Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рекомендації з удосконалення облікової політики ВАТ "Рiвненська кондитерська фабрика"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
2. Рекомендації з удосконалення облікової політики
3. Перевірка якості складання звітів
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей адаптації до історично сформованих особливостей менталітету та української дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан справ – відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної практики.
Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пушкара, В. В. Сопка, В. Г. Швеця; оі зарубіжних Р. А. Алборова, А. С. Бакаєва, П. С. Безруких, М. Ф. ван Бреда, Н. П. Кондракова, С. Л. Коротаєва, М. І. Кутера, Б. Нідлза, С. О. Ніколаєвої, В. Ф. Палія, Л. П. Хабарової, Е. С. Хендриксена, Л. З. Шнейдмана.
Метою даної роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують облікову політику підприємства ВАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».
Об’єктом дослідження виступає облікова політика підприємства ВАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», як організована система фінансово-економічних зв’язків.
Предметом дослідження є річна фінансова звітність ВАТ «Рiвненська кондитерська фабрика» за 2010 рік.
 
1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
 
ВАТ «Рiвненська кондитерська фабрика» заснована в 1944 роцi на базi вяляної фабрики. В 1944 роцi на фабрицi працював цех по виробництву пряникiв i цех по виробництву карамелi. Пряники виготовлялись вручну, карамель виготовлялась на вiдкритих комфорках. В 1952 роцi на фабрицi розпочато виробництво м»яких цукерок, драже. печива та мармеладу. В 1965роцi введено в дiю цукерковий цех, ав 1985роцi проведена значна реконструкцiя карамельного цеху. Iз малих пристосованих цехiв фабрика виросла в велике спецiалiзоване пiдприємство з потужнiстю понад 10 тис. тонн кондитерських виробiв в рiк.
ВАТ Рiвнекондфабрика складається з таких структурних пiдроздiлiв: -карамельний цех, який займається виробництвом карамелiв, iрису драже. -цукурковий цех, який займається виробництвом рiзних шоколадних цукерок, вафель. На фабрицi виготовляється понад 100 найменувань кондитерських виробiв. Пiдприємство працює над розширенням виробництва вафель з фруктовими начинками, цукерок на вафiльнiй основi, м»якого iрису, роздрiбних сортiв цукерок. Кондитерськi вироби приготовляються з використання натуральної сировини. Для покращення зовнiшнього оформлення постiйно впроваджуються новi види обгорток i художнiх коробок. продукцiя реалiзовується в торгових мережах мiста, областi та iнших областях україни, ав основному 80 процентiв у країни СНД. На Українi працює 26 кондитерських фабрик, але продукцiя фабрики на внутрiшньому та зовнiшньому ринках конкурентноспроможна. Заходи, якi необхiдно вжити по стабiлiзацiї виробництва на рiвнi держави-це зменшення податкового тиску.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, який визначається МП (с) БО. Визнання та амортизацiя основних засобiв. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартостю за вирахуванням накопиченої амортизацiї, крiм транспортних засобiв, облiк яких ведеться за переоцiненою сумою за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи зi строкiв корисної експлуатацiї. Запаси Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару готову продукцiю та МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що використанi у виробництвi.
Основними видами дiяльностi є: виробництво i реалiзацiя кондитерських виробiв та iнших продуктiв харчування; створення мережi торгiвельних точок i магазинiв. Згiдно з установчим договором про створення акцiонерного виробничо-комерцiйного товариства вiдкритого типу «Рiвненська кондитерська фабрика» вiд 20 сiчня 1994 року та змiн до нього вiд 21 листопада 1996 року зареєстрованого розпорядженням Рiвненського мiськвиконкому за № 1752-р засновниками товариства є 47 фiзичних осiб, якi володiють 1028 акцiями на суму 5360 грн. 029 коп., частка яких становить 100% статутного капiталу.
В результатi проведення у вереснi 2002 року емiсiї акцiй вiдбулись змiни статутного капiталу. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 16 травня 2007року) внесено змiни в Статут шляхом викладення його в новiй редакцiї (змiни зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Рiвненської мiської ради 01. 06. 2007 року за № 16081050003002385). Розмiр статутного капiталу, кiлькiсть акцiй та їх номiнальна вартiсть не мiнялась. Зареєстрований статутний капiтал (статутний фонд) в сумi 4615245 грн. роздiлено на 6033 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 765 грн. кожна, сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. По рядку 300 «Статутний капiтал» (статутний фонд) балансу Товариства на початок 2010 року i на кiнець року складає 4615 тис. грн. Змiни до розмiру статутного капiталу у 2010 роцi не вносились.
Власний капiтал Товариства на 31. 12. 2010 року становить 7135 тис. грн., в т. ч. : Статутний
Фото Капча