Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природний і міграційний рух населення в Івано-франківській області: причини та наслідки

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Проаналізовано демографічну ситуацію в Івано-Франківській області, а саме природний та міграційний рухи населення. Виявлено закономірності динаміки основних демографічних параметрів регіону впродовж 2010-2015 рр., зокрема кількість народжених і померлих, а також кількість померлих дітей до 1 року. Досліджено зміни в структурі населення у зв’язку з міграційними процесами. Визначено причини демографічних змін та їх наслідки у подальшому розвитку області.
Ключові слова: демографія, природний рух, міграційний рух, внутрішня та зовнішня міграція, міське і сільське населення.
Постановка проблеми. Природний та міграційний рух населення є таким явищем, що першочергово впливає на соціально-економічний стан як окремого адміністративного регіону, так і цілої країни. В останні роки в Україні посилилися міграційні процеси населення, водночас погіршилась і демографічна ситуація. Щорічно скорочується кількість новонароджених й зростає кількість померлих осіб. Особливе місце в суспільно-географічному дослідженні природного та міграційного рухів України посідає Івано-Франківська область, демографічні процеси в якій обумовлені як особливостями соціально-економічного розвитку, так і економіко-географічним положенням регіону.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання демографічної ситуації в Україні є об’єктом дослідження науковців різних галузей, зокрема економіки, державного управління, соціології. Так, основні центри дослідження демографічних процесів в Україні зосереджені в економічних і соціологічних інститутах, зокрема, Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України (Е. М. Лібанова,
О. В. Макарова, О. В. Позняк), Інституті економіки та прогнозування НАН України (В. М. Геєць, Т. П. Богдан), Інституті регіональних досліджень імені М. І. Долішнього (У. Я. Садова), а також Національному інституті стратегічних досліджень (О. А. Малиновська). Демографічні процеси досліджуються науковцями також і в окремих регіонах, зокрема В. П. Брич [1], Л. М. Нємець [2], Н. Д. Світайло [3].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Підкреслимо, що демографічна ситуація в державі змінюється щороку через значну кількість суб’єктивних та об’єктивних причин, які також кожного року можуть бути різними. Серед них слід виділити політичну ситуацію, соціальний захист населення, рівень економічного розвитку країни та окремих регіонів. Водночас, вона впливає на соціально-економічний розвиток держави та стабільність її у міжнародному просторі. З цього робимо висновок, що демографічна ситуація є динамічним процесом, який потребує постійного дослідження, виявлення причин, що на нього впливають та наслідків. Не слід забувати і про окремі регіони держави. Наглядним тому прикладом є Івано-Франківська область, у якій за природним приростом кількість населення скорочується щорічно, однак за рахунок міграційного процесу – зростає.
Метою статті є аналіз демографічної ситуації в Івано-Франківській області в розрізі адміністративних районів.
Виклад основного матеріалу. Демографічний стан регіону характеризується природним та механічним (міграційним) рухом населення. При цьому, природний рух населення першочергово визначається кількістю народжених та померлих осіб за визначений проміжок часу. Відповідно, від’ємне значення природного приросту свідчить про зростання кількості померли у порівнянні з кількістю народжених і, водночас, про наявність причин, які негативно впливають на демографічну ситуацію. Те ж саме стосується міграційних процесів, які відображаються рух населення як в межах області й України (внутрішня міграція), так і за межі держави (зовнішня міграція).
Демографічна ситуація в Україні, зокрема й у Івано-Франківській області, впродовж останніх років характерна переходом до тривалої й усталеної тенденції абсолютного зменшення кількості населення. Скорочення чисельності населення України зумовлене як від’ємними значеннями природного приросту (переважанням кількості померлих над кількістю народжених), так і від’ємним сальдо міграції (переважанням числа вибулих за межі країни над числом прибулих). Варто зазначити, що в Івано-Франківській області з кожним роком зменшується природний приріст населення, однак збільшується чисельність населення за рахунок міграційних потоків (переважно за рахунок прибулих із Автономної Республіки Крим та окупованої частини Донецької і Луганської областей)  (табл. 1 та 2).
 
Таблиця 1
Природний рух населення в Івано-Франківській області за 2010-2015 рр., осіб [4]
РокиКількість
народже
нихКіль
кість
помер
лихПриродний
приріст,
скорочення
(-) Кількість померлих дітей у віці до 1 року
20101634317521-1178170
20111649716657-160145
20121710116801300109
20131671617358-642133
20141688617670-784107
20151558317684-2101108
 
Таблиця 2
Природний рух населення по районах Івано-Франківської області за 2012-2015 рр., осіб [5]
Райони2012201320142015
Кількість
народже
нихКількість
Фото Капча