Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
 
Попелюшко Роман Павлович
 
УДК 159.922.23
 
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНОЇ САМООЦІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
 
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
Київ – 2008
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Науковий керівник – член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, лабораторія методології і теорії психології, завідувач.
Офіційні опоненти:
– член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Боришевський Мирослав Йосипович, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, лабораторія психології особистості ім. П.Р.Чамати, завідувач;
– кандидат психологічних наук, доцент Красновський Валерій Миколайович, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра вікової та педагогічної психології, доцент
Захист відбудеться "28" травня 2008 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02. в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
Автореферат розіслано “25” квітня 2008 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. В умовах сучасного стану нашого суспільства, переорієнтація політичних, соціально-економічних відносин, ускладнення у сучасних умовах виробничої діяльності, зміна характеру праці і способу життя великих мас населення, а також виникнення постійних стресових ситуацій не тільки ставлять високі вимоги до інтелектуального і емоційно-вольового потенціалу особистості, але й позначаються на становленні й розвитку самооцінки особистості. Це надає особливого значення дослідженням, спрямованим на отримання інформації про поведінку, діяльність, спілкування людини, необхідною складовою яких стають соціально-перцептивні і оціночні утворення. 
Будучи важливою складовою поведінки особистості, самооцінка впливає на формування образу соціальної дійсності, визначає характер контактів з нею, передбачає рівень довіри до різних джерел інформації, ставлення до них, забезпечує організацію зворотних зв’язків у всіх формах і видах взаємодії.
Caмooцiнкa мaє вaжливe знaчeння для ycпiшнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi, a тaкoж пpoфeciйнoї opiєнтaцiї, вибopy життєвoгo шляxy тa влacнoгo ставлення дo дiйcнocтi. Від тoгo, чи aдeквaтнo особистість cпpиймaє ceбe, чи не має пeвниx “деформацій” у її cтaвлeннi дo себе, зaлeжить її мaйбyтнє.
Для юнацького віку є характерним становлення свого специфічного світогляду. В цей період ще не усвідомлюється в повному обсязі суб’єктивність своїх домагань і об’єктивність своїх можливостей. Неадекватна caмooцiнкa зумовлює нeвiдпoвiднe cтaвлeння дo ceбe, чим пopoджує пpoблeми в мaйбyтньoмy, кoли людинa вжe дopocлa і, пeвним чинoм, aвтoнoмнa.
Аналіз передумов подолання негативної самооцінки необхідний також для проведення комплексних і міждисциплінарних досліджень, що допоможе глибшому розумінню тих патогенних механізмів, що призводять до несприятливих змін оціночного ставлення юнака чи дівчини до себе і до оточення.
Різні аспекти подолання негативної самооцінки в юнацькому віці представленні у працях таких західних психологів, як: У. Джеймса (вплив спрямований на: самовдоволення і невдоволення собою), З. Фрейда (психічна стабілізація особистості та її соціальна адаптація забезпечуються механізмами психологічного захисту), А. Адлера (акцент робиться на компенсаційні процеси психіки людини), Е. Берна (вплив спрямований на збереження внутрішньої стабільності особистості, її саморегуляції та самореалізації), А. Маслоу (акцент робиться на потребі в самоповазі й в оцінці з боку інших), К. Роджерса (адекватного співвідношення між “Я-реальним” і “Я-ідеальним”), а також російських і українських вчених - Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва (акцент робиться на провідній діяльності, що адекватна віковому періоду), Л.І. Божович (подолання заниженої самооцінки полягає в переключенні інтересів і спрямованості особистості з себе на певну діяльність), І.С. Кона (акцент робиться на наближенні самооцінки до „Я-образу”), С.Д. Максименка, О.М. Прихожан (подолання підвищеної тривожності), П.Р. Чамати, Л.С. Сапожнікової, Т.М. Титаренко та багатьох інших.
Проте, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив про відсутність належної уваги та комплексного підходу до проблеми з’ясування психологічних умов подолання негативної самооцінки в юнацькому віці. Всі вищезазначені обставини обумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України і включена до дослідницької теми лабораторії методології і теорії психології: "Теоретико-методологічні засади гуманістичної орієнтації у психології" (номер державної реєстрації 0103U000319).
Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України 6 лютого 2003 р., протокол № 1, та узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 25 листопада 2003 р., протокол № 9.
Об’єктом наукового дослідження виступає самооцінка як складова розвитку особистісних регуляторів поведінки в юнацькому віці.
Предметом дослідження обрано психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу психологічних умов розвитку особистості на подолання негативної самооцінки в юнацькому віці.
Гіпотеза дисертаційного дослідження полягає в тому, що подоланню негативної самооцінки в юнацькому віці сприяють цілеспрямовані корекційні впливи, які зорієнтовані на: формування адекватної Я-концепції, вироблення навичок ефективної комунікації, розвиток вміння адекватно формувати життєві плани і коригувати ціннісні
Фото Капча