологічної системи економіки в сучасному господарському та лінгвістичному середовищі (Зацний, Пахомова, 2001). У зв'язку з цим нові завдання та проблеми постають і перед лексикографією, призначення якої, як зазначають M. Carr, L. Zgusta, M. M. A. Mathews, Д. Ворт, П. Н. Денисов, В. В. Дубічинський та інші, з часом ускладнюється. Незважаючи на факти укладання словотворчих словників у вітчизняній (В. К. Зернова, З. С. Сікорська) та іноземній лексикографії (Д. Ворт, З. А. Потіха, М. І. Тихонов, О. М. Тихонов), не розроблені принципи утворення навчального словотворчого термінологічного словника (НСТС) для економічної термінолексики англійської мови, який би відображував усі специфічні особливості англійської економічної термінології та закономірності побудови семантико-словотвірних термінологічних гнізд на її базі.
Отже, актуальність теми дисертації визначається загальною спрямованістю сучасних досліджень із теоретичної та практичної лексикології і лексикографії на виявлення лінгвістичних чинників розвитку та функціонування лексичного складу англійської мови. Крім того, актуальність теми зумовлена необхідністю більш детального вивчення проблем утворення семантико-словотвірного гнізда на базі економічної термінолексики англійської мови і репрезентації його у словнику з урахуванням словотворчих відношень та способів словотворення кожної лексичної одиниці, що входить до гнізда.
Одночасно відбувається значне кількісне зростання видання лексикографічної продукції, що в останні роки користується підвищеним попитом (Апресян, 1998). Процес укладання словників є одним із найстаріших видів філологічної діяльності людства, але вдосконалення змісту, структури, механізмів укладання лексикографічних праць триває і триватиме, тому що кожне покоління користувачів намагається висунути нові вимоги та пристосувати словники до своїх умов життя, пізнання і спілкування (Дибчинська, 1997). Тому поєднання теоретичних висновків науковців із практикою укладання лексикографічних довідників із метою вдосконалення їх внутрішньої будови не втрачає своєї важливості.
Роботу виконано в рамках теми: “Англійська економічна терміносистема та загальнотеоретичні основи створення навчальних галузевих словників”, що розроблялася кафедрою іноземних мов Полтавського університету споживчої кооперації України з 1995 по 2000 рр..
Метою дисертаційного дослідження є визначення принципів укладання навчальних словотворчих термінологічних словників сприятливих для репрезентації особливостей гніздування в межах економічної терміносистеми англійської мови та ефективних для процесу навчання, вивчаючи структурні, семантичні, функціональні аспекти творення семантико-словотвірних гнізд і досліджуючи принципи організації вокабуляру в сучасних лексикографічних довідниках.
Мета роботи зумовлює розв'язання таких конкретних завдань:
виявити словотворчі особливості вихідних твірних основ та твірних основ, їх семантико-словотвірних корелятів, взаємозв'язок між активністю основ термінів та належністю їх до певного лексико-граматичного класу, між активністю та генезисом основ; дослідити валентнісні характеристики гнізд;
визначити різні типи взаємозв'язку між членами словотвірних гнізд у залежності від типу гнізда, що визначається видом основи, яка очолює гніздо;
проаналізувати різні типи лексикографічних джерел із метою дослідження
Фото Капча